Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0259/2020

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0014

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

11. Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 - Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 - Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A9-0266/2020)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2207(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 [2020/2208(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Οι David McAllister, Sven Mikser και Isabel Santos παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler και Juozas Olekas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Nacho Sánchez Amor, Λουκάς Φουρλάς, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Λευτέρης Χριστοφόρου και Miriam Lexmann.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου