Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 22k
Četrtek, 17. december 2020 - Bruselj

5. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je pristopil h končnemu glasovanju o:

Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
Predlog resolucije B9-0424/2020.

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Prisilno delo in položaj Ujgurov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij: B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 in B9-0436/2020, in ki jo vlagajo Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák in Loránt Vincze v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, in Fabio Massimo Castaldo o prisilnem delu in položaju Ujgurov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, zlasti primer dobitnice nagrade Saharova leta 2012 Nasrin Sotudeh
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomesti naslednje predloge resolucij: B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 in B9-0445/2020, in ki jo vlagajo Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan in Janina Ochojska v imenu skupine PPE, Kati Piri in Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew, Hannah Neumann in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR in Fabio Massimo Castaldo o Iranu, zlasti primeru dobitnice nagrade Saharova leta 2012 Nasrin Sotudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A9-0187/2020);

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, ki ga vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in MON 87411
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, ki vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in MON 87411, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena koruza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, ki ga vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D069147/02 ; 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, ki ga vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 88017 (MON-88Ø17-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Predlog resolucije v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, ki ga vlaga odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 (MON-89Ø34-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

Evropska državljanska pobuda – Zaščita manjšin
Predlog resolucije B9-0403/2020;

Močna socialna Evropa za pravičen prehod
Poročilo o močni socialni Evropi za pravičen prehod [2020/2084(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Soporočevalca: Dennis Radtke in Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Trajnostno upravljanje podjetij
Poročilo o trajnostnem upravljanju podjetij [2020/2137(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
Predlog resolucije B9-0400/2020.

Parlament bo glasoval o začasnem sporazumu o:

Aktivnost Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Spremembe Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah
Poročilo o spremembah Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam
Predlog resolucije B9-0422/2020;

Razprave v Odboru za peticije v letu 2019
Poročilo o izidu razprav Odbora za peticije v letu 2019 [2020/2044(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Glasovanje je odprto do 11.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 13.00.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov