Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 10k
Tirsdag den 19. januar 2021 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af dens materielle og geografiske anvendelsesområde ***
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler:

Undtagelse for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Instrument for teknisk støtte ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Alexandra Geese, Othmar Karas og Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
Betænkning om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne [2019/2207(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv
Betænkning om opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv [2019/2194(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret
Betænkning om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område [2020/2013(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019 [2019/2132(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Revision af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
Betænkning om revisionen af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00.

Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik