Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 10.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (συζήτηση)
 18.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2019 (συζήτηση)
 19.Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών (συζήτηση)
 20.Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συζήτηση)
 21.Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης ***I (συζήτηση)
 22.Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ (συζήτηση)
 23.Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (150 kb) Κατάσταση παρόντων (39 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (150 kb) Κατάσταση παρόντων (39 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου