Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 25k
Måndagen den 18 januari 2021 - Bryssel

15. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet (COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett datoriserat system för kommunikation i gränsöverskridande civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden (e-Codex-systemet) och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013 (COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI

- Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE, AGRI, PECH

- Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller likvärdighet mellan skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket och sådant material producerat i unionen (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG och 2005/834/EG vad gäller likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven (COM(2020)0854 - C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, PECH

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området (2020/2013(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

- Betänkande om uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv (2019/2194(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad (2019/2181(INL)) - utskottet EMPL - Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Betänkande om tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad för alla (2019/2187(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

- Betänkande om förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster (2020/2020(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

- Betänkande om revideringen av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (2019/2192(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Birgit Sippel (A9-0256/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Birgit Sippel (A9-0257/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

- Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 (2020/2208(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Betänkande om mer fisk i haven – åtgärder för att främja återhämtning av bestånd över maximal hållbar avkastning, inbegripet återhämtningsområden för fisk och marina skyddsområden (2019/2162(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Caroline Roose (A9-0264/2020)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 (2020/2207(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Sven Mikser (A9-0265/2020)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 (2020/2206(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A9-0266/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) vad gäller utvidgning av det avtalets tillämpningsområde och Konungariket Spaniens anslutning till det avtalet (11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

- Betänkande om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (2020/2115(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

- Betänkande om kontrollen av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019 (2019/2132(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Senaste uppdatering: 19 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy