Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 18 januari 2021 - Bryssel

10. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA(2019)0369(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 150, 7.6.2019, s. 1.) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - ECON-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Senaste uppdatering: 19 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy