Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Понеделник, 18 януари 2021 г. - Брюксел

11. Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на председателя на Парламента, че не е представено възражение срещу:

- препоръката на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2020/427 на Комисията от 4 декември 2020 г. по отношение на датата на прилагане на измененията на някои подробни правила за производството на биологични продукти, съдържащи се в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Ако в срок от 24 часа след обявяването в Парламента политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражения, препоръката се счита за приета. В противен случай тя се поставя на гласуване.

Последно осъвременяване: 19 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност