Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 18 januari 2021 - Bryssel

12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande, efter det att sessionen avbrutits fredagen den 18 december 2020, hade undertecknat följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (00068/2020/LEX - C9-0429/2020 - 2020/0366(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (00067/2020/LEX - C9-0428/2020 - 2020/0364(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser efter den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (00066/2020/LEX - C9-0427/2020 - 2020/0363(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (00065/2020/LEX - C9-0426/2020 - 2020/0362(COD)).

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 20 januari 2021 skulle underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som är tillämpliga i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007 (00050/2020/LEX - C9-0003/2021 - 2020/0139(COD)).

Senaste uppdatering: 19 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy