Показалец 
Протокол
XML 147kPDF 276kWORD 78k
Понеделник, 18 януари 2021 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Образуване на политически групи
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Съобщение на председателството
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 10.Поправка (член 241 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)
 12.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Внесени документи
 16.Ред на работа
 17.Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки (разискване)
 18.Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2019 г. (разискване)
 19.Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги (разискване)
 20.Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство (разискване)
 21.Инструмент за техническа подкрепа ***I (разискване)
 22.Мерки за насърчаване на възстановяването на рибните запаси над нивото на МУУ (разискване)
 23.Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната на петък 18 декември 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление по повод тридесетата годишнина от събитията на 13 януари 1991 г. във Вилнюс, по време на които загинаха 14 души и стотици бяха ранени след намесата на съветската армия срещу демонстранти от литовското движение за независимост. Той засвидетелства също така уважението си към литовските граждани, които защитиха своята свобода, демокрацията и принципите на правовата държава.

Освен това той осъди задържането на руския опозиционер Алексей Навални при пристигането му в Москва вчера, неделя, 17 януари 2021 г. Той благодари на германските органи за грижите и подкрепата, която оказаха на Алексей Навални, и призова руските органи да го освободят.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г. бяха одобрени.


5. Образуване на политически групи

Името на политическата група „Европейска обединена левица/Северна зелена левица“ (GUE/NGL) е променено на „Група на левицата в Европейския парламент – GUE/NGL“, считано от 18 декември 2020 г.

Декларацията на политическата група, предвидена в член 33 от Правилника за дейността, е предадена на Председателя.


6. Състав на Парламента

Fredrick Federley уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 13 декември 2020 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

Cristian Ghinea е назначен за министър на инвестициите и европейските проекти в правителството на Румъния, считано от 23 декември 2020 г.

Kris Peeters е назначен за заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, считано от 12 януари 2021 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези функции са несъвместими с функциите на член на Европейския парламент и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обявява техните места за свободни, считано съответно от 23 декември 2020 г. и 12 януари 2021 г.

Румънските компетентни органи уведомяват за назначаването на Alin-Cristian Mituţa като член на Европейския парламент на мястото на Cristian Ghinea, считано от 28 декември 2020 г.

Унгарските компетентни органи уведомяват за назначаването на Ernö Schaller-Baross като член на Европейския парламент на мястото на József Szájer, считано от 10 януари 2021 г.

Парламентът приема за сведение тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Alin-Cristian Mituța et Ernő Schaller-Baross заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и Renew следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия CONT: Ádám Kósa на мястото на Tamás Deutsch, Alin-Cristian Mituța

комисия EMPL: Ernő Schaller-Baross на мястото на Andrea Bocskor

комисия REGI: Vlad-Marius Botoş

комисия AGRI: Alin-Cristian Mituța

комисия JURI: Pascal Durand на мястото на Liesje Schreinemacher, Ernő Schaller-Baross

анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране: Billy Kelleher

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Alin-Cristian Mituța

Тези решения влизат в сила днес.


8. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че е решил, вследствие на заключенията на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент, и предвид коментарите на съответния член на ЕП, да наложи санкция на Monica Semedo в съответствие с член 10, параграф 6, и член 176 от Правилника за дейността, поради поведението ѝ към нейните акредитирани парламентарни сътрудници, което представлява психологически тормоз. Санкцията се изразява в:

- лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от петнадесет дни и

- временно отстраняване от участие в дейностите на Парламента за срок от 15 дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала и при строго спазване в този случай на нормите за поведение на членовете на ЕП.

Решението е съобщено на съответния член на ЕП на 15 януари 2021 г. и тя може да подаде жалба по вътрешен ред срещу това решение в Бюрото в съответствие на член 177 от Правилника за дейността. Жалбата води до прекратяване на изпълнението на санкцията.


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решението на комисия ECON за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 71 от Правилника за дейността въз основа на следния доклад::

- комисия ECON: Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Докладчици: Esther de Lange и Irene Tinagli (A9-0003/2021).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ днес, вторник 19 януари 2021 г. поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Поправка (член 241 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA(2019)0369(COR01) на Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване, и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1.) - (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))- комисия ECON.

В съответствие с член 241, параграф 4 от Правилника за дейността поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.


11. Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на председателя на Парламента, че не е представено възражение срещу:

- препоръката на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2020/427 на Комисията от 4 декември 2020 г. по отношение на датата на прилагане на измененията на някои подробни правила за производството на биологични продукти, съдържащи се в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Ако в срок от 24 часа след обявяването в Парламента политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражения, препоръката се счита за приета. В противен случай тя се поставя на гласуване.


12. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че след прекъсването на сесията от петък, 18 декември 2020 г. е пристъпил, съвместно с председателя на Съвета, към подписване на следните актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции, извършвани от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (00068/2020/LEX - C9-0429/2020 - 2020/0366(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на изтичането на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (00067/2020/LEX - C9-0428/2020 - 2020/0364(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки след края на преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (00066/2020/LEX - C9-0427/2020 - 2020/0363(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за гарантиране на основна свързаност на автомобилния превоз на товари и пътници след края на преходния период, посочен в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (00065/2020/LEX - C9-0426/2020 - 2020/0362(COD)).

Председателят съобщи, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 20 януари 2021 г., следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (00050/2020/LEX - C9-0003/2021 - 2020/0139(COD)).


13. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през април 2020 г., първата месечна сесия през юли 2020 г. и първата месечна сесия през ноември 2020 г., се намират на сайта на Парламента.


14. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

- O-000081/2020, зададен от Irene Tinagli и Paul Tang, от името на комисията ECON, към Съвета: Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (B9-0001/2021);

- O-000082/2020, зададен от Irene Tinagli и Paul Tang, от името на комисията ECON, към Комисията: Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (B9-0002/2021).


15. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО във връзка с предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията за определяне на значението на термините, използвани в някои разпоредби от посочената директива (COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение. В съответствие с член 307 от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 (COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI

- Решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE, AGRI, PECH

- Назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен материал на същия материал, произведен в Съюза (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на решения 2003/17/ЕО и 2005/834/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски растителни видове (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (COM(2020)0854 - C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение. В съответствие с член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, PECH

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие (2020/2013(INI)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

- Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство (2019/2194(INI)) - CULT - Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

- Доклад с препоръки към Комисията относно правото на откъсване от работната среда (2019/2181(INL)) - EMPL - Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Доклад относно достъпа за всеки до достойни жилища на разумни цени (2019/2187(INI)) - EMPL - Докладчик: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

- Доклад относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги (2020/2020(INI)) - IMCO - Докладчик: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

- Доклад относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) (2019/2192(INI)) - TRAN - Докладчик: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)) - LIBE - Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)) - LIBE - Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)) - LIBE - Докладчик: Birgit Sippel (A9-0256/2020)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)) - LIBE - Докладчик: Birgit Sippel (A9-0257/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)) - LIBE - Докладчик: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

- Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. (2020/2208(INI)) - AFET - Докладчик: Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Доклад относно „Повече риба в моретата?“ Мерки за насърчаване на възстановяването на запасите над максималния устойчив улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните ресурси и защитени морски зони (2019/2162(INI)) - PECH - Докладчик: Caroline Roose (A9-0264/2020)

- Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. (2020/2207(INI)) - AFET - Докладчик: Sven Mikser (A9-0265/2020)

- Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. (2020/2206(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A9-0266/2020)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на обхвата на посоченото споразумение и присъединяването на Кралство Испания към същото споразумение (11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)) - ENVI - Докладчик: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

- Доклад относно свързаността и отношенията между ЕС и Азия (2020/2115(INI)) - AFET - Докладчик: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

- Доклад относно мониторинг на прилагането на правото на Съюза през 2017, 2018 и 2019 г. (2019/2132(INI)) - JURI - Докладчик: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)


16. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред на пленарните заседания през януари 2021 г. (PE 663.448/PDOJ) беше раздаден.

След консултация с политическите групи Председателят предложи следните промени в окончателния проект на дневен ред (член 158 от Правилника за дейността):

Вторник

Като първа точка в дневния ред за следобед да бъде добавено изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно задържането на Алексей Навални. Разискванията да бъдат приключени с внасяне на предложения за резолюция.

Следователно разискванията да продължат до 20 ч.

Срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 19 януари 2021 г. в 13 ч.
Изменения към предложенията за резолюция и предложения за обща резолюция: сряда, 20 януари 2021 г. в 13 ч.
Изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 20 януари 2021 г. в 14 ч.
Искания за гласуване поотделно и искания за разделно гласуване: сряда, 20 януари 2021 г. в 19 ч.

Сряда

Изявленията на Съвета и на Комисията относно встъпването в длъжност на новия президент на САЩ и настоящата политическа ситуация (точка 76 от окончателния проект на дневен ред) да бъдат променени на изявления на Европейския съвет и на Комисията. Разискването да се проведе в присъствието на Шарл Мишел (председател на Европейския съвет) и Урсула фон дер Лайен (председател на Комисията).

Председателят съобщи, че гласуванията ще бъдат разпределени в различните серии гласувания в зависимост от броя изменения и броя искания за разделено гласуване и гласуване поотделно. Информацията относно разпределението на гласуванията в различните сирии гласувания ще се намира на интернет сайта на Парламента в рубриката „Приоритетни информация и документи“.

Парламентът даде съгласието си за тези предложения.

С това редът на работа е определен.


17. Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки (разискване)

Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки [2019/2207(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Javier Zarzalejos представи доклада..

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Paulo Rangel (докладчик по становище на комисията AFCO), Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Maite Pagazaurtundúa, от името на групата Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата The Left, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Ska Keller, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Clara Ponsatí Obiols, Evin Incir, Ramona Strugariu, Jorge Buxadé Villalba, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Karin Karlsbro и Vlad Gheorghe.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 19.1.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 20.1.2021 г (окончателно гласуване).


18. Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2019 г. (разискване)

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2019 г. (2020/2866(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (председател на Сметната палата) направи представянето.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Цветелина Пенкова, от името на групата S&D, Olivier Chastel, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, Markus Pieper, Isabel García Muñoz, Virginie Joron, Mikuláš Peksa, Tomáš Zdechovský, Lara Wolters et Monika Hohlmeier.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Maria Grapini и Lefteris Christoforou.

Изказаха се Johannes Hahn и Klaus-Heiner Lehne.

Разискването приключи.


19. Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги (разискване)

Доклад относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги [2020/2020(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Dita Charanzová, в качеството на заместник на докладчика г-жа, представи доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Marc Botenga (докладчик по становището на комисията EMPL), Tomislav Sokol, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Svenja Hahn, от името на групата Renew, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата The Left, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Billy Kelleher, Virginie Joron, Ivan Štefanec, Sandro Gozi, Eugen Jurzyca, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Antonius Manders, Patryk Jaki, Edina Tóth и Salvatore De Meo.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 20.1.2021 г.


20. Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство (разискване)

Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство [2019/2194(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Dace Melbārde представи доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Domènec Ruiz Devesa, от името на групата S&D, Laurence Farreng, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, и Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Андрей Слабаков , от името на групата ECR, Alexis Georgoulis, от името на групата The Left, Isabella Adinolfi, Sabine Verheyen, Victor Negrescu, Irena Joveva, Loránt Vincze, Radka Maxová, Kinga Gál и François-Xavier Bellamy.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 19.1.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 20.1.2021 г (окончателно гласуване).


21. Инструмент за техническа подкрепа ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за техническа подкрепа [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Alexandra Geese, Othmar Karas и Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Alexandra Geese и Dragoș Pîslaru представиха доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Dragoș Pîslaru (докладчик по становището на комисията EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Gunnar Beck, от името на групата ID, Mikuláš Peksa, от името на групата Verts/ALE, José Gusmão, от името на групата The Left, Costas Mavrides и Dimitrios Papadimoulis.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 19.1.2021 г.


22. Мерки за насърчаване на възстановяването на рибните запаси над нивото на МУУ (разискване)

Доклад относно „Повече риба в моретата?“ Мерки за насърчаване на възстановяването на запасите над максималния устойчив улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните ресурси и защитени морски зони [2019/2162(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Caroline Roose представи доклада.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Изказаха се François-Xavier Bellamy, от името на групата PPE, Isabel Carvalhais, от името на групата S&D, Grace O'Sullivan, от името на групата Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата The Left, Gabriel Mato и Pär Holmgren.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 21.1.2021 г (изменения); точка 13 от протокола от 21.1.2021 г (окончателно гласуване).


23. Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Marie-Pierre Vedrenne представи доклада.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Изказаха се Anna-Michelle Asimakopoulou, от името на групата PPE, Margarida Marques, от името на групата S&D, Karin Karlsbro, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата The Left, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, Christophe Hansen, Agnes Jongerius, Samira Rafaela, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Pedro Silva Pereira и Gabriel Mato.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 19.1.2021 г.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 663.448/OJMA).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.39 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Кънев Радан, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Витанов Петър, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 19 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност