Index 
Protokoll
XML 203kPDF 292kWORD 77k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.EU:s strategi för klimatanpassning (debatt)
 4.Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II (fortsättning på debatten)
 7.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
  
8.2.Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
  
8.3.Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Ändring av föredragningslistan
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Andra omröstningsomgången
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Inkomna dokument
 19.Framställningar
 20.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 21.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 22.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 23.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 24.Godkännandeförfarande (artikel 105 i arbetsordningen)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.46.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel
Resolutionsförslag B9-0428/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0360)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 17)

(Resolutionsförslag B9-0429/2020 bortföll.)

Genomförandet av Dublin III-förordningen
Betänkande om genomförandet av Dublin III-förordningen [2019/2206(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0361)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 18)

Genomförandet av återvändandedirektivet
Betänkande om genomförandet av återvändandedirektivet [2019/2208(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0362)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 19)

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning
Resolutionsförslag B9-0401/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0377)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 34)

Strategin för EU:s säkerhetsunion
Resolutionsförslag B9-0421/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0378)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 35)

Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet
Resolutionsförslag B9-0402/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0379)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 36)

Inlägg:

Adrián Vázquez Lázara (ordförande för utskottet JURI) yttrade sig innan den första omröstningsomgången inleddes för att begära att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Denna begäran skulle gå till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020).


3. EU:s strategi för klimatanpassning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2020) från Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till kommissionen: EU:s strategi för klimatanpassning (B9-0029/2020)

Lídia Pereira utvecklade frågan.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Marek Paweł Balt för S&D-gruppen, Nils Torvalds för Renew-gruppen, Pär Holmgren för Verts/ALE-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Petros Kokkalis för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, om EU:s strategi för klimatanpassning (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

Talare: Gabriele Bischoff (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 159.4 i arbetsordningen om sitt betänkande: Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Tsvetelina Penkova för S&D-gruppen, Katalin Cseh för Renew-gruppen, och Jean-François Jalkh för ID-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 17.12.2020)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet genomförade slutomröstning om följande ärende:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Resolutionsförslag B9-0424/2020.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
Gemensamt förslag till resolution, som lagts fram i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och som ersatte resolutionsförslagen B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 och B9-0436/2020, från Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák och Loránt Vincze, för PPE-gruppen, Kati Piri, för S&D-gruppen, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
Gemensamt förslag till resolution, som lagts fram i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och som ersatte resolutionsförslagen B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 och B9-0445/2020, från Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan och Janina Ochojska, för PPE-gruppen, Kati Piri och Jytte Guteland, för S&D-gruppen, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, Hannah Neumann och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A9-0187/2020);

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och MON 87411
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och MON 87411, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D069147/02 ; 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 88017 (MON-88Ø17-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen;

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 (MON-89Ø34-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D069149/02 ; 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen;

Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack
Resolutionsförslag B9-0403/2020;

Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
Betänkande om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar [2020/2084(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Dennis Radtke och Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Hållbar bolagsstyrning
Betänkande om hållbar bolagsstyrning [2020/2137(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0400/2020.

Parlamentet röstade om den preliminära överenskommelsen om följande ärende:

En unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

EU:s strategi för klimatanpassning
Resolutionsförslag B9-0422/2020;

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019
Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 [2020/2044(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13 heures.


6. Olafs samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar ***II (fortsättning på debatten)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 17.12.2020)

Talare: Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Sándor Rónai, Joachim Kuhs och Sabrina Pignedoli.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisande eller ändringar hade lagts fram i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2020)0363).
(Bilagan ”Omröstningsreslutat” från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 20)


7. Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 (debatt)

Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 [2020/2044(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Cristina Maestre Martín De Almagro för S&D-gruppen, Ulrike Müller för Renew-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Pernando Barrena Arza för GUE/NGL-gruppen, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa och Jarosław Duda.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 23 i protokollet av den 16.12.2020.)


8.1. Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)

Resolutionsförslag B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 och B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki och Christian Sagartz redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Özlem Demirel för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker och Charles Goerens.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (B9-0424/2020); punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (B9-0425/2020); punkt 6 i protokollet av den 18.12.2020 (ändringsförslag); punkt 10 i protokollet av den 18.12.2020 (slutomröstning).


8.2. Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang

Resolutionsförslag B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 och B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen och Reinhard Bütikofer redogjorde för resolutionsförslagen B9-0431/2020 och B9-0432/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu och Miriam Lexmann redogjorde för resolutionsförslagen B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 och B9-0436/2020.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, grupplös, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg och Henrike Hahn.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag); punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


8.3. Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh

Resolutionsförslag B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 och B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers och Isabel Wiseler-Lima redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Frédérique Ries för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki och Karin Karlsbro.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (ändringsförslag); punkt 15 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

9. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Resolutionsförslag B9-0424/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 41)

Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0432/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0375)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 32)

Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0440/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0376)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 33)

Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A9-0187/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0364)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 21)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (629 röster för, 51 röster emot, 16 nedlagda röster)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Resolutionsförslag B9-0411/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0365)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 22)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och MON 87411
Resolutionsförslag B9-0413/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0366)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 23)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Resolutionsförslag B9-0414/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0367)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 24)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Resolutionsförslag B9-0415/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0368)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 25)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Resolutionsförslag B9-0416/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0369)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 26)

Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack
Resolutionsförslag B9-0403/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0370)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 27)

(Resolutionsförslag B9-0405/2020 bortföll.)

Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
Betänkande om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar [2020/2084(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Dennis Radtke och Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0371)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 28)

Hållbar bolagsstyrning
Betänkande om hållbar bolagsstyrning [2020/2137(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0372)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 29)

Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0400/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0373)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 30)

En unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0374)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 31)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(kvalificerad majoritet erfordrades för arbetsordningens text, enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0380)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 37)

EU:s strategi för klimatanpassning
Resolutionsförslag B9-0422/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0382)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 39)

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019
Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 [2020/2044(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0383)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 40)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.07.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.45.


11. Ändring av föredragningslistan

Talmannen föreslog, efter överenskommelse med de politiska grupperna, att föredragningslistan för sammanträdet fredagen den 18 december 2020 skulle ändras enligt följande:

Debatten om uttalanden av rådet och kommissionen om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (punkt 179 i föredragningslistan) skulle inte avslutas med en resolution.

Parlamentet godkände detta förslag, och föredragningslistan ändrades i enlighet med detta.

Den uppdaterade föredragningslistan för fredagens sammanträde fanns tillgänglig på parlamentets webbplats.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

Verts/ALE-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Underutskottet för säkerhet och försvar: Alviina Alametsä i stället för Manuela Ripa

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


13. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Resolutionsförslag B9-0425/2020;

Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0432/2020;

Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0440/2020;

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning
Resolutionsförslag B9-0401/2020;

Strategin för EU:s säkerhetsunion
Resolutionsförslag B9-0421/2020;

Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet
Resolutionsförslag B9-0402/2020;

Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-utskottet;

EU:s strategi för klimatanpassning
Resolutionsförslag B9-0422/2020;

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019
Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 [2020/2044(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.47.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.35.


15. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Resolutionsförslag B9-0425/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 41

Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0432/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0375)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 32)

(Resolutionsförslag B9-0431/2020 bortföll.)

Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0440/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0376)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 33)

(Resolutionsförslagen B9-0438/2020 och B9-0439/2020 bortföll.)

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning
Resolutionsförslag B9-0401/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0377)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 34)

Strategin för EU:s säkerhetsunion
Resolutionsförslag B9-0421/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0378)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 35)

Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet
Resolutionsförslag B9-0402/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0379)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 36)

(Resolutionsförslag B9-0404/2020 bortföll.)

Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0380)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 37)

Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0381)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 38)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU:s strategi för klimatanpassning
Resolutionsförslag B9-0422/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0382)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 39)

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019
Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 [2020/2044(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0383)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 40)


16. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


17. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


18. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Utnämning av två ledamöter av ESAC (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) från ledamöterna

- Thierry Mariani. Förslag till resolution om situationen i Varosha och den bristande efterlevnaden av FN:s säkerhetsråds resolutioner 500 och 2483 (B9-0351/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Julie Lechanteux. Förslag till resolution om EU:s globala sanktionsordning för mänskliga rättigheter (B9-0353/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík och Bernhard Zimniok. Förslag till resolution om mord som begåtts på jordbruk i Sydafrika (B9-0354/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Elżbieta Kruk. Förslag till resolution om valet 2020 i Tanzania och Zanzibar (B9-0369/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé och Charlie Weimers. Förslag till resolution om utpekandet av ”Grå vargarna” som en grupp som deltar i terroristhandlingar och som är föremål för restriktiva åtgärder (B9-0374/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Förslag till resolution om undanröjande av oklarheter och inkonsekvenser i kommissionens dokument om kopplingen mellan forskningskategorier och tekniska mognadsgrader vilka leder till bedrägerier i samband med EU-finansiering (B9-0394/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om att flytta tillbaka produktionen av produkter tillverkade i tredjeländer till Europeiska unionen (B9-0395/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco och Susanna Ceccardi. Förslag till resolution om en europeisk stadga till minne av förintelsen och för förebyggande av brott mot mänskligheten i den digitala tidsåldern (B9-0396/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Annika Bruna. Förslag till resolution om utvecklingen av slakt på gården med mobila slakterier (B9-0397/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Christine Anderson. Förslag till resolution om att inte stänga kulturinrättningar, fritidsanläggningar och restauranger till följd av åtgärderna för att begränsa covid-19-pandemin (B9-0398/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO


19. Framställningar

Framställningarna nr 1239-20–1437-20 hade upptagits i registret den 17 december 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 17 december 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


20. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

- Formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter (2020/2216(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen) EMPL, ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI, CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), FEMM


21. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2020)

- Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem (2020/2260(INI))
utskott: ENVI, AGRI
(rådgivande utskott: DEVE, INTA (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, PECH)


22. Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2020)

- Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem (2020/2260(INI))
utskott: ENVI, AGRI (artikel 58 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: DEVE, INTA (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, PECH)


23. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2020)

ECON-utskottet

- Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin (parlamentets uppföljning av kommissionens handlingsplan från juli och dess 25 initiativ på området moms, företagsbeskattning och personbeskattning) (2020/2254(INL))

LIBE-utskottet

- Politik och lagstiftning för laglig migration (2020/2255(INL))
(rådgivande utskott: EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2020)

AFET-utskottet

- Samarbetet mellan EU och Nato mot bakgrund av de transatlantiska förbindelserna (2020/2257(INI))

- Tillståndet för EU:s it-försvarskapacitet (2020/2256(INI))

CULT-utskottet

- Situationen för kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU (2020/2261(INI))

ECON-utskottet

- Genomförandet av det sjätte momsdirektivet: vad måste till för att minska momsgapet i EU? (2020/2263(INI))

- Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart europeiskt skattesystem för ekonomin efter covid-19 (2020/2259(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Reform av EU:s politik om skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen) (2020/2258(INI))

JURI-utskottet

- Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019 (2020/2262(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, AFCO)

utskotten ENVI, AGRI

- Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem (2020/2260(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, PECH)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artiklarna 207 och 208 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2020)

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

- Undersökning av påstådda överträdelser och missförhållanden i tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför unionen (2020/2269(INI))

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

- Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (2020/2268(INI))

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

- Ett starkare Europa i kampen mot cancer – mot en övergripande och samordnad strategi (2020/2267(INI))

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

- Betänkande om artificiell intelligens i den digitala eran (2020/2266(INI))


24. Godkännandeförfarande (artikel 105 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning inom ramen för godkännandeförfarandet (artikel 105.2 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens meddelande av den 18 november 2020)

LIBE-utskottet

- Ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(rådgivande utskott: AFET, FEMM)


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 662.276/OJVE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.37.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy