Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

10. Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ (2020/2915(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Maria-Manuel Leitão-Marques και Dita Charanzová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio και Mónica Silvana González.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου