Indeks 
Protokół
XML 199kPDF 299kWORD 78k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (debata)
 4.Współpraca OLAF z EPPO i skuteczność dochodzeń ***II (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Współpraca OLAF z EPPO i skuteczność dochodzeń ***II (ciąg dalszy debaty)
 7.Prace Komisji Petycji w roku 2019 (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
  8.2.Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
  8.3.Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zmiana porządku obrad
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Druga część głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Ogłoszenie wyników głosowania
 16.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 17.Korekty i zamiary głosowania
 18.Składanie dokumentów
 19.Petycje
 20.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 21.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 22.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 23.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 24.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.46.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

WRF, warunkowość praworządnościowa i zasoby własne
Projekt rezolucji B9-0428/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0360)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 17)

(Projekt rezolucji B9-0429/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Wdrażanie rozporządzenia Dublin III
Sprawozdanie w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0361)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 18)

Wdrożenie dyrektywy powrotowej
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy powrotowej [2019/2208(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0362)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 19)

Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
Projekt rezolucji B9-0401/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0377)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 34)

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
Projekt rezolucji B9-0421/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0378)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 35)

Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci
Projekt rezolucji B9-0402/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0379)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 36)

Wystąpienia

Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący komisji JURI) przed otwarciem pierwszej części głosowania złożył wniosek o odesłanie następującego pytania do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad wnioskiem Komisji (pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r.).


3. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000075/2020), które skierowali Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra i Petros Kokkalis, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (B9-0029/2020)

Lídia Pereira rozwinęła pytanie.

Johannes Hahn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Marek Paweł Balt w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy Renew, Pär Holmgren w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren i Petros Kokkalis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).

Głos zabrała Gabriele Bischoff (sprawozdawczyni), by na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu wygłosić oświadczenie w sprawie swojego sprawozdania: Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Współpraca OLAF z EPPO i skuteczność dochodzeń ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Tsvetelina Penkova w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh w imieniu grupy Renew i Jean-François Jalkh w imieniu grupy ID.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 17.12.2020)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad następującym dokumentem:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Projekt rezolucji B9-0424/2020.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák i Loránt Vincze, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, w imieniu grupy S&D, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, a także Fabio Massimo Castaldo, w sprawie pracy przymusowej i sytuacji Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan i Janina Ochojska, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, a także Fabio Massimo Castaldo, w spawie Iranu, w szczególności przypadku laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A9-0187/2020);

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości”
Projekt rezolucji B9-0403/2020;

Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
Sprawozdanie w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji [2020/2084(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współsprawozdawcy: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Zrównoważony ład korporacyjny
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego [2020/2137(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0400/2020.

Parlament przystąpi do głosowania nad następującym wstępnym porozumieniem:

Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Projekt rezolucji B9-0422/2020;

Prace Komisji Petycji w roku 2019
Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


6. Współpraca OLAF z EPPO i skuteczność dochodzeń ***II (ciąg dalszy debaty)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 17.12.2020 r.)

Głos zabrali: Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński w imieniu grupy ECR, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Sándor Rónai, Joachim Kuhs i Sabrina Pignedoli.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Przewodnicząca poinformowała, że nie złożono zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu wniosku o odrzucenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu ani poprawek do tego stanowiska (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Akt uznaje się zatem za przyjęty (P9_TA(2020)0363).
(Załącznik „Wyniki głosowania” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 20)


7. Prace Komisji Petycji w roku 2019 (debata)

Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Peter Jahr w imieniu grupy PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Pernando Barrena Arza w imieniu grupy GUE/NGL, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa i Jarosław Duda.

Głos zabrała Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 23 protokołu z dnia 16.12.2020)


8.1. Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych

Projekty rezolucji B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 i B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki i Christian Sagartz przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker i Charles Goerens.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (B9-0424/2020); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (B9-0425/2020); pkt 6 protokołu z dnia 18.12.2020 r. (poprawki); pkt 10 protokołu z dnia 18.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


8.2. Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur

Projekty rezolucji B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen i Reinhard Bütikofer przedstawili projekty rezolucji B9-0431/2020 i B9-0432/2020.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu i Miriam Lexmann przedstawili projekty rezolucji B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó niezrzeszony, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg i Henrike Hahn.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


8.3. Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh

Projekty rezolucji B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers i Isabel Wiseler-Lima przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy Renew, Marco Campomenosi w imieniu grupy ID, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki i Karin Karlsbro.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

9. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Projekt rezolucji B9-0424/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 41)

Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0432/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0375)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 32)

Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0440/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0376)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 33)

Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A9-0187/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0364)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 21)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (629 głosów za, 51 głosów przeciw, 16 głosów wstrzymujących się)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Projekt rezolucji B9-0411/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0365)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 22)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
Projekt rezolucji B9-0413/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0366)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 23)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Projekt rezolucji B9-0414/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0367)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 24)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Projekt rezolucji B9-0415/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0368)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 25)

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Projekt rezolucji B9-0416/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0369)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 26)

Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości”
Projekt rezolucji B9-0403/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0370)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 27)

(Projekt rezolucji B9-0405/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
Sprawozdanie w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji [2020/2084(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współsprawozdawcy: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0371)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 28)

Zrównoważony ład korporacyjny
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego [2020/2137(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0372)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 29)

Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0400/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0373)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 30)

Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2020)0374)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 31)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(W głosowaniu nad treścią Regulaminu wymagana większość głosów posłów do Parlamentu, w głosowaniu nad wykładnią i projektami decyzji wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0380)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 37)

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Projekt rezolucji B9-0422/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0382)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 39)

Prace Komisji Petycji w roku 2019
Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0383)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 40)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.07.)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.45.


11. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący zaproponował, w porozumieniu z grupami politycznymi, następującą zmianę porządu obrad w piątek 18 grudnia 2020 r.:

Debata w sprawie oświadczeń Rady i Komisji o przyszłych stosunkach między UE a Zjednoczonym Królestwem (pkt 179 porządku obrad) nie zakończy się przedstawieniem projektu rezolucji.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Porządek obrad został zmieniony.

Uaktualniony piątkowy porządek obrad będzie dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


12. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: Alviina Alametsä zamiast Manueli Ripy

Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


13. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Projekt rezolucji B9-0425/2020;

Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0432/2020;

Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0440/2020;

Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
Projekt rezolucji B9-0401/2020;

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
Projekt rezolucji B9-0421/2020;

Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci
Projekt rezolucji B9-0402/2020;

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - komisja TRAN;

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Projekt rezolucji B9-0422/2020;

Prace Komisji Petycji w roku 2019
Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.47.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.35.


15. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Projekt rezolucji B9-0425/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 41

Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0432/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0375)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 32)

(Projekt rezolucji B9-0431/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0440/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0376)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 33)

(Projekty rezolucji B9-0438/2020 i B9-0439/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
Projekt rezolucji B9-0401/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0377)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 34)

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
Projekt rezolucji B9-0421/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0378)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 35)

Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci
Projekt rezolucji B9-0402/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0379)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 36)

(Projekt rezolucji B9-0404/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0380)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 37)

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0381)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 38)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Projekt rezolucji B9-0422/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0382)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 39)

Prace Komisji Petycji w roku 2019
Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0383)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 40)


16. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


17. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/43/WE, 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 i (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, IMCO

- Mianowanie dwóch członków ESAC (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) przez posłów

- Thierry Mariani. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Waroszy i nieprzestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 500 i 2483 (B9-0351/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Julie Lechanteux. Projekt rezolucji w sprawie globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka (B9-0353/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík i Bernhard Zimniok. Projekt rezolucji w sprawie morderstw na farmach w Republice Południowej Afryki (B9-0354/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Elżbieta Kruk. Projekt rezolucji w sprawie wyborów w Tanzanii i na Zanzibarze w 2020 r. (B9-0369/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé i Charlie Weimers. Projekt rezolucji w sprawie uznania Szarych Wilków za grupę odpowiedzialną za akty terrorystyczne i podlegającą środkom ograniczającym (B9-0374/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Projekt rezolucji sprawie usunięcia niejasności i niespójności w dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących powiązania między kategoriami badań a poziomami gotowości technologicznej (TRL), które prowadzą do nadużyć finansowych w finansowaniu UE (B9-0394/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie przywrócenia w Unii Europejskiej produkcji produktów wytwarzanych w państwach trzecich (B9-0395/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco i Susanna Ceccardi. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiej Karty Pamięci o Holokauście i zapobiegania zbrodniom przeciwko ludzkości w erze cyfrowej (B9-0396/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Annika Bruna. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju uboju w gospodarstwach przy użyciu mobilnych rzeźni (B9-0397/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

ENVI

- Christine Anderson. Projekt rezolucji w sprawie unikania zamykania obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i gastronomicznych w kontekście środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 (B9-0398/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia:

ENVI, IMCO


19. Petycje

Petycje nr 1239-20 – 1437-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 17 grudnia 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 17 grudnia 2020 r. Przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


20. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

- Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów (2020/2216(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: EMPL, AGRI, FEMM, INTA (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu)


21. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2020 r.)

- Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (2020/2260(INI))
komisje: ENVI, AGRI
(opinia: DEVE, INTA (art. 57 Regulaminu), IMCO, PECH)


22. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2020 r.)

- Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (2020/2260(INI))
komisje: ENVI, AGRI (art. 58 Regulaminu)
(opinia: DEVE, INTA (art. 57 Regulaminu), IMCO, PECH)


23. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2020 r.)

komisja ECON

- Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy gospodarczej (działania następcze PE w związku z lipcowym planem działania Komisji i jej 25 inicjatywami w dziedzinie VAT, opodatkowania przedsiębiorstw i opodatkowania osób fizycznych) (2020/2254(INL))

komisja LIBE

- Polityka i ustawodawstwo w dziedzinie legalnej migracji (2020/2255(INL))
(opinia: EMPL)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2020 r.)

komisja AFET

- Współpraca między UE a NATO w kontekście stosunków transatlantyckich (2020/2257(INI))

- Stan zdolności UE w zakresie cyberobrony (2020/2256(INI))

komisja CULT

- Sytuacja artystów i odbudowa życia kulturalnego w UE (2020/2261(INI))

komisja ECON

- Wdrożenie szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT: czego brakuje, aby zmniejszyć lukę w podatku VAT w UE? (2020/2263(INI))

- Utworzenie zrównoważonego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym europejskiego systemu podatkowego w gospodarce po pandemii COVID-19 (2020/2259(INI))
(opinia: EMPL)

- Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reforma Grupy ds. Kodeksu Postępowania) (2020/2258(INI))

komisja JURI

- Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz zasady pomocniczości i proporcjonalności – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za lata 2017, 2018 i 2019 (2020/2262(INI))
(opinia: IMCO, AFCO)

komisje ENVI, AGRI

- Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (2020/2260(INI))
(opinia: DEVE, INTA (art. 57 Regulaminu), IMCO, PECH)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 207 i 208 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2020 r.)

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

- Zbadanie zarzutów dotyczących naruszeń i niewłaściwej administracji w stosowaniu prawa Unii dotyczącego ochrony zwierząt w czasie transportu w Unii i poza nią (2020/2269(INI))

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

- Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacja (2020/2268(INI))

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

- Wzmocnienie Europy w walce z chorobami nowotworowymi - w kierunku kompleksowej i skoordynowanej strategii (2020/2267(INI))

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

- Sztuczna Inteligencja w Epoce Cyfrowej (2020/2266(INI))


24. Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)

Sprawozdania zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w ramach procedury zgody (art. 105 ust. 2 Regulaminu)

(W związku z powiadomieniem Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 18 listopada 2020 r.)

komisja LIBE

- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 168/2007 ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(opinia: AFET, FEMM)


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 662.276/OJVE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.37.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności