Zoznam 
Zápisnica
XML 200kPDF 293kWORD 79k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (rozprava)
 4.Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní ***II (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní ***II (pokračovanie rozpravy)
 7.Rokovania Výboru pre petície v roku 2019 (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
  
8.2.Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
  
8.3.Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Zmena programu rokovania
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Druhé hlasovanie
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Oznámenie výsledkov hlasovania
 16.Vysvetlenia hlasovania
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Predloženie dokumentov
 19.Petície
 20.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 21.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 22.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 23.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 24.Postup súhlasu (článok 105 rokovacieho poriadku)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.46 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje
Návrh uznesenia B9-0428/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0360)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 17)

(Návrh uznesenia B9-0429/2020 sa stal bezpredmetným.)

Vykonávanie nariadenia Dublin III
Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0361)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 18)

Vykonávanie smernice o návrate
Správa o vykonávaní smernice o návrate [2019/2208(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0362)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 19)

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
Návrh uznesenia B9-0401/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0377)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 34)

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
Návrh uznesenia B9-0421/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0378)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 35)

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť
Návrh uznesenia B9-0402/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0379)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 36)

Vystúpenia:

Adrián Vázquez Lázara (predseda výboru JURI) pred začiatkom prvého hlasovania s požiadavkou aby bola nasledujúca otázka postúpená gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020).


3. Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2020), ktorú položili Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra a Petros Kokkalis, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (B9-0029/2020)

Lídia Pereira rozvinula otázku.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Marek Paweł Balt v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny Renew, Pär Holmgren v mene skupiny Verts/ALE, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren a Petros Kokkalis, v mene výboru ENVI, o stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

V rozprave vystúpila Gabriele Bischoff (spravodajkyňa), s vyhlásením o svojej správe na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku: Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Katalin Cseh v mene skupiny Renew a Jean-François Jalkh v mene skupiny ID.

(pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 17.12.2020)


5. Prvé hlasovanie

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh uznesenia B9-0424/2020.

Parlament hlasoval o pozmeňujúcich návrhoch:

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 a B9-0436/2020, ktoré predložili Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák a Loránt Vincze, v mene skupiny PPE, Kati Piri, v mene skupiny S&D, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o nútenej práci a situácii Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 a B9-0445/2020, ktoré predložili Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan a Janina Ochojska, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o Iráne, najmä prípade laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlament hlasoval v záverečnom hlasovaní:

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A9-0187/2020);

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-87708 × MON 89788
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411, sú z nich zložené alebo vyrobené (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sú z nej zložené alebo vyrobené (D069147/02 ; 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen;

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi a Sirpa Pietikäinen;

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack
Návrh uznesenia B9-0403/2020;

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie [2020/2084(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Udržateľná správa a riadenie spoločností
Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností [2020/2137(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0400/2020.

Parlament hlasoval o predbežnej dohode:

Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlament hlasoval o pozmeňujúcich návrhoch:

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
Návrh uznesenia B9-0422/2020;

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.00 h.


6. Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní ***II (pokračovanie rozpravy)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 17.12.2020)

Vystúpili títo poslanci: Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec, Sándor Rónai, Joachim Kuhs a Sabrina Pignedoli.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Predsedaúca oznámila, že žiadny návrh na zamietnutie, ani žiadny pozmeňujúci návrh neboli predložené v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o pozíciu Rady v prvom čítaní (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Akt je preto považovaný za prijatý (P9_TA(2020)0363).
(Príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. et 18. decembra 2020, bod 20)


7. Rokovania Výboru pre petície v roku 2019 (rozprava)

Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski uviedol správu.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Peter Jahr v mene skupiny PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba v mene skupiny ECR, Pernando Barrena Arza v mene skupiny GUE/NGL, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa a Jarosław Duda.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).


8. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 23 zápisnice zo dňa 16.12.2020 .)


8.1. Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

Návrhy uznesenia B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 a B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker a Charles Goerens.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (B9-0424/2020); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (B9-0425/2020); bod 6 zápisnice zo dňa 18.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 18.12.2020 (záverečné hlasovanie) .


8.2. Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Návrhy uznesenia B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 a B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen a Reinhard Bütikofer uviedli návrhy uznesenia B9-0431/2020 a B9-0432/2020.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu a Miriam Lexmann uviedli návrhy uznesenia B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 a B9-0436/2020.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Bernard Guetta v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Salima Yenbou v mene skupiny Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezaradený poslanec, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg a Henrike Hahn.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).


8.3. Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

Návrhy uznesenia B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 a B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers a Isabel Wiseler-Lima uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Mick Wallace v mene skupiny GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki a Karin Karlsbro.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).


PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh uznesenia B9-0424/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 41)

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0432/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0375)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 32)

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0440/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0376)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 33)

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A9-0187/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0364)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 21)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (629 za, 51 proti, 16 sa zdržali)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-87708 × MON 89788
Návrh uznesenia B9-0411/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0365)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 22)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411
Návrh uznesenia B9-0413/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0366)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 23)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Návrh uznesenia B9-0414/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0367)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 24)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Návrh uznesenia B9-0415/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0368)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 25)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Návrh uznesenia B9-0416/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0369)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 26)

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack
Návrh uznesenia B9-0403/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0370)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 27)

(Návrh uznesenia B9-0405/2020 sa stal bezpredmetným.)

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie [2020/2084(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0371)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 28)

Udržateľná správa a riadenie spoločností
Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností [2020/2137(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0372)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 29)

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0400/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0373)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 30)

Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2020)0374)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 31)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(pre znenie rokovacieho poriadku je potrebná kvalifikovaná väčšina, pre výklady a návrh rozhodnutia je potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0380)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 37)

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
Návrh uznesenia B9-0422/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0382)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 39)

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0383)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 40)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.07 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.45 h.


11. Zmena programu rokovania

Predseda po dohode s politickými skupinami navrhol túto zmenu programu na zajtra piatok 18. decembra 2020:

Rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (bod 179 programu) sa neukončí návrhom uznesenia.

Parlament súhlasil s týmto návrhom. Program bol týmto zmenený.

Aktualizovaný program na piatok bude k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.


12. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Alviina Alametsä namiesto Manuely Ripy

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


13. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh uznesenia B9-0425/2020;

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0432/2020;

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0440/2020;

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
Návrh uznesenia B9-0401/2020;

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
Návrh uznesenia B9-0421/2020;

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť
Návrh uznesenia B9-0402/2020;

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN;

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
Návrh uznesenia B9-0422/2020;

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 16.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.47 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.35 h.


15. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh uznesenia B9-0425/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 41

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0432/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0375)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 32)

(Návrh uznesenia B9-0431/2020 sa stal bezpredmetným.)

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0440/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0376)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 33)

(Návrhy uznesenia B9-0438/2020 a B9-0439/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
Návrh uznesenia B9-0401/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0377)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 34)

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
Návrh uznesenia B9-0421/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0378)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 35)

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť
Návrh uznesenia B9-0402/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0379)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 36)

(Návrh uznesenia B9-0404/2020 sa stal bezpredmetným.)

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0380)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 37)

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0381)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 38)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
Návrh uznesenia B9-0422/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0382)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 39)

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0383)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 40)


16. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

  • V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

  • V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Vymenovanie dvoch členov ESAC (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) parlamentných výborov

- Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) poslancov

- Thierry Mariani. Návrh uznesenia o situácii vo Varoshi a nedodržiavaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 500 a 2483 (B9-0351/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Julie Lechanteux. Návrh uznesenia o globálnom sankčnom režime EÚ v oblasti ľudských práv (B9-0353/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík a Bernhard Zimniok. Návrh uznesenia o vraždách na farmách v Južnej Afrike (B9-0354/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Elżbieta Kruk. Návrh uznesenia o voľbách v Tanzánii a Zanzibare v roku 2020 (B9-0369/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé a Charlie Weimers. Návrh uznesenia o označení Šedých vlkov ako skupiny, ktorá je zapojená do teroristických činov a podlieha reštriktívnym opatreniam (B9-0374/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Návrh uznesenia o odstránení nejasností a nezrovnalostí v dokumentoch Európskej komisie týkajúcich sa prepojenia medzi kategóriami výskumu a úrovňami technologickej pripravenosti, ktoré vedú k podvodom pri využívaní finančných prostriedkov EÚ (B9-0394/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o premiestnení výrobkov vyrábaných v tretích krajinách späť do Európskej únie (B9-0395/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco a Susanna Ceccardi. Návrh uznesenia o Európskej charte pamiatky obetí holokaustu a predchádzania zločinom proti ľudskosti v digitálnom veku (B9-0396/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Annika Bruna. Návrh uznesenia o rozšírení využívania mobilných bitúnkov na zabíjanie zvierat na farmách (B9-0397/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Christine Anderson. Návrh uznesenia na tému „Neuzatváranie kultúrnych, rekreačných a stravovacích zariadení v rámci opatrení na obmedzenie pandémie COVID-19“ (B9-0398/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI, IMCO


19. Petície

Petície č. 1239-20 až 1437-20 boli dňa 17. decembra 2020 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 17. decembra 2020 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


20. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

- Formovanie digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania digitálneho jednotného trhu a zlepšenie používania umelej inteligencie európskymi spotrebiteľmi (2020/2216(INI))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), EMPL, ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI, CULT (článok 57 rokovacieho poriadku), JURI (článok 57 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku), FEMM


21. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. decembra 2020)

- Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (2020/2260(INI))
výbory: ENVI, AGRI
(stanovisko: DEVE, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, PECH)


22. Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. decembra 2020)

- Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (2020/2260(INI))
výbory: ENVI, AGRI (článok 58 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: DEVE, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, PECH)


23. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 47 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. decembra 2020)

výbor ECON

- Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy (opatrenia EP v nadväznosti na júlový akčný plán Komisie a jeho 25 iniciatív v oblasti DPH a zdaňovania právnických a fyzických osôb) (2020/2254(INL))

LIBE

- Politika a právo v oblasti legálnej migrácie (2020/2255(INL))
(stanovisko: EMPL)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. decembra 2020)

výbor AFET

- Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov (2020/2257(INI))

- Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany (2020/2256(INI))

výbor CULT

- Situácia umelcov a kultúrna obnova v EÚ (2020/2261(INI))

výbor ECON

- Vykonávanie šiestej smernice o DPH: čo chýba na zníženie výpadku príjmov z DPH v EÚ? (2020/2263(INI))

- Vytvorenie ekonomicky, sociálne a environmentálne udržateľného európskeho daňového systému v hospodárstve po pandémii COVID-19 (2020/2259(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania) (2020/2258(INI))

výbor JURI

- Vhodnosť právnych predpisov Európskej únie a subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 (2020/2262(INI))
(stanovisko: IMCO, AFCO)

výbory ENVI, AGRI

-Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (2020/2260(INI)) (stanovisko: DEVE, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO, PECH)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (články 207 a 208 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. decembra 2020)

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

- Vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej (2020/2269(INI))

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

- Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (2020/2268(INI))

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

- Posilnenie Európy v boji proti rakovine - smerom ku komplexnej a koordinovanej stratégii (2020/2267(INI))

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

- Správa o umelej inteligencii v digitálnom veku (2020/2266(INI))


24. Postup súhlasu (článok 105 rokovacieho poriadku)

Správy obsahujúce návrh nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(v nadväznosti na oznámenie Konferencie predsedov výborov z 18. novembra 2020)

LIBE

- Zmena nariadenia (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(stanovisko: AFET, FEMM)


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 662.276/OJVE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.37 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia