Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2508(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B9-0056/2021

Внесени текстове :

RC-B9-0056/2021

Разисквания :

PV 19/01/2021 - 14
PV 19/01/2021 - 15
CRE 19/01/2021 - 15

Гласувания :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0019

Протокол
XML 21k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

14. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Приемане на измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на неговия материален и географски обхват ***
Доклад относно проекта за решение на Съвета за приемането на измененията на Споразумението за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества („Споразумението от Бон“) по отношение на разширяването на обхвата на посоченото споразумение и присъединяването на Кралство Испания към същото споразумение [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P9_TA(2021)0001)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Парламентът даде своето одобрение за сключване на измененията на споразумението.

Изключване на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0002)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Инструмент за техническа подкрепа ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за техническа подкрепа [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Alexandra Geese, Othmar Karas и Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0003)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0004)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки
Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки [2019/2207(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0006)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство
Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство [2019/2194(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ID)

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право
Доклад относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие [2020/2013(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0009)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г. [2019/2132(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0011)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Доклад относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0010)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност