Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 10k
Wtorek, 19 stycznia 2021 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi („umowa z Bonn”): rozszerzenie jej przedmiotowego i geograficznego zakresu stosowania ***
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia zmian do Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi („umowy z Bonn”) w odniesieniu do rozszerzenia zakresu stosowania tej Umowy i przystąpienia do niej Królestwa Hiszpanii [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnymi porozumieniami:

Wyłączenie dotyczące niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Instrument Wsparcia Technicznego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Alexandra Geese, Othmar Karas i Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Europejski nakaz aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi
Sprawozdanie w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi [2019/2207(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Zapewnienie długotrwałych efektów politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
Sprawozdanie w sprawie zapewnienia długotrwałych efektów politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego [2019/2194(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego
Sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych, oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych [2020/2013(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019 [2019/2132(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)
Sprawozdanie w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności