Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 22k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel

18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

  • V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

  • V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Vymenovanie dvoch členov ESAC (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) parlamentných výborov

- Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) poslancov

- Thierry Mariani. Návrh uznesenia o situácii vo Varoshi a nedodržiavaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 500 a 2483 (B9-0351/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Julie Lechanteux. Návrh uznesenia o globálnom sankčnom režime EÚ v oblasti ľudských práv (B9-0353/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík a Bernhard Zimniok. Návrh uznesenia o vraždách na farmách v Južnej Afrike (B9-0354/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Elżbieta Kruk. Návrh uznesenia o voľbách v Tanzánii a Zanzibare v roku 2020 (B9-0369/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé a Charlie Weimers. Návrh uznesenia o označení Šedých vlkov ako skupiny, ktorá je zapojená do teroristických činov a podlieha reštriktívnym opatreniam (B9-0374/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Návrh uznesenia o odstránení nejasností a nezrovnalostí v dokumentoch Európskej komisie týkajúcich sa prepojenia medzi kategóriami výskumu a úrovňami technologickej pripravenosti, ktoré vedú k podvodom pri využívaní finančných prostriedkov EÚ (B9-0394/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o premiestnení výrobkov vyrábaných v tretích krajinách späť do Európskej únie (B9-0395/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco a Susanna Ceccardi. Návrh uznesenia o Európskej charte pamiatky obetí holokaustu a predchádzania zločinom proti ľudskosti v digitálnom veku (B9-0396/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Annika Bruna. Návrh uznesenia o rozšírení využívania mobilných bitúnkov na zabíjanie zvierat na farmách (B9-0397/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Christine Anderson. Návrh uznesenia na tému „Neuzatváranie kultúrnych, rekreačných a stravovacích zariadení v rámci opatrení na obmedzenie pandémie COVID-19“ (B9-0398/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI, IMCO

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia