Index 
Protokoll
XML 142kPDF 265kWORD 75k
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s globala strategi för covid-19-vaccineringarna (debatt)
 3.Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (debatt)
 4.Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (fortsättning på debatten)
 7.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Gripandet av Aleksej Navalnyj (debatt)
 10.Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (debatt)
 11.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 - Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 - Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 (debatt)
 12.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (debatt)
 16.Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (debatt)
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (fortsättning på debatten)
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. EU:s globala strategi för covid-19-vaccineringarna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s globala strategi för covid-19-vaccineringarna (2021/2500(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Joëlle Mélin för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Marc Botenga för The Left-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Peter Liese, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Luisa Regimenti, Tilly Metz, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Norbert Neuser, Nils Torvalds, Nicolaus Fest, Michèle Rivasi, Jadwiga Wiśniewska, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Traian Băsescu och Nicolás González Casares.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Margrete Auken, Jan Zahradil, Antoni Comín i Oliveres, Edina Tóth, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Rasmus Andresen, Alexander Bernhuber, Tiemo Wölken, María Soraya Rodríguez Ramos, Piernicola Pedicini, Michal Wiezik, Sara Cerdas, Jan Huitema, Jutta Paulus, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Chrysoula Zacharopoulou, Lídia Pereira, Irena Joveva, Maria Spyraki, Charles Goerens, Angelika Niebler, Cindy Franssen och Stanislav Polčák.

Talare: Stella Kyriakides och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (debatt)

Betänkande om revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Jens Gieseke redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen).

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, Isabel García Muñoz för S&D-gruppen, Dominique Riquet för Renew-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Jakop G. Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Johan Danielsson, Caroline Nagtegaal, Lucia Vuolo, Eleonora Evi, Carlo Fidanza, Carles Puigdemont i Casamajó, Andor Deli, Ismail Ertug, José Ramón Bauzá Díaz, Vincenzo Sofo, Angel Dzhambazki, Massimiliano Salini, Josianne Cutajar, Roman Haider och Benoît Lutgen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: Sara Cerdas, Tom Berendsen, Maria Grapini, Seán Kelly och Petar Vitanov.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 19.1.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 20.1.2021 (slutomröstning).


4. Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (2021/2503(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Vangelis Meimarakis för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Malin Björk för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Malik Azmani, Nicolaus Fest, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Gabriel Mato, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Assita Kanko, Konstantinos Arvanitis, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Silvia Sardone, Erik Marquardt, Rob Rooken, Pernando Barrena Arza, Dietmar Köster, Jordan Bardella, Romeo Franz, Charlie Weimers och Pietro Bartolo.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 19.1.2021)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet): utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde ***
Betänkande om utkastet till rådets beslut om överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) beträffande utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlamentet röstade om preliminära överenskommelser om följande ärenden:

Undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Instrument för tekniskt stöd ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alexandra Geese, Othmar Karas och Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
Betänkande om genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna [2019/2207(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv
Betänkande om uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv [2019/2194(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt
Betänkande om Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området [2020/2013(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019
Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019 [2019/2132(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Betänkande om revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00.


6. Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (2021/2503(RSP))

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 19.1.2021)

Talare: Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Tonino Picula och Elena Yoncheva.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

Talmannen meddelade att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 13 januari 2021 hade godkänt en begäran från undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport om att förlänga dess mandat med tre månader.

Denna förlängning är nödvändig för att undersökningskommittén till fullo och korrekt ska kunna fullgöra det uppdrag som parlamentet antog den 19 juni 2020.

Om ingen invändning framförs inom tjugofyra timmar efter detta meddelande ska denna förlängning anses godkänd. Annars ska den tas upp till omröstning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.16.)


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.04.


9. Gripandet av Aleksej Navalnyj (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Gripandet av Aleksej Navalnyj (2021/2513(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Urmas Paet för Renew-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Andrius Kubilius, Kati Piri, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Heidi Hautala, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Tonino Picula, Michal Šimečka, Viola Von Cramon-Taubadel, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Frankowski, Raphaël Glucksmann, Petras Auštrevičius, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Guy Verhofstadt, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė och Vladimír Bilčík.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz Wolski, Alexandr Vondra och Eugen Jurzyca, för ECR-gruppen, om det godtyckliga gripandet och frihetsberövandet av Aleksej Navalnyj (2021/2513(RSP)) (B9-0092/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om gripandet av Aleksej Navalnyj (2021/2513(RSP)) (B9-0094/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).


10. Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Jordi Cañas för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Maria-Manuel Leitão-Marques och Dita Charanzová.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio och Mónica Silvana González.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 - Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 - Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 (debatt)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A9-0266/2020)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2207(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 [2020/2208(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser och Isabel Santos redogjorde för betänkandena.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Özlem Demirel för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler och Juozas Olekas.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou och Miriam Lexmann.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 20.1.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 20.1.2021 (slutomröstning).


12. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelsen (P8_TA(2019)0369(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 10 i protokollet av den 18.1.2021).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


13. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om att AGRI-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning hade tillkännagivits i kammaren igår, måndagen den 18 januari 2021 (punkt 11 i protokollet av den 18.1.2021)

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på tjugofyra timmar som föreskrivs i artikel 111.6 i arbetsordningen.

Denna rekommendation ansågs följaktligen godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från dagens sammanträde (P9_TA(2021)0005).

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet): utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde ***
Betänkande om utkastet till rådets beslut om överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) beträffande utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2021)0001)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentet godkänner slutförandet av ändringarna av överenskommelsen.

Undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0002)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Instrument för tekniskt stöd ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alexandra Geese, Othmar Karas och Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0003)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAMMA UTTALANDEN, KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Antogs (P9_TA(2021)0004)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
Betänkande om genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna [2019/2207(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0006)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv
Betänkande om uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv [2019/2194(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (grupp ID)

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt
Betänkande om Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området [2020/2013(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0009)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019
Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019 [2019/2132(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0011)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Betänkande om revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0010)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)


15. Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (2021/2508(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Jordi Cañas för Renew-gruppen, Rosanna Conte för ID-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Sandra Pereira för The Left-gruppen, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Manu Pineda, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White och Carlo Fidanza.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Cláudia Monteiro de Aguiar och Álvaro Amaro, för PPE-gruppen, om den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0056/2021);

- Manu Pineda, för The Left-gruppen, om den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0060/2021);

- Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0062/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, om den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0064/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans och Adrián Vázquez Lázara, för Renew-gruppen, om den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (2021/2508(RSP)) (B9-0065/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).


16. Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (debatt)

Betänkande om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien [2020/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Reinhard Bütikofer redogjorde för sitt betänkande.

(Fortsättning på debatten: punkt 18 i protokollet av den 19.1.2021)


17. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A9-0266/2020);

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2207(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019
Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 [2020/2208(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, onsdagen den 20 januari 2021 kl. 08.30.


18. Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (fortsättning på debatten)

Betänkande om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien [2020/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(Början på debatten: punkt 16 i protokollet av den 19.1.2021)

Talare: Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet INTA) och Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Olivér Várhelyi (ledamot av kommissionen).

Talare: Andor Deli för PPE-gruppen, Juozas Olekas för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Alviina Alametsä för Verts/ALE-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för The Left-gruppen, Robert Hajšel och Nicola Danti.

Talare: Olivér Várhelyi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17 i protokollet av den 20.1.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).


19. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


20. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 663.448/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy