Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 12k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът гласува с единно гласуване по:

Споразумение за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на неговия материален и географски обхват ***
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за приемането на измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на обхвата на посоченото споразумение и присъединяването на Кралство Испания към същото споразумение [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на следните временни споразумения:

Изключване на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Инструмент за техническа подкрепа ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за техническа подкрепа [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Alexandra Geese, Othmar Karas и Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки
Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки [2019/2207(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство
Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство [2019/2194(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право
Доклад относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие [2020/2013(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г. [2019/2132(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Доклад относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност