Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. - Bruksela

10. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA(2019)0369(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 150 z 7.6.2019, s. 1) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - komisja ECON.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności