Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 10k
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel

5. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet): utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde ***
Betänkande om utkastet till rådets beslut om överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) beträffande utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlamentet röstade om preliminära överenskommelser om följande ärenden:

Undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Instrument för tekniskt stöd ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alexandra Geese, Othmar Karas och Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
Betänkande om genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna [2019/2207(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv
Betänkande om uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv [2019/2194(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt
Betänkande om Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området [2020/2013(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019
Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019 [2019/2132(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Betänkande om revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy