Indeks 
Zapisnik
XML 128kPDF 250kWORD 73k
Ponedjeljak, 18. siječnja 2021. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Sastav Parlamenta
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Priopćenje predsjedništva
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)
 10.Ispravak (članak 241. Poslovnika)
 11.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 13.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 14.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Plan rada
 17.Europski uhidbeni nalog i postupci predaje između država članica (rasprava)
 18.Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2019. (rasprava)
 19.Jačanje jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga (rasprava)
 20.Ostvarivanje djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine (rasprava)
 21.Uspostava Instrumenta za tehničku potporu ***I (rasprava)
 22.Mjere za promicanje oporavka stokova iznad najvišeg održivog prinosa (rasprava)
 23.Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila ***I (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u petka 18. prosinca 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu povodom 30. obljetnice događaja od 13. siječnja 1991. u Vilniusu, tijekom kojih je 14 osoba izgubilo život, a više sotina njih je ranjeno nakon što je sovjetska vlada intervenirala protiv pripadnika litavskog pokreta za neovisnost koji su prosvjedovali. Odao je počast litavskim građanima koji su obranili svoju slobodu, demokraciju i državu prava.

Predsjednik je nadalje osudio uhićenje ruskog oporbenog čelnika Aleksjea Navaljnog po povratku u Moskvu u nedjelju 17. siječnja 2021. Zahvalio je njemačkim nadležnim tijelima na medicinskoj skrbi i pomoći koja je pružena Navaljnom te je pozvao ruska nadležna tijela da ga oslobode.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 14, 15, 16, 17 i 18. prosinca 2020.


5. Sastav klubova zastupnika

Ime Kluba zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice (GUE/NGL) promijenjeno je u Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu – GUE/NGL s učinkom od 18. prosinca 2020.

Izjava kluba zastupnika u skladu s člankom 33. Poslovnika predana je predsjedniku.


6. Sastav Parlamenta

Fredrick Federley pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 13. prosinca 2020.

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od tog datuma te je o tome obavijestio nadležno nacionalno tijelo.

Cristian Ghinea imenovan je ministrom za europska ulaganja i projekte u rumunjskoj vladi s učinkom od 23. prosinca 2020.

Kris Peeters imenovan je potpredsjednikom Europske investicijske banke s učinkom od 12. siječnja 2021.

Parlament je, sukladno članku 7. stavku 1. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, te dužnosti proglasio nespojivima s dužnošću europskog zastupnika i, u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, utvrdio slobodna zastupniča mjesta s učinkom od 23. prosinca 2020., odnosno od 12. siječnja 2021.

Nadležna rumunjska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Alina-Cristiana Mituţa umjesto Cristiana Ghinea na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 28. prosinca 2020.

Nadležna mađarska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Ernöa Schallera-Barossa umjesto Józsefa Szájera na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 10. siječnja 2021.

Le Parlement je primio na znanje njihov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Alin-Cristian Mituța i Ernő Schaller-Baross sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE i Renew primio sljedeće odluke o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor CONT: Ádám Kósa umjesto Tamása Deutscha, Alin-Cristian Mituța

Odbor EMPL: Ernő Schaller-Baross umjesto Andree Bocskor

Odbor REGI: Vlad-Marius Botoş

Odbor AGRI: Alin-Cristian Mituța

Odbor JURI: Pascal Durand umjesto Liesje Schreinemacher, Ernő Schaller-Baross

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza: Billy Kelleher

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Moldove: Alin-Cristian Mituța

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


8. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je obavijestio da je u skladu sa zaključcima savjetodavnog odbora nadležnog za prijave zbog uznemiravanja na radnom mjestu između akreditiranih parlamentarnih asistenata i zastupnika u Europskom parlamentu i uzimajući u obzir primjedbe dotične zastupnice, odlučio izreći sankciju Monici Semedo, u skladu s člankom 10. stavkom 6. i člankom 176. Poslovnika, zbog njezinog ponašanja prema akreditiranim parlamentarnim asistentima koje se može opisati kao psihološko uznemiravanje. Sankcija se sastoji od:

- gubitka prava na dnevnicu za razdoblje od 15 dana i

- privremenog oduzimanja prava sudjelovanja u aktivnostima Parlamenta za razdoblje 15 dana tijekom kojih se sastaje Parlament ili bilo koje njegovo tijelo, odbor ili izaslanstvo, ne dovodeći u pitanje pravo glasa na plenarnoj sjednici i uvjetovano, u ovom slučaju, strogim pridržavanjem pravila ponašanja zastupnika.

Dotična je zastupnica obaviještena o odluci 15. siječnja 2021. te na nju Predsjedništvu može podnijeti unutarnju žalbu u skladu s člankom 177. Poslovnika Parlamenta. Žalba ima za posljedicu prekid primjene sankcije.


9. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)

Predsjedatelj objavio je odluku Odbora ECON o stupanju u međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 71. Poslovnika i na temelju sljedećeg izvješća:

- Odbor ECON: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Izvjestiteljica: Esther de Lange i Irene Tinagli (A9-0003/2021).

Sukladno članku 71. stavku 2. Poslovnika, zastupnici i/ili klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu prije ponoći idućeg dana, odnosno utorka 19. siječnja 2021., u pisanom obliku zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


10. Ispravak (članak 241. Poslovnika)

Nadležni odbor dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P8_TA(2019)0369(COR01) Uredbe (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 150, 7.6.2019., str. 1.) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - Odbor ECON.

U skladu s člankom 241 stavkom 4 Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu niski prag u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.


11. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika obavijestio je predsjednika Parlamenta da nema prigovor na:

- Preporuku Odbora AGRI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 4. prosinca 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u pogledu datuma primjene izmjena određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Ako u roku od 24 sata nakon objave u Parlamentu klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor, ta se preporuka smatra prihvaćenom. U suprotnom, ona se stavlja na glasovanje.


12. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjedatelj je obavijestio da je s predsjednikom Vijeća od prekida sjednice u petak 18. prosinca 2020. potpisao sljedeće akte usvojene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim operacijama ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (00068/2020/LEX - C9-0429/2020 - 2020/0366(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na istek prijelaznog razdoblja predviđenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (00067/2020/LEX - C9-0428/2020 - 2020/0364(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (00066/2020/LEX - C9-0427/2020 - 2020/0363(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (00065/2020/LEX - C9-0426/2020 - 2020/0362(COD)).

Predsjednik je priopćio da će s predsjednikom Vijeća u srijedu 20. siječnja 2021. potpisati sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba europskog parlamenta i vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 (00050/2020/LEX - C9-0003/2021 - 2020/0139(COD)).


13. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednica održanih u travnju 2020., srpnju (prva srpanjska sjednica) 2020. i studenom (prva sjednica u studenom) 2020. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


14. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

- O-000081/2020 koje je postavio Irene Tinagli i Paul Tang, u ime Odbora ECON, Vijeću: Reforma EU-ova popisa poreznih oaza (B9-0001/2021);

- O-000082/2020 koje je postavio Irene Tinagli i Paul Tang, u ime Odbora ECON, Komisiji: Reforma EU-ova popisa poreznih oaza (B9-0002/2021).


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive (COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o računalnom sustavu za komunikaciju u prekograničnim građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX) i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. U skladu s člankom 307. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, predsjednik će se o tom prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 347/2013 (COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI

- Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ITRE, AGRI, PECH

- Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini s takvim materijalom proizvedenim u Uniji (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni odluka Vijeća 2003/17/EZ i 2005/834/EZ o jednakovrijednosti pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu (COM(2020)0854 - C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija. U skladu s člankom 322. stavkom 1. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, predsjednik će se o tom prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, PECH

2) odbora

- Izvješće o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa (2020/2013(INI)) - JURI - izvjestitelj: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

- Izvješće o ostvarivanju djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine (2019/2194(INI)) - CULT - izvjestiteljica: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o pravu na isključivanje (2019/2181(INL)) - EMPL - izvjestitelj: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Izvješće o pristupu pristojnim i cjenovno pristupačnim mogućnostima stanovanja za sve (2019/2187(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

- Izvješće o jačanju jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga (2020/2020(INI)) - IMCO - izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

- Izvješće o reviziji smjernica za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) (2019/2192(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Birgit Sippel (A9-0256/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Birgit Sippel (A9-0257/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

- Izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2019. (2020/2208(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Izvješće Više ribe u morima? Mjere za promicanje oporavka stokova iznad najvišeg održivog prinosa, uključujući područja obnove ribljih stokova i zaštićena morska područja (2019/2162(INI)) - PECH - izvjestiteljica: Caroline Roose (A9-0264/2020)

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020. (2020/2207(INI)) - AFET - izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0265/2020)

- Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020. (2020/2206(INI)) - AFET - izvjestitelj: David McAllister (A9-0266/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) u pogledu proširenja područja primjene tog Sporazuma i o pristupanju Kraljevine Španjolske tom Sporazumu (11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)) - ENVI - izvjestitelj: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

- Izvješće o povezivosti i odnosima EU-a i Azije (2020/2115(INI)) - AFET - izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

- Izvješće o praćenju primjene prava Unije tijekom 2017., 2018. i 2019. (2019/2132(INI)) - JURI - izvjestiteljica: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)


16. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice u siječnju 2021. (PE 663.448/PDOJ).

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda (članak 158. Poslovnika):

Utorak

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o uhićenju Alekseja Navaljnog dodana je dnevnom redu kao prva popodnevna točka. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucije.

Vrijeme rasprave stoga će biti produženo do 20 sati.

Rok za podnošenje :

Prijedlozi rezolucija: utorak 19. siječnja 2021. u 13 h.
Amandmani na prijedloge rezolucija i zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda 20. siječnja 2021. u 13 h.
Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda 20. siječnja 2021. u 14 h.
Zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: srijeda 20. siječnja 2021. u 19 h.

Srijeda

Izjave Vijeća i Komisije na temu: Inauguracija novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i trenutna politička situacija (točka 76. Konačnog prijedloga dnevnog reda) izmijenit će se u izjave Europskog vijeća i Komisije. Rasprava će se održati u prisutnosti Charlesa Michela (predsjednik Europskog vijeća) i Ursule von der Leyen (predsjednica Komisije).

Predsjedatelj je objavio da će se glasovanje rasporediti prema broju amandmana i zahtjeva za odvojenim glasovanjem, odnosno glasovanjem po dijelovima. Informacije o rasporedu glasovanja dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta u rubrici Prioritetne informacije i dokumenti”.

Parlament je prihvatio te prijedloge.

Time je utvrđen plan rada.


17. Europski uhidbeni nalog i postupci predaje između država članica (rasprava)

Izvješće o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica [2019/2207(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Javier Zarzalejos predstavio je izvješće..

PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

Govorio je Didier Reynders (povjerenik Komisije).

Govorili su Paulo Rangel (izvjestitelj za mišljenje odbora AFCO), Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Maite Pagazaurtundúa, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gwendoline Delbos-Corfield, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Clare Daly, u ime Kluba zastupnika The Left, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Ska Keller, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Clara Ponsatí Obiols, Evin Incir, Ramona Strugariu, Jorge Buxadé Villalba, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Karin Karlsbro i Vlad Gheorghe.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 19.1.2021. (amandmani); točka 17 zapisnika od 20.1.2021. (konačno glasovanje).


18. Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2019. (rasprava)

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2019. (2020/2866(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predsjednik Revizorskog suda) održao je predstavljanje.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tsvetelina Penkova, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Olivier Chastel, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sabrina Pignedoli, nezavisna zastupnica, Markus Pieper, Isabel García Muñoz, Virginie Joron, Mikuláš Peksa, Tomáš Zdechovský, Lara Wolters i Monika Hohlmeier.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorili su Maria Grapini i Lefteris Christoforou.

Govorili su Johannes Hahn i Klaus-Heiner Lehne.

Rasprava je zaključena.


19. Jačanje jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga (rasprava)

Izvješće o jačanju jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga [2020/2020(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Dita Charanzová, zamjenica izvjestitelja, predstavila je izvješće

Govorila je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su Marc Botenga (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Tomislav Sokol, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Svenja Hahn, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Campomenosi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Cavazzini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Billy Kelleher, Virginie Joron, Ivan Štefanec, Sandro Gozi, Eugen Jurzyca, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Antonius Manders, Patryk Jaki, Edina Tóth i Salvatore De Meo.

Govorila je Mariya Gabriel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 20.1.2021..


20. Ostvarivanje djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine (rasprava)

Izvješće o ostvarivanju djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine [2019/2194(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Dace Melbārde predstavila je izvješće.

Govorila je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Domènec Ruiz Devesa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Laurence Farreng, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, i Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Andrey Slabakov, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexis Georgoulis, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Isabella Adinolfi, Sabine Verheyen, Victor Negrescu, Irena Joveva, Loránt Vincze, Radka Maxová, Kinga Gál i François-Xavier Bellamy.

Govorila je Mariya Gabriel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 19.1.2021. (amandmani); točka 17 zapisnika od 20.1.2021. (konačno glasovanje).


21. Uspostava Instrumenta za tehničku potporu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Alexandra Geese, Othmar Karas i Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Alexandra Geese i Dragoș Pîslaru predstavili su izvješće.

Govorila je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su Dragoș Pîslaru (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Mikuláš Peksa, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Costas Mavrides i Dimitrios Papadimoulis.

Govorila je Mariya Gabriel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 19.1.2021..


22. Mjere za promicanje oporavka stokova iznad najvišeg održivog prinosa (rasprava)

Izvješće: Više ribe u morima? Mjere za promicanje oporavka stokova iznad najvišeg održivog prinosa, uključujući područja obnove ribljih stokova i zaštićena morska područja [2019/2162(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Caroline Roose predstavila je izvješće.

Govorio je Virginijus Sinkevičius (povjerenik Komisije).

Govorili su François-Xavier Bellamy, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Carvalhais, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Grace O'Sullivan, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Gabriel Mato i Pär Holmgren.

Govorio je Virginijus Sinkevičius.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 21.1.2021. (amandmani); točka 13 zapisnika od 21.1.2021. (konačno glasovanje).


23. Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Marie-Pierre Vedrenne predstavila je izvješće.

Govorio je Virginijus Sinkevičius (povjerenik Komisije).

Govorili su Anna-Michelle Asimakopoulou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Margarida Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Karin Karlsbro, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Tiziana Beghin, nezavisna zastupnica, Christophe Hansen, Agnes Jongerius, Samira Rafaela, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Pedro Silva Pereira i Gabriel Mato.

Govorio je Virginijus Sinkevičius.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 19.1.2021..


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 663.448/OJMA).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:39 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 19. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti