Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 236kPDF 321kWORD 86k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 4.Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
  
8.2.Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
  
8.3.Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Δεύτερη ψηφοφορία
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Αναφορές
 20.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 21.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 22.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 23.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 24.Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.46.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι
Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0360)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 17)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0429/2020 καταπίπτει.)

Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» [2019/2206(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0361)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 18)

Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή [2019/2208(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0362)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 19)

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0377)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 34)

Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας
Πρόταση ψηφίσματος B9-0421/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0378)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 35)

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0402/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0379)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 36)

Παρεμβάσεις

Adrián Vázquez Lázara (πρόεδρος της επιτροπής JURI), πριν από την έναρξη της πρώτης ψηφοφορίας, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ακόλουθο ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020).


3. Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000075/2020) που κατέθεσαν οι Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra και Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (B9-0029/2020)

Η Lídia Pereira αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marek Paweł Balt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pär Holmgren, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren και Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).

Παρεμβαίνει η Gabriele Bischoff (εισηγήτρια), για να προβεί σε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού, σχετικά με την έκθεσή της: Έκθεση σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες [2020/2098(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tsvetelina Penkova, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020)


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε τελική ψηφοφορία επί του ακόλουθου εγγράφου:

Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0424/2020.

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 και B9-0436/2020, από τους Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Michaela Šojdrová, Peter Pollák και Loránt Vincze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020

Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 και B9-0445/2020, από τους Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan και Janina Ochojska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την περίπτωση της βραβευθείσας με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A9-0187/2020

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi και Sirpa Pietikäinen·

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi και Sirpa Pietikäinen·

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi και Sirpa Pietikäinen·

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 88017 (MON-88Ø17-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi και Sirpa Pietikäinen·

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 (MON-89Ø34-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi και Sirpa Pietikäinen·

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack
Πρόταση ψηφίσματος B9-0403/2020·

Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
Έκθεση σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις [2020/2084(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Dennis Radtke και Agnes Jongerius (A9-0233/2020

Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση
Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση [2020/2137(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0240/2020

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0400/2020.

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί της ακόλουθης προσωρινής συμφωνίας:

Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
Έκθεση σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες [2020/2098(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Πρόταση ψηφίσματος B9-0422/2020·

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019
'Εκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 [2020/2044(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00.


6. Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II (συνέχεια της συζήτησης)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020)

Παρεμβαίνουν οι Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Sándor Rónai, Joachim Kuhs και Sabrina Pignedoli.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Ως εκ τούτου, η πράξη θεωρείται εγκριθείσα (P9_TA(2020)0363).
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 20)


7. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 (συζήτηση)

'Εκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 [2020/2044(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Ο Kosma Złotowski παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pernando Barrena Arza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa και Jarosław Duda.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020)


8.1. Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 και B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Οι Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker και Charles Goerens.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (B9-0424/2020)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (B9-0425/2020)· σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2020 (τροπολογίεςσημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


8.2. Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 και B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Οι Nikolaj Villumsen και Reinhard Bütikofer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0431/2020 και B9-0432/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Οι Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu και Miriam Lexmann παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 και B9-0436/2020.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernard Guetta, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, μη εγγεγραμμένος, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg και Henrike Hahn.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


8.3. Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 και B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Οι Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers και Isabel Wiseler-Lima παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki και Karin Karlsbro.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Vote: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0424/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 41)

Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0432/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0375)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 32)

Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0440/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0376)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 33)

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A9-0187/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0364)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 21)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται με ΟΚ (629 υπέρ, 51 κατά, 16 αποχές)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Πρόταση ψηφίσματος B9-0411/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0365)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 22)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411
Πρόταση ψηφίσματος B9-0413/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0366)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 23)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0414/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0367)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 24)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0415/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0368)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 25)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0416/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0369)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 26)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack
Πρόταση ψηφίσματος B9-0403/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0370)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 27)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0405/2020 καταπίπτει.)

Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
Έκθεση σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις [2020/2084(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Dennis Radtke και Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0371)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 28)

Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση
Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση [2020/2137(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0372)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 29)

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0400/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0373)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 30)

Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0374)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 31)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
Έκθεση σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες [2020/2098(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για το κείμενο του κανονισμού, απλή πλειοψηφία για τις ερμηνείες και την πρόταση απόφασης)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0380)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 37)

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Πρόταση ψηφίσματος B9-0422/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0382)
(
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 39)

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019
'Εκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 [2020/2044(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0383)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 40)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.07.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.45.


11. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη της αυριανής ημέρας, Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου 2020:

Η συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου (σημείο 179 της Ημερήσιας Διάταξης) δεν θα περατωθεί με πρόταση ψηφίσματος.

Το Σώμα συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.

Η επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη της Παρασκευής θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Alviina Alametsä αντί Manuela Ripa

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


13. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0425/2020·

Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0432/2020·

Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0440/2020·

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020·

Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας
Πρόταση ψηφίσματος B9-0421/2020·

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0402/2020·

Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
Έκθεση σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες [2020/2098(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020

Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - επιτροπή TRAN·

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Πρόταση ψηφίσματος B9-0422/2020·

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019
'Εκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 [2020/2044(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.47.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

14. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.35.


15. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0425/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 41

Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0432/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0375)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 32)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0431/2020 καταπίπτει.)

Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0440/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0376)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 33)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0438/2020 και B9-0439/2020 καταπίπτουν.)

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0377)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 34)

Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας
Πρόταση ψηφίσματος B9-0421/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0378)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 35)

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0402/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0379)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 36)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0404/2020 καταπίπτει.)

Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
Έκθεση σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες [2020/2098(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0380)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 37)

Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0381)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 38)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Πρόταση ψηφίσματος B9-0422/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0382)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 39)

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019
'Εκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 [2020/2044(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0383)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 40)


16. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


17. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/43/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2366 και (ΕΕ) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Διορισμός δύο μελών της ESAC (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) από τους βουλευτές

- Thierry Mariani. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στα Βαρώσια και τη μη συμμόρφωση με τα ψηφίσματα 500 και 2483 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (B9-0351/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Julie Lechanteux. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (B9-0353/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík και Bernhard Zimniok. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δολοφονίες σε αγροκτήματα στη Νότια Αφρική (B9-0354/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Elżbieta Kruk. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εκλογές του 2020 στην Τανζανία και τη Ζανζιβάρη (B9-0369/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Εμμανουήλ Φράγκος, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé και Charlie Weimers. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον χαρακτηρισμό των Γκρίζων Λύκων ως ομάδας που εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες και υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα (B9-0374/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση των ασαφειών και των ασυνεπειών στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη σχέση μεταξύ κατηγοριών έρευνας και επιπέδων τεχνολογικής ετοιμότητας (ΕΤΕ), που οδηγούν σε περιπτώσεις απάτης σε σχέση με χρηματοδότηση από την ΕΕ (B9-0394/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επανεγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες (B9-0395/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco και Susanna Ceccardi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην ψηφιακή εποχή (B9-0396/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Annika Bruna. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη της σφαγής στο αγρόκτημα από κινητά σφαγεία (B9-0397/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Christine Anderson. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα: «Εναντίωση στο κλείσιμο των κέντρων πολιτισμού και αναψυχής καθώς και των χώρων εστίασης στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19» (B9-0398/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ENVI, IMCO


19. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 1239-20 έως 1437-20 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 17 Δεκεμβρίου 2020 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 17 Δεκεμβρίου 2020 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


20. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

- Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση εμποδίων στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές (2020/2216(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), EMPL, ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI, CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού), FEMM


21. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου 2020)

- Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων (2020/2260(INI))

επιτροπές: ENVI, AGRI
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, PECH)


22. Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου 2020)

- Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων (2020/2260(INI))
επιτροπές: ENVI, AGRI (άρθρο 58 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, PECH)


23. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου 2020)

επιτροπή ECON

- Δίκαιη και απλούστερη φορολόγηση που στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης (η συνέχεια που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του Ιουλίου και στις 25 πρωτοβουλίες της στους τομείς του ΦΠΑ, της φορολογίας επιχειρήσεων και της φορολογίας προσώπων) (2020/2254(INL))

επιτροπή LIBE

- Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση (2020/2255(INL))
(γνωμοδότηση: EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου 2020)

επιτροπή AFET

- Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων (2020/2257(INI))

- Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ (2020/2256(INI))

επιτροπή CULT

- Η κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ (2020/2261(INI))

επιτροπή ECON

- Εφαρμογή της 6ης οδηγίας για το ΦΠΑ: τι λείπει για να μειωθεί το έλλειμμα ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ; (2020/2263(INI))

- Δημιουργία ενός οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος στην μετά την COVID-19 οικονομία (2020/2259(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») (2020/2258(INI))

επιτροπή JURI

- Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου που καλύπτει τα έτη 2017, 2018 και 2019 (2020/2262(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO, AFCO)

επιτροπές ENVI, AGRI

- Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων (2020/2260(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, PECH)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρα 207 και 208 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου 2020)

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

- Διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης (2020/2269(INI))

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2020/2268(INI))

Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

- Ενίσχυση της Ευρώπης στον αγώνα κατά του καρκίνου - πορεία προς μια συνολική και συντονισμένη στρατηγική (2020/2267(INI))

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

- Έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (2020/2266(INI))


24. Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού)

Εκθέσεις που περιλαμβάνουν πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της κοινοποίησης στην οποία προέβη η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στις 18 Νοεμβρίου 2020)

επιτροπή LIBE

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(γνωμοδότηση: AFET, FEMM)


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 662.276/OJVE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.37.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου