Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0371(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0267/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0385

Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

10. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0426/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0384)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 41)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0437/2020 και B9-0442/2020 καταπίπτουν.)

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Pierre Larrouturou και Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0385)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 42)

Πριν υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2021, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Η θέση του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο χωρίς τροποποίηση. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 μπορεί να θεωρηθεί περατωθείσα. Κηρύσσω τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 οριστικώς εγκριθέντα.»

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού παρουσία των Pierre Larrouturou και Olivier Chastel (εισηγητών για τον γενικό προϋπολογισμό).

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τεσσάρων μέτρων έκτακτης ανάγκης που θα αρχίσουν να ισχύουν σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο:

Βασική συνδεσιμότητα των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0386)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 43)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Αεροπορική συνδεσιμότητα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0387)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 44)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Ασφάλεια της αεροπορίας κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0388)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 45)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - επιτροπή PECH

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0389)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 46)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου