Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Понеделник, 18 януари 2021 г. - Брюксел

9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решението на комисия ECON за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 71 от Правилника за дейността въз основа на следния доклад::

- комисия ECON: Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Докладчици: Esther de Lange и Irene Tinagli (A9-0003/2021).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ днес, вторник 19 януари 2021 г. поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 19 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност