Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 162kPDF 283kWORD 83k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνολική στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 3.Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (συζήτηση)
 4.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Παράταση της εντολής της Εξεταστικής Επιτροπής για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Η σύλληψη του Alexei Navalny (συζήτηση)
 10.Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ (συζήτηση)
 11.Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 - Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 - Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (συζήτηση)
 16.Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας (συζήτηση)
 17.Δεύτερη ψηφοφορία
 18.Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Συνολική στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συνολική στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 (2021/2500(RSP))

Η Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Luisa Regimenti, Tilly Metz, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Norbert Neuser, Nils Torvalds, Nicolaus Fest, Michèle Rivasi, Jadwiga Wiśniewska, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ivan Vilibor Sinčić, Traian Băsescu και Nicolás González Casares.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Margrete Auken, Jan Zahradil, Antoni Comín i Oliveres, Edina Tóth, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Rasmus Andresen, Alexander Bernhuber, Tiemo Wölken, María Soraya Rodríguez Ramos, Piernicola Pedicini, Michal Wiezik, Sara Cerdas, Jan Huitema, Jutta Paulus, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Chrysoula Zacharopoulou, Lídia Pereira, Irena Joveva, Μαρία Σπυράκη, Charles Goerens, Angelika Niebler, Cindy Franssen και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Στέλλα Κυριακίδου και Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) [2019/2192(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Ο Jens Gieseke παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel García Muñoz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jakop G. Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Johan Danielsson, Caroline Nagtegaal, Lucia Vuolo, Eleonora Evi, Carlo Fidanza, Carles Puigdemont i Casamajó, Andor Deli, Ismail Ertug, José Ramón Bauzá Díaz, Vincenzo Sofo, Angel Dzhambazki, Massimiliano Salini, Josianne Cutajar, Roman Haider και Benoît Lutgen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sara Cerdas, Tom Berendsen, Maria Grapini, Seán Kelly και Petar Vitanov.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


4. Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (2021/2503(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Malik Azmani, Nicolaus Fest, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Gabriel Mato, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Assita Kanko, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Silvia Sardone, Erik Marquardt, Rob Rooken, Pernando Barrena Arza, Dietmar Köster, Jordan Bardella, Romeo Franz, Charlie Weimers και Pietro Bartolo.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021)


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης): επέκταση του καθ’ ύλην και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη των τροποποιήσεων της συμφωνίας για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης) όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας και σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στην εν λόγω συμφωνία [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των προσωρινών συμφωνιών:

Εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και καθορισμός δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020

Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Alexandra Geese, Othmar Karas και Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών [2019/2207(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020

Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Έκθεση σχετικά με την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς [2019/2194(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Dace Melbārde (A9-0210/2020

Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου
Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η Ένωση επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης [2020/2013(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A9-0001/2021

Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019
Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, το 2018 και το 2019 [2019/2132(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) [2019/2192(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00.


6. Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (2021/2503(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021)

Παρεμβαίνουν οι Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Tonino Picula και Elena Yoncheva.

Παρεμβαίνουν οι Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) και Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Παράταση της εντολής της Εξεταστικής Επιτροπής για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιανουαρίου 2021 ενέκρινε το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά για παράταση της εντολής της κατά τρεις μήνες.

Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην εξεταστική επιτροπή να επιτελέσει πλήρως και ορθά την εντολή που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 2020.

Εάν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση εντός 24 ωρών μετά από αυτή την ανακοίνωση, η ως άνω παράταση θεωρείται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.16.)


8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.04.


9. Η σύλληψη του Alexei Navalny (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η σύλληψη του Alexei Navalny (2021/2513(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Andrius Kubilius, Kati Piri, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Heidi Hautala, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Tonino Picula, Michal Šimečka, Viola Von Cramon-Taubadel, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Frankowski, Raphaël Glucksmann, Petras Auštrevičius, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Guy Verhofstadt, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė και Vladimír Bilčík.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz Wolski, Alexandr Vondra και Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση του Alexei Navalny (2021/2513(RSP)) (B9-0092/2021

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη σύλληψη του Alexei Navalny (2021/2513(RSP)) (B9-0094/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


10. Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ (2020/2915(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Maria-Manuel Leitão-Marques και Dita Charanzová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio και Mónica Silvana González.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 - Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 - Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A9-0266/2020)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2207(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 [2020/2208(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Οι David McAllister, Sven Mikser και Isabel Santos παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler και Juozas Olekas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Nacho Sánchez Amor, Λουκάς Φουρλάς, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Λευτέρης Χριστοφόρου και Miriam Lexmann.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


12. Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)

Το διορθωτικό P8_TA(2019)0369(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2021).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


13. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής AGRI να μη διατυπωθεί αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2021)

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί της συστάσεως αυτής εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που εγκρίθηκαν της σημερινής συνεδρίασης (P9_TA(2021)0005).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

14. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης): επέκταση του καθ’ ύλην και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη των τροποποιήσεων της συμφωνίας για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης) όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας και σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στην εν λόγω συμφωνία [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0001)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει την έγκρισή του για τη σύναψη των τροποποιήσεων της συμφωνίας.

Εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και καθορισμός δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0002)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Alexandra Geese, Othmar Karas και Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0003)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0004)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών [2019/2207(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0006)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Έκθεση σχετικά με την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς [2019/2194(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (ομάδα ID)

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου
Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η Ένωση επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης [2020/2013(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0009)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019
Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, το 2018 και το 2019 [2019/2132(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0011)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) [2019/2192(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0010)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)


15. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Manu Pineda, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White και Carlo Fidanza.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Cláudia Monteiro de Aguiar και Álvaro Amaro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP)) (B9-0056/2021

- Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP)) (B9-0060/2021

- Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP)) (B9-0062/2021

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP)) (B9-0064/2021

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans και Adrián Vázquez Lázara, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP)) (B9-0065/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


16. Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας [2020/2115(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Ο Reinhard Bütikofer παρουσιάζει την έκθεση.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021)


17. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A9-0266/2020)·

Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2207(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Mikser (A9-0265/2020)·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019
Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 [2020/2208(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στις 8.30.


18. Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας [2020/2115(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021)

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA) και Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Olivér Várhelyi (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andor Deli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juozas Olekas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alviina Alametsä, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Robert Hajšel και Nicola Danti.

Παρεμβαίνει ο Olivér Várhelyi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


19. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


20. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 663.448/OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου