Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 21k
Torstai 17. joulukuuta 2020 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava lopullinen teksti:

Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus
Päätöslauselmaesitys B9-0424/2020.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Uiguurien tilanne ja pakkotyö Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 ja B9-0436/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák ja Loránt Vincze PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo uiguurien tilanteesta ja pakkotyöstä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020)

Iran, erityisesti vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajan Nasrin Sotoudehin tilanne
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 ja B9-0445/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan ja Janina Ochojska PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Iranista, erityisesti vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajan Nasrin Sotoudehin tilanteesta (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A9-0187/2020)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D069145/02 - 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 88017 (MON-88Ø17-3)
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 88017 (MON-88Ø17-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 (MON-89Ø34-3)
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 89034 (MON-89Ø34-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack
Päätöslauselmaesitys B9-0403/2020

Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
Mietintö vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi [2020/2084(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Dennis Radtke ja Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Yritysten kestävä hallinnointi
Mietintö yritysten kestävästä hallinnoinnista [2020/2137(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta
Päätöslauselmaesitys B9-0400/2020.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin alustava sopimus:

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa
Mietintö työjärjestyksen muuttamisesta parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa [2020/2098(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
Päätöslauselmaesitys B9-0422/2020

Vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemät asiat
Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemistä asioista [2020/2044(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 11:een saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö