Index 
Protokoll
XML 85kPDF 220kWORD 62k
Fredagen den 18 december 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
 3.Första omröstningsomgången
 4.De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (fortsättning på debatten)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Andra omröstningsomgången
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.54.


2. De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Michel Barnier (chef för arbetsgruppen för förbindelserna med Förenade kungariket) gjorde uttalanden.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, och Nathalie Loiseau för Renew-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 4 i protokollet av den 18.12.2020)


3. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0426/2020;

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2021
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-utskottet;

Flygförbindelser efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-utskottet;

Flygsäkerhet efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-utskottet;

Fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-utskottet.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00.


4. De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2020/2922(RSP))

(Början på debatten: punkt 2 i protokollet av den 18.12.2020)

Talare: Nicolas Bay för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy och Pierre Karleskind.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.25.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.01.


6. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0426/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0384)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 41)

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2021
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0385)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 42)

Grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0386)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 43)

Flygförbindelser efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0387)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 44)

Flygsäkerhet efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0388)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 45)

Fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0389)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 46)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.04.)


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.29.


8. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0426/2020;

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2021
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-utskottet;

Flygförbindelser efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-utskottet;

Flygsäkerhet efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-utskottet;

Fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-utskottet.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 17.00.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.30.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.01.


10. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0426/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0384)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 41)

(Resolutionsförslagen B9-0437/2020 och B9-0442/2020 bortföll.)

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2021
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0385)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 42)

Innan han undertecknade budgeten för budgtåret 2021 gjorde talmannen följande uttalande:

”Europaparlamentet har godkänt rådets ståndpunkt av den 14 december 2020 utan ändringsförslag. I enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan budgetförfarandet för budgetåret 2021 därmed anses vara avslutat. Jag förklarar att budgeten för budgetåret 2021 är slutgiltigt antagen.”

Talmannen undertecknade budgeten i närvaro av Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (föredragande för den allmänna budgeten).

Talmannen läste upp resultaten från omröstningen om de fyra fallen med nödåtgärder som skulle tillämpas om inget avtal nås med Förenade kungariket:

Grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0386)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 43)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Flygförbindelser efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0387)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 44)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Flygsäkerhet efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0388)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 45)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0389)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 46)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollen från detta sammanträde och sammanträdena den 14, 15, 16, och 17 december 2020 kommer att föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 18–21 januari 2021.


15. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 17.06.


16. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy