Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 18 januari 2021 - Bryssel

9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav ECON-utskottet-utskottets beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen på grundval av följande betänkande:

- ECON-utskottet: Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Föredragande: Esther de Lange och Irene Tinagli (A9-0003/2021).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast midnatt nästa dag, tisdagen den 19 januari 2021, skriftligen begära omröstning om beslutet att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 19 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy