Indeks 
Protokol
XML 141kPDF 267kWORD 75k
Tirsdag den 19. januar 2021 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Global EU-strategi for covid-19-vaccinationer (forhandling)
 3.Revision af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) (forhandling)
 4.Den humanitære situation for flygtninge og migranter ved EU's eksterne grænser (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Den humanitære situation for flygtninge og migranter ved EU's eksterne grænser (fortsat forhandling)
 7.Forlængelse af mandatet for Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Anholdelsen af Aleksej Navalnyj (forhandling)
 10.Styrkelse af EU's eksterne aktioner i Latinamerika og Caribien i forlængelse af den seneste EU-LAC-ministerkonference (forhandling)
 11.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020 - Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020 - Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019 (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 14.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 15.Den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (forhandling)
 16.Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (forhandling)
 17.Anden afstemningsrunde
 18.Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (fortsat forhandling)
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Global EU-strategi for covid-19-vaccinationer (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Global EU-strategi for covid-19-vaccinationer (2021/2500(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esther de Lange for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Joëlle Mélin for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Marc Botenga for The Left-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Peter Liese, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Luisa Regimenti, Tilly Metz, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Norbert Neuser, Nils Torvalds, Nicolaus Fest, Michèle Rivasi, Jadwiga Wiśniewska, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Traian Băsescu og Nicolás González Casares.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Margrete Auken, Jan Zahradil, Antoni Comín i Oliveres, Edina Tóth, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Rasmus Andresen, Alexander Bernhuber, Tiemo Wölken, María Soraya Rodríguez Ramos, Piernicola Pedicini, Michal Wiezik, Sara Cerdas, Jan Huitema, Jutta Paulus, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Chrysoula Zacharopoulou, Lídia Pereira, Irena Joveva, Maria Spyraki, Charles Goerens, Angelika Niebler, Cindy Franssen og Stanislav Polčák.

Talere: Stella Kyriakides og Ana Paula Zacarias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Revision af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) (forhandling)

Betænkning om revisionen af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Jens Gieseke forelagde betænkningen.

Taler: Adina-Ioana Vălean (medlem af Kommissionen).

Talere: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen, Isabel García Muñoz for S&D-Gruppen, Dominique Riquet for Renew-Gruppen, Maximilian Krah for ID-Gruppen, Jakop G. Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Dorien Rookmaker, løsgænger, Johan Danielsson, Caroline Nagtegaal, Lucia Vuolo, Eleonora Evi, Carlo Fidanza, Carles Puigdemont i Casamajó, Andor Deli, Ismail Ertug, José Ramón Bauzá Díaz, Vincenzo Sofo, Angel Dzhambazki, Massimiliano Salini, Josianne Cutajar, Roman Haider og Benoît Lutgen.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Talere: Sara Cerdas, Tom Berendsen, Maria Grapini, Seán Kelly og Petar Vitanov.

Taler: Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 19.1.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 20.1.2021 (endelig afstemning).


4. Den humanitære situation for flygtninge og migranter ved EU's eksterne grænser (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den humanitære situation for flygtninge og migranter ved EU's eksterne grænser (2021/2503(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Vangelis Meimarakis for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Stanisław Brudziński for ECR-Gruppen, Malin Björk for The Left-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Malik Azmani, Nicolaus Fest, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Gabriel Mato, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Assita Kanko, Konstantinos Arvanitis, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Silvia Sardone, Erik Marquardt, Rob Rooken, Pernando Barrena Arza, Dietmar Köster, Jordan Bardella, Romeo Franz, Charlie Weimers og Pietro Bartolo.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 19.1.2021)


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af dens materielle og geografiske anvendelsesområde ***
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler:

Undtagelse for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Instrument for teknisk støtte ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Alexandra Geese, Othmar Karas og Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
Betænkning om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne [2019/2207(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv
Betænkning om opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv [2019/2194(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret
Betænkning om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område [2020/2013(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019 [2019/2132(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Revision af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
Betænkning om revisionen af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00.


6. Den humanitære situation for flygtninge og migranter ved EU's eksterne grænser (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den humanitære situation for flygtninge og migranter ved EU's eksterne grænser (2021/2503(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 19.1.2021)

Talere: Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Tonino Picula og Elena Yoncheva.

Talere: Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) og Ana Paula Zacarias (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Forlængelse af mandatet for Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Formanden gav meddelelse om, at Formandskonference på sit møde den 13. januar 2021 havde godkendt ansøgningen fra Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport om at forlænge dets mandat med tre måneder.

Denne forlængelse var nødvendig for at give undersøgelsesudvalget mulighed for fuldt ud og korrekt at opfylde sit mandat som vedtaget af Parlamentet den 19. juni 2020.

Hvis der ikke var gjort indsigelse inden for en frist på 24 timer efter denne meddelelse, ville denne forlængelse blive betragtet som godkendt. I modsat fald ville den blive sat under afstemning.

(Mødet afbrudt kl. 13.16.)


8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.04.


9. Anholdelsen af Aleksej Navalnyj (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Anholdelsen af Aleksej Navalnyj (2021/2513(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Urmas Paet for Renew-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Andrius Kubilius, Kati Piri, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Heidi Hautala, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Tonino Picula, Michal Šimečka, Viola Von Cramon-Taubadel, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Frankowski, Raphaël Glucksmann, Petras Auštrevičius, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Guy Verhofstadt, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė og Vladimír Bilčík.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz Wolski, Alexandr Vondra og Eugen Jurzyca, for ECR-Gruppen, om den vilkårlige anholdelse og tilbageholdelse af Aleksej Navalnyj (2021/2513(RSP)) (B9-0092/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, om anholdelsen af Aleksej Navalnyj (2021/2513(RSP)) (B9-0094/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 21.1.2021 (ændringsforslag); punkt 13 i protokollen af 21.1.2021 (endelig afstemning).


10. Styrkelse af EU's eksterne aktioner i Latinamerika og Caribien i forlængelse af den seneste EU-LAC-ministerkonference (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Styrkelse af EU's eksterne aktioner i Latinamerika og Caribien i forlængelse af den seneste EU-LAC-ministerkonference (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, Jordi Cañas for Renew-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Maria-Manuel Leitão-Marques og Dita Charanzová.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio og Mónica Silvana González.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020 - Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020 - Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019 (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020 [2020/2206(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A9-0266/2020)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020 [2020/2207(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019 [2020/2208(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser og Isabel Santos forelagde betænkningerne.

Taler: Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Özlem Demirel for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler og Juozas Olekas.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou og Miriam Lexmann.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3 i protokollen af 20.1.2021 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 20.1.2021 (endelig afstemning).


12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)

Berigtigelse (P8_TA(2019)0369(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 10 i protokollen af 18.1.2021).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 241, stk. 4, ansås den for vedtaget.


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingen fra AGRI om ikke at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, mandag den 18. januar 2021 (punkt 11 i protokollen af 18.1.2021)

Der var ikke gjort indsigelse mod denne henstilling inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 111, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i de vedtagne tekster fra dagens møde (P9_TA(2021)0005).

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

14. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af dens materielle og geografiske anvendelsesområde ***
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2021)0001)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentet godkendte indgåelsen af ændringerne til overenskomsten.

Undtagelse for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0002)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Instrument for teknisk støtte ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Alexandra Geese, Othmar Karas og Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0003)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRINGER, ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget (P9_TA(2021)0004)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
Betænkning om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne [2019/2207(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0006)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv
Betænkning om opnåelse af en reel politisk virkning af det europæiske år for kulturarv [2019/2194(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (ID)

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret
Betænkning om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område [2020/2013(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0009)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019 [2019/2132(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0011)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Revision af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
Betænkning om revisionen af retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0010)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)


15. Den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (2021/2508(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Leopoldo López Gil for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, Jordi Cañas for Renew-Gruppen, Rosanna Conte for ID-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for The Left-Gruppen, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Manu Pineda, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White og Carlo Fidanza.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Cláudia Monteiro de Aguiar og Álvaro Amaro, for PPE-Gruppen, om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0056/2021);

- Manu Pineda, for The Left-Gruppen, om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0060/2021);

- Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques og Javi López, for S&D-Gruppen, om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0062/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca og Witold Jan Waszczykowski, for ECR-Gruppen, om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0064/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans og Adrián Vázquez Lázara, for Renew-Gruppen, om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0065/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 21.1.2021 (ændringsforslag); punkt 13 i protokollen af 21.1.2021 (endelig afstemning).


16. Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (forhandling)

Betænkning om konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien [2020/2115(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Reinhard Bütikofer forelagde betænkningen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 18 i protokollen af 19.1.2021)


17. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020
Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020 [2020/2206(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A9-0266/2020);

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020 [2020/2207(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019
Betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019 [2020/2208(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag 20. januar 2021 kl. 08.30.


18. Konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien (fortsat forhandling)

Betænkning om konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien [2020/2115(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 16 i protokollen af 19.1.2021)

Talere: Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra INTA) og Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Taler: Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen).

Talere: Andor Deli for PPE-Gruppen, Juozas Olekas for S&D-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Alviina Alametsä for Verts/ALE-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for The Left-Gruppen, Robert Hajšel og Nicola Danti.

Taler: Olivér Várhelyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 20.1.2021 (ændringsforslag); punkt 9 i protokollen af 21.1.2021 (endelig afstemning).


19. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


20. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 663.448/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik