Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 23k
Ketvirtadienis, 2020 m. gruodžio 17 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė balsavimą final de:

Blogėjanti žmogaus teisių padėtis Egipte, ypač judėjimo „Egipto asmens teisių iniciatyva“ aktyvistų atvejis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0424/2020.

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Priverstinis darbas ir uigūrų padėtis Sindziango uigūrų autonominiame regione
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 ir B9-0436/2020 ir kurį pateikė Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák ir Loránt Vincze PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl priverstinio darbo ir uigūrų padėties Sindziango uigūrų autonominiame regione (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iranas, ypač 2012 m. Sacharovo premijos laureatės Nasrin Sotoudeh atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 ir B9-0445/2020 ir kurį pateikė Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan ir Janina Ochojska PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, Hannah Neumann ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, ir Fabio Massimo Castaldo dėl Irano, ypač 2012 m. Sacharovo premijos laureatės Nasrin Sotoudeh atvejo (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A9-0187/2020);

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbp tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen;

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR162 ir MON 87411 genetinių modifikacijų derinių
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 ×MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų arba trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR162 ir MON 87411 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen;

Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen;

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 88017 (MON-88Ø17-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen;

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis. Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 89034 (MON-89Ø34-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ir Sirpa Pietikäinen;

Europos piliečių iniciatyva „Mažumų apsaugos dokumentų rinkinys.“ (Minority Safepack)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0403/2020;

Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti
Pranešimas dėl tvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti [2020/2084(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Dennis Radtke ir Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Tvarus įmonių valdymas
Pranešimas dėl tvaraus įmonių valdymo [2020/2137(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0400/2020.

Parlamentas balsuoja dėl laikinojo susitarimo:

Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis
Pranešimas dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis [2020/2098(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0422/2020;

Peticijų komiteto svarstymai 2019 m.
Pranešimas dėl 2019 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų [2020/2044(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Balsavimas vyks iki 11 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13 val.

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika