Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

18. Έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τους διορισμούς του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Συμβουλίου: Έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τους διορισμούς του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (2020/2501(RSP))

Η Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão και Monika Hohlmeier.

Παρεμβαίνει η Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.30.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου