Märksõnaregister 
Protokoll
XML 200kPDF 286kWORD 77k
Neljapäev, 17. detsember 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia (arutelu)
 4.OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus ***II (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus ***II (arutelu jätkamine)
 7.Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum
  
8.2.Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
  
8.3.Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 10.Istungi jätkamine
 11.Päevakorra muutmine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Teine hääletusvoor
 14.Istungi jätkamine
 15.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 16.Selgitused hääletuse kohta
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Esitatud dokumendid
 19.Petitsioonid
 20.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 21.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 22.Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 23.Otsused algatusraportite koostamiseks
 24.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.46.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused.

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid
Resolutsiooni ettepanek B9-0428/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0360)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 17)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0429/2020 muutus kehtetuks.)

Dublini III määruse rakendamine
Raport Dublini III määruse rakendamise kohta [2019/2206(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0361)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 18)

Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne
Raport tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruande kohta [2019/2208(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0362)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 19)

ELi veealaste õigusaktide rakendamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0401/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0377)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 34)

ELi julgeolekuliidu strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0421/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0378)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 35)

Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis
Resolutsiooni ettepanek B9-0402/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0379)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 36)

Sõnavõtud

Adrián Vázquez Lázara (JURI-komisjoni esimees) esitas enne esimese hääletusvooru algust taotluse, et pädevale komisjonile edastataks kodukorra artikli 59 lõike 4 alusel institutsioonivahelisteks läbirääkimisteks järgmine küsimus: Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

See taotlus pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepaneku lõpphääletust (17.12.2020 protokollipunkt 9).


3. ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000075/2020), mille esitasid Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia (B9-0029/2020)

Lídia Pereira esitas küsimuse.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Marek Paweł Balt fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni Renew nimel, Pär Holmgren fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Petros Kokkalis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia kohta (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).

Sõna võttis Gabriele Bischoff (raportöör), et teha kodukorra artikli 159 lõike 4 kohaselt avaldus oma raporti kohta: Raport kodukorra muutmise kohta parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras [2020/2098(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Tsvetelina Penkova fraktsiooni S&D nimel, Katalin Cseh fraktsiooni Renew nimel, ja Jean-François Jalkh fraktsiooni ID nimel.

(Arutelu jätk: 17.12.2020 protokollipunkt 6)


5. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2020.

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 ja B9-0436/2020 ja mille esitasid kodukorra artikli 144 lõike 5 ja artikli 132 alusel Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák ja Loránt Vincze fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 ja B9-0445/2020 ja mille esitasid kodukorra artikli 144 lõike 5 ja artikli 132 alusel Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan ja Janina Ochojska fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel, Hannah Neumann ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo Iraani, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A9-0187/2020);

Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 transformatsioonidest
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon, kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 ühekordset transformatsiooni, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon, kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 88017 (MON-88Ø17-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen;

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 89034 (MON-89Ø34-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen;

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“
Resolutsiooni ettepanek B9-0403/2020;

Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks
Raport tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks [2020/2084(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Dennis Radtke ja Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Äriühingu kestlik üldjuhtimine
Raport äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta [2020/2137(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
Resolutsiooni ettepanek B9-0400/2020.

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe:

Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Kodukorra muutmine parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras
Raport kodukorra muutmise kohta parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras [2020/2098(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0422/2020;

Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud
Raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude tulemuste kohta [2020/2044(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Hääletuse lõpp kell 11.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 13.


6. OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus ***II (arutelu jätkamine)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Arutelu algus: 17.12.2020 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sándor Rónai, Joachim Kuhs ja Sabrina Pignedoli.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Istungi juhataja andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta ei esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 kohast tagasilükkamise ettepanekut ega ühtegi kodukorra artikli 68 kohast muudatusettepanekut (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Õigusakt loeti seega vastuvõetuks (P9_TA(2020)0363).
(Lisa „Hääletuse tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 20)


7. Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud (arutelu)

Raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude tulemuste kohta [2020/2044(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski tutvustas raportit.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Peter Jahr fraktsiooni PPE nimel, Cristina Maestre Martín De Almagro fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller fraktsiooni Renew nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jorge Buxadé Villalba fraktsiooni ECR nimel, Pernando Barrena Arza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa ja Jarosław Duda.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.12.2020 protokollipunkt 23.)


8.1. Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 ja B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker ja Charles Goerens.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 9 (B9-0424/2020); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (B9-0425/2020); 18.12.2020 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 18.12.2020 protokollipunkt 10 (lõpphääletus).


8.2. Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas

Resolutsiooni ettepanekud B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 ja B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen ja Reinhard Bütikofer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0431/2020 ja B9-0432/2020.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu ja Miriam Lexmann tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 ja B9-0436/2020.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta fraktsiooni Renew nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carles Puigdemont i Casamajó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg ja Henrike Hahn.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


8.3. Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 ja B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers ja Isabel Wiseler-Lima tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni Renew nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni GUE/NGL nimel, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki ja Karin Karlsbro.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 41)

Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0432/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0375)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 32)

Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0440/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0376)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 33)

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A9-0187/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0364)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 21)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (629 poolt, 51 vastu, 16 erapooletut)

Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Resolutsiooni ettepanek B9-0411/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0365)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 22)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 transformatsioonidest
Resolutsiooni ettepanek B9-0413/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0366)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 23)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Resolutsiooni ettepanek B9-0414/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0367)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 24)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Resolutsiooni ettepanek B9-0415/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0368)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 25)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Resolutsiooni ettepanek B9-0416/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0369)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 26)

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“
Resolutsiooni ettepanek B9-0403/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0370)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 27)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0405/2020 muutus kehtetuks.)

Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks
Raport tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks [2020/2084(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Dennis Radtke ja Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0371)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 28)

Äriühingu kestlik üldjuhtimine
Raport äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta [2020/2137(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0372)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 29)

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
Resolutsiooni ettepanek B9-0400/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0373)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 30)

Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0374)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 31)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Kodukorra muutmine parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras
Raport kodukorra muutmise kohta parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras [2020/2098(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Kodukorra teksti vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, tõlgenduste ja otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0380)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 37)

ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0422/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0382)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 39)

Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud
Raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude tulemuste kohta [2020/2044(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0383)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 40)

(Istung katkestati kell 13.07.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.45.


11. Päevakorra muutmine

Istungi juhataja tegi kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku muuta järgmise päeva ehk reede, 18. detsembri päevakorda järgmiselt:

Arutelule nõukogu ja komisjoni avalduste üle ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta (päevakorra punkt 179) ei järgne resolutsiooni.

Parlament oli selle ettepanekuga nõus. Päevakorda muudeti vastavalt.

Ajakohastatud reedene päevakord on kättesaadav parlamendi veebisaidil.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt Verts/ALE järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Manuela Ripa asemel Alviina Alametsä

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


13. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum
Resolutsiooni ettepanek B9-0425/2020;

Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0432/2020;

Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0440/2020;

ELi veealaste õigusaktide rakendamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0401/2020;

ELi julgeolekuliidu strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0421/2020;

Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis
Resolutsiooni ettepanek B9-0402/2020;

Kodukorra muutmine parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras
Raport kodukorra muutmise kohta parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras [2020/2098(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses La Manche’i tunneliga ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-komisjon;

ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0422/2020;

Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud
Raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude tulemuste kohta [2020/2044(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Hääletuse lõpp kell 15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.30.

(Istung katkestati kell 13.47.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.35.


15. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused.:

Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum
Resolutsiooni ettepanek B9-0425/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 41

Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0432/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0375)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 32)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0431/2020 muutus kehtetuks.)

Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0440/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0376)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 33)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0438/2020 ja B9-0439/2020 muutusid kehtetuks.)

ELi veealaste õigusaktide rakendamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0401/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0377)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 34)

ELi julgeolekuliidu strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0421/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0378)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 35)

Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis
Resolutsiooni ettepanek B9-0402/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0379)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 36)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0404/2020 muutus kehtetuks.)

Kodukorra muutmine parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras
Raport kodukorra muutmise kohta parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras [2020/2098(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0380)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 37)

Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses La Manche’i tunneliga ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0381)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 38)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0422/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0382)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 39)

Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud
Raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude tulemuste kohta [2020/2044(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0383)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 40)


16. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


17. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


18. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Kahe Euroopa statistika nõuandekomitee liikme ametisse nimetamine (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendikomisjonid

- Raport mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta teise üldeelarve projekti kohta (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) parlamendiliikmed

- Thierry Mariani. Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Varoshas ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 500 ja 2483 eiramise kohta (B9-0351/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Julie Lechanteux. Resolutsiooni ettepanek kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi kohta (B9-0353/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík ja Bernhard Zimniok. Resolutsiooni ettepanek Lõuna-Aafrika põllumajandusettevõtetes toime pandud mõrvade kohta (B9-0354/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Elżbieta Kruk. Resolutsiooni ettepanek 2020. aasta valimiste kohta Tansaanias ja Zanzibaris (B9-0369/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé ja Charlie Weimers. Resolutsiooni ettepanek rühmituse Hallid Hundid terroriaktides osalevaks rühmituseks nimetamise ja tema suhtes piiravate meetmete kohaldamise kohta (B9-0374/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Resolutsiooni ettepanek mitmetimõistetavuse ja vastuolude kõrvaldamise kohta Euroopa Komisjoni dokumentides, mis on seotud teadustegevuse kategooriate ja tehnoloogia valmidusastmete vahelise seosega, põhjustades pettusi ELi rahastuse kasutamisel (B9-0394/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek kolmandatesse riikidesse koondunud tootmise Euroopa Liitu ümberpaigutamise kohta (B9-0395/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco ja Susanna Ceccardi. Resolutsiooni ettepanek digitaalajastul holokausti mälestamise ja inimsusevastaste kuritegude ennetamise Euroopa harta kohta (B9-0396/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Annika Bruna. Resolutsiooni ettepanek kohapeal tapmise arendamise kohta liikuvate tapamajade abil (B9-0397/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Christine Anderson. Resolutsiooni ettepanek kultuuri-, puhke- ja toitlustusasutuste sulgemata jätmise kohta seoses COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks võetavate meetmetega (B9-0398/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, IMCO


19. Petitsioonid

Petitsioonid nr 1239-20–1437-20 kanti 17. detsembril 2020 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 17. detsembril 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


20. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

Euroopa digituleviku kujundamine: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides (2020/2216(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 57), EMPL, ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), AGRI, CULT (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57), FEMM


21. Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2020. aasta otsuse alusel)

- Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks (2020/2260(INI))
komisjonid: ENVI, AGRI
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA (kodukorra artikkel 57), IMCO, PECH)


22. Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)

(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2020. aasta otsuse alusel)

- Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks (2020/2260(INI))
komisjonid: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 58)
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA (kodukorra artikkel 57), IMCO, PECH)


23. Otsused algatusraportite koostamiseks

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 47)

(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2020. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

- Õiglane ja lihtsam maksustamine, millega toetatakse majanduse taastamise strateegiat (EP järelmeetmed komisjoni juulis avaldatud tegevuskavale ja 25 algatusele käibemaksu, äritegevuse ja üksikisiku maksustamise valdkonnas) (2020/2254(INL))

LIBE-komisjon

- Seadusliku rände poliitika ja õigus (2020/2255(INL))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2020. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- ELi ja NATO koostöö Atlandi-üleste suhete valdkonnas (2020/2257(INI))

- ELi küberkaitsevõime olukord (2020/2256(INI))

CULT-komisjon

- Kunstnike olukord ja ELi kultuurielu taastumine (2020/2261(INI))

ECON-komisjon

- Kuuenda käibemaksudirektiivi rakendamine: mis on veel puudu ELi käibemaksulõhe ületamiseks? (2020/2263(INI))

- Majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestliku Euroopa maksusüsteemi loomine COVID-19 kriisi järgses majanduses (2020/2259(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimine (sh käitumisjuhendi töörühma reformimine) (2020/2258(INI))

JURI-komisjon

- Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019 (2020/2262(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO, AFCO)

ENVI-, AGRI-komisjon

- Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks (2020/2260(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA (kodukorra artikkel 57), IMCO, PECH)

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artiklid 207 ja 208)

(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2020. aasta otsuse alusel)

loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

- Loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimine (2020/2269(INI))

välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

- Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfo (2020/2268(INI))

vähktõvevastase võitluse erikomisjon

- Vähktõvevastase võitluse tugevdamine Euroopas – ulatusliku ja koordineeritud strateegia suunas (2020/2267(INI))

tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

- Raport tehisintellekti kohta digiajastul (2020/2266(INI))


24. Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)

Raportid muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga (nõusolekumenetlus) (kodukorra artikli 105 lõige 2)

(Komisjonide esimeeste konverents andis sellest teada 18. novembril 2020)

LIBE-komisjon

- Määruse (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) muutmine (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(nõuandvad komisjonid: AFET, FEMM)


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 662.276/OJVE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 16.37.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika