Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 22k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)
Forslag til beslutning B9-0424/2020.

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 og B9-0436/2020 af Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák og Loránt Vincze for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer og Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen og Fabio Massimo Castaldo, om tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 og B9-0445/2020 af Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan og Janina Ochojska for PPE-Gruppen, Kati Piri og Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu og Marie-Pierre Vedrenne for Renew-Gruppen, Hannah Neumann og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen og Fabio Massimo Castaldo Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A9-0187/2020)

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 88017-majs (MON-88Ø17-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89034-majs (MON-89Ø34-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi og Sirpa Pietikäinen

Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack
Forslag til beslutning B9-0403/2020;

Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
Betænkning om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling [2020/2084(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Dennis Radtke og Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Bæredygtig virksomhedsledelse
Betænkning om bæredygtig virksomhedsledelse [2020/2137(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0400/2020.

Parlamentet gik over til afstemningen om den foreløbige aftale om:

EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder
Betænkning om ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder [2020/2098(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

EU-strategien for tilpasning til klimaændringer
Forslag til beslutning B9-0422/2020

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2019
Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2019 [2020/2044(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 11.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik