Index 
Proces-verbal
XML 162kPDF 296kWORD 76k
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Sărbătorirea a 250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven
 4.Concluziile reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 - CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii - Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 *** - Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii - Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***II (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 7.Reluarea ședinței
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 9.Depunere de documente
 10.Prima sesiune de votare
 11.Reluarea ședinței
 12.Pregătirea unei strategii a UE privind vaccinarea împotriva COVID-19, inclusiv dimensiunea sa externă (dezbatere)
 13.Strategia UE privind uniunea securității (dezbatere)
 14.Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen (dezbatere)
 15.Anunțarea rezultatelor votului
 16.Reluarea ședinței
 17.A doua sesiune de votare
 18.Explicații privind votul
 19.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 20.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 21.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 22.Transferuri de credite și decizii bugetare
 23.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.36.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚII ALE PARLAMENTULUI, DECLARAȚII COMUNE, DECLARAȚII ALE COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0354)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 11)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0355)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 12)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III [2019/2206(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0361)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 18)

Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea [2019/2208(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0362)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 19)


3. Sărbătorirea a 250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven

Președintele a făcut o declarație cu ocazia sărbătoririi a 250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven.

Adunarea, în picioare, a ascultat „Oda bucuriei” de Beethoven, interpretată de ansamblul Oxalys din Bruxelles.


4. Concluziile reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 - CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii - Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 *** - Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii - Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***II (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 (2020/2862(RSP))

CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii (2020/2923(RSP))

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Margarida Marques (A9-0260/2020)

Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Președintele Consiliului European), Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) și Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, și Sabrina Pignedoli, neafiliată.

Jan Olbrycht a prezentat recomandarea A9-0260/2020.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Margarida Marques a prezentat recomandarea A9-0260/2020, Esteban González Pons și-a prezentat raportul A9-0261/2020 și Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa au prezentat recomandarea pentru a doua lectură A9-0262/2020.

Au intervenit Terry Reintke (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń și Ivan Štefanec.

Au intervenit Ursula von der Leyen și Charles Michel.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial și Margarida Marques, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer și Moritz Körner, în numele Grupului Renew Europe, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund și Damian Boeselager, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și Regulamentul privind statul de drept (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la CFM, condiționalitatea privind statul de drept și pachetul privind resursele proprii (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Președinta a informat că nu au fost depuse propuneri de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură privind poziția Consiliului în primă lectură (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Prin urmare, se consideră că actul a fost adoptat (P9_TA(2020)0356).
(Anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 13)

Vot: punctul 15 al PV din 16.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 16.12.2020 și punctul 2 al PV din 17.12.2020 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 12.05.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.11.


6. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

De la 12.11 la 12.40, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov opoziției democratice din Belarus, reprezentată de Svetlana Tihanovskaia și Veranika Țapkala.

Înainte de acordarea premiului, Președintele le-a urat bun venit și celorlalți reprezentanți ai opoziției democratice din Belarus, prezenți de asemenea în hemiciclu, și anume Serghei Dîlevski, Ales Beliațki et Stepan Putilo, precum și Svetlana Aleksievici, care participă la ședința oficială de la distanță, precum și finaliștii din acest an.

Președintele și-a exprimat regretul cu privire la faptul că nu au putut fi prezenți toți reprezentanții opoziției democratice din Belarus, inclusiv prizonierul politic Serghei Țihanovski, precum și Mikalai Statkievici și Maria Kolesnikova, cei doi din urmă fiind reprezentați de membri ai familiilor lor, Maria Adamovic și Tatiana Homici.

În cele din urmă, el a făcut din nou apel la eliberarea laureaților Premiului Saharov Ilham Tothi, Raif Badawi și Nasrin Sotoudeh, care până în prezent sunt încarcerați.

(Ședința a fost suspendată la 12.40.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.45.


8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Președinta a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau din partea unuia sau a mai multor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu cu privire la deciziile de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal din luni 14 decembrie 2020 (punctul 10 al PV din 14.12.2020).

Comisia LIBE a putut deci începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite DEC 3/2020 - Comitetul Regiunilor (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite 5-INF/2020 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunerea de transfer de credite nr. 3/2020 - SEAE (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunerea de transfer de credite nr. DEC 1/2020 - SEAE (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 2/2020 - Comitetul Economic și Social European (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite 1-DEC/2020 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

2) de comisiile parlamentare

2.1) rapoarte

- *** Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - BUDG - Raportori: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - AFCO - Raportor: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial - Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 ***
Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Margarida Marques (A9-0260/2020);

Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii
Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

O nouă strategie pentru IMM-urile europene
Raport referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene [2020/2131(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii
Propunere de rezoluție B9-0428/2020;

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A9-0187/2020);

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
Propunere de rezoluție B9-0403/2020;

O Europă socială puternică pentru tranziții juste
Raport referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste [2020/2084(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Dennis Radtke și Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Guvernanța corporativă sustenabilă
Raport referitor la guvernanța corporativă sustenabilă [2020/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
Propunere de rezoluție B9-0400/2020.

Scrutinul va fi deschis până la ora 14.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 18.00.

(Ședința a fost suspendată la 12.47.)


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


12. Pregătirea unei strategii a UE privind vaccinarea împotriva COVID-19, inclusiv dimensiunea sa externă (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea unei strategii a UE privind vaccinarea împotriva COVID-19, inclusiv dimensiunea sa externă (2020/2911(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Margaritis Schinas (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland și Edina Tóth.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit Bernd Lange.

Au intervenit Margaritis Schinas și Michael Roth.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Strategia UE privind uniunea securității (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategia UE privind uniunea securității (2020/2791(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Margaritis Schinas (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Fabienne Keller, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto și Joachim Stanisław Brudziński.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

A intervenit Jorge Buxadé Villalba.

Au intervenit Margaritis Schinas și Michael Roth.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, referitoare la Strategia UE privind o uniune a securității (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 17.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).


14. Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen (2020/2896(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Irène Tolleret, în numele Grupului Renew, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Isabella Adinolfi, neafiliată, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann și Gwendoline Delbos-Corfield.

Au intervenit Helena Dalli și Michael Roth.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau și Sophia in ’t Veld, în numele Grupului Renew Europe, Maria da Graça Carvalho și Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop și Elena Kountoura, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska și Grzegorz Tobiszowski, în numele Grupului ECR, referitoare la necesitatea de a crea în sânul Consiliului o structură dedicată egalității de gen (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 17.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).


15. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării

Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 ***
Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2020)0357)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 14)

Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii
Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0358)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 15)

O nouă strategie pentru IMM-urile europene
Raport referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene [2020/2131(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0359)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 16)

CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii
Propunere de rezoluție B9-0428/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0360)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 17)

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A9-0187/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0364)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 21)

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
Propunere de rezoluție B9-0403/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0370)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 27)

O Europă socială puternică pentru tranziții juste
Raport referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste [2020/2084(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Dennis Radtke și Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0371)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 28)

Guvernanța corporativă sustenabilă
Raport referitor la guvernanța corporativă sustenabilă [2020/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0372)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 29)

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
Propunere de rezoluție B9-0400/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0373)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 30)

(Ședința a fost suspendată la 18.11.)


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.02.


17. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii
Propuneri de rezoluții B9-0428/2020;

Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III [2019/2206(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea [2019/2208(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa
Propunere de rezoluție B9-0401/2020;

Strategia UE privind uniunea securității
Propunere de rezoluție B9-0421/2020;

Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen
Propunere de rezoluție B9-0402/2020.

Scrutinul va fi deschis până la ora 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine joi 17 decembrie 2020 la 8.45.


18. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


19. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


20. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru atribuirea ponderilor de risc în cazul expunerilor la finanțări specializate (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 prin includerea Republicii Uzbekistan în grupul țărilor care beneficiază de preferințe tarifare în cadrul SGP+ (C(2020)08259 – 2020/2900(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2020

Prelungirea termenului pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 7 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește cerințele comune în materie de date și a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 în ceea ce privește codurile care trebuie utilizate în anumite formulare (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce privește data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) 2019/125 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, astfel încât să se țină seama de retragerea Regatului Unit din Uniune (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: EMPL

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) în ceea ce privește atenționarea (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 decembrie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/1122 în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii având în vedere Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 noiembrie 2020

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului

retrimis comisiei competente: ENVI


21. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru diclofop, fluopiram, ipconazol și terbutilazin din sau de pe anumite produse (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - termen: 11 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benalaxil, benalaxil-M, diclobenil, fluopicolid, proquinazid și piridalil din sau de pe anumite produse (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - termen: 11 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește speciile botanice care conțin derivați de hidroxiantracen (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - termen: 1 martie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clordecon din sau de pe anumite produse (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - termen: 11 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 și (UE) 2019/2024 în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile serverelor și produselor pentru stocarea datelor, motoarelor electrice și variatoarelor de viteză, aparatelor frigorifice, surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate, afișajelor electronice, mașinilor de spălat vase de uz casnic, mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, precum și aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - termen: 5 martie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grupa de substanțe 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol etoxilat (care acoperă substanțe bine definite și substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice, polimeri și omologi) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - termen: 27 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO


22. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite INF 3/2020 - Secțiunea X – SEAE.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite nr. 5-INF/2020 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite DEC 2/2020 - Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European.

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite DEC 3/2020 - Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite DEC 1/2020 – Secțiunea X - SEAE.

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite nr. 1-DEC/2020 – Secțiunea IV – Curtea de Justiție a Uniunii Europene.


23. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani și Maximilian Krah, în numele Grupului ID, cu privire la situația din Egipt, în special cazul conducătorilor EIPR (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (B9-0426/2020);

- Kati Piri și Pierfrancesco Majorino, în numele Grupului S&D, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (EIPR) (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR) (B9-0442/2020).

II.   Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz și Nikolaj Villumsen, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė și Eleonora Evi, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (B9-0432/2020);

- Kati Piri, în numele Grupului S&D, cu privire la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, cu privire la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, cu privire la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, cu privire la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (B9-0436/2020).

III.   Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde, în numele Grupului ID, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk și Nikolaj Villumsen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield și Eleonora Evi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0440/2020);

- Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh (B9-0445/2020).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 662.276/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate