Indeks 
Protokół
XML 82kPDF 223kWORD 64k
Piątek, 18 grudnia 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem (debata)
 3.Pierwsza część głosowania
 4.Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem (ciąg dalszy debaty)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Ogłoszenie wyników głosowania
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Druga część głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Zamknięcie posiedzenia
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.54.


2. Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Michel Barnier (przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D i Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 4 protokołu z dnia 18.12.2020)


3. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0426/2020;

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN;

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN;

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN;

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


4. Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyszłe stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem (2020/2922(RSP))

(Początek debaty: pkt 2 protokołu z dnia 18.12.2020)

Głos zabrali: Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy i Pierre Karleskind.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.25.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.01.


6. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0426/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0384)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 41)

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Wymagana zwykła większość głosów)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0385)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 42)

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0386)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 43)

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0387)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 44)

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0388)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 45)

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0389)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 46)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.04.)


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.29.


8. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0426/2020;

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN;

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN;

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN;

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.30.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.01.


10. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0426/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0384)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 41)

(Projekty rezolucji B9-0437/2020 i B9-0442/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0385)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 42)

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2021 Przewodniczący złożył następujące oświadzenie:

„Parlament przyjął bez poprawek stanowisko Rady z 14 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej procedurę budżetową na rok budżetowy 2021 można uznać za zakończoną. Stwierdzam, że ostatecznie przyjęto budżet Unii na rok budżetowy 2021 r.”

Przewodniczący przystąpił do podpisania budżetu w obecności Pierre’a Larrouturou i Oliviera Chastela (sprawozdawcy ds. budżetu ogólnego).

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad czterema środkami nadzwyczajnymi, które będą miały zastosowanie w razie braku porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem:

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0386)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 43)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0387)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 44)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0388)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 45)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0389)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 46)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


12. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


13. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z dni 14, 15, 16 i 17 grudnia 2020 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 18 do 21 stycznia 2021 r.


15. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.06.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności