Показалец 
Протокол
XML 188kPDF 315kWORD 84k
Сряда, 20 януари 2021 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Встъпването в длъжност на новия президент на САЩ и настоящата политическа ситуация (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Представяне на програмата от дейности на португалското председателство (разискване)
 7.Първо гласуване
 8.Представяне на програмата от дейности на португалското председателство (продължeние на разискването)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране
 11.Социалната криза и кризата в областта на заетостта по време на пандемията от COVID-19 и отговорът на ЕС в плана за възстановяване и МФР (разискване)
 12.ФЕПНЛ: специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 ***I (разискване)
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Достойни жилища на разумни цени за всеки (разискване)
 15.Правото на изключване (разискване)
 16.Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (разискване)
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Липса на прозрачност при назначенията от Съвета в Европейската прокуратура (разискване)
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Второ гласуване
 21.Обяснения на вот
 22.Поправки на вот и намерения за гласуване
 23.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 24.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 25.Внасяне на документи
 26.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.34 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник 18 януари 2021 (точка 9 от протокола от 18.1.2021 г).

Следователно комисията ECON можа да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. [2020/2206(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A9-0266/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0012)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. [2020/2207(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0013)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. [2020/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0014)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)


4. Встъпването в длъжност на новия президент на САЩ и настоящата политическа ситуация (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Встъпването в длъжност на новия президент на САЩ и настоящата политическа ситуация (2021/2502(RSP))

Charles Michel (Председател на Европейския съвет) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата The Left, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, и Arnaud Danjean.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Kati Piri, Hilde Vautmans, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Tonino Picula, Nicolae Ştefănuță, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Carlo Fidanza, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Miapetra Kumpula-Natri, Sophia in 't Veld, Tom Vandendriessche, Ciarán Cuffe, Ангел Джамбазки, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Kathleen Van Brempt, Liesje Schreinemacher, Mara Bizzotto, Marcel Kolaja, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Sven Mikser, Katalin Cseh, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Assita Kanko, Andrius Kubilius, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Kosma Złotowski, Traian Băsescu, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Brando Benifei, Billy Kelleher, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Benoît Lutgen, Alfred Sant, Željana Zovko, Lina Gálvez Muñoz и Roberta Metsola.

Изказаха се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) и Charles Michel

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 10.52 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.55 ч.


6. Представяне на програмата от дейности на португалското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата от дейности на португалското председателство (2020/2928(RSP))

António Costa (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Marco Zanni, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, и Paulo Rangel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

Изказаха се Carlos Zorrinho, Malik Azmani, Nicolas Bay, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gunnar Beck, Francisco Guerreiro, Anna Zalewska, Sandra Pereira, Dorien Rookmaker, Kinga Gál, Pedro Marques, Luis Garicano, Gerolf Annemans, Yannick Jadot, Geert Bourgeois, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Kati Piri, Stéphane Séjourné, Paolo Borchia, Tineke Strik, Eugen Jurzyca, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Philippe Olivier, Sven Giegold, Mazaly Aguilar, Benoît Lutgen, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Mara Bizzotto, Terry Reintke, Nicola Procaccini и Karlo Ressler.

(Продължение на разискването: точка 8 от протокола от 20.1.2021 г.)


7. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки
Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки [2019/2207(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги
Доклад относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги [2020/2020(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020);

Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство
Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство [2019/2194(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право
Доклад относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие [2020/2013(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Доклад относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jens Gieseke (A9-0251/2020);

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г. [2019/2132(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. [2020/2206(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A9-0266/2020);

Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. [2020/2207(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. [2020/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Свързаността и отношенията между ЕС и Азия
Доклад относно свързаността и отношенията между ЕС и Азия [2020/2115(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.


8. Представяне на програмата от дейности на португалското председателство (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата от дейности на португалското председателство (2020/2928(RSP))

(Начало на разискването: точка 6 от протокола от 20.1.2021 г)

Изказаха се Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Gwendoline Delbos-Corfield, Izabela-Helena Kloc, Lefteris Christoforou, Birgit Sippel, Charles Goerens, Riho Terras, Javier Moreno Sánchez, Svenja Hahn, David McAllister, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira и Margarida Marques.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и António Costa (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 13.37 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.05 ч.


10. Удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Председателят съобщи, че не е представено възражение срещу искането за удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране, обявено във вторник, 19 януари 2021 г. (точка 7 от протокола от 19.1.2021 г.).

Следователно удължаването се счита за одобрено.


11. Социалната криза и кризата в областта на заетостта по време на пандемията от COVID-19 и отговорът на ЕС в плана за възстановяване и МФР (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Социалната криза и кризата в областта на заетостта по време на пандемията от COVID-19 и отговорът на ЕС в плана за възстановяване и МФР (2020/2934(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Nicolas Schmit (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Manuel Pizarro, от името на групата S&D, Dragoș Pîslaru, от името на групата Renew, Hélène Laporte, от името на групата ID, Kira Marie Peter-Hansen, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, Leila Chaibi, от името на групата The Left, Rosa Estaràs Ferragut, Klára Dobrev, Marie-Pierre Vedrenne, Gunnar Beck, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, Milan Brglez, Атидже Алиева-Вели, Paolo Borchia, Elżbieta Rafalska, Margarida Marques, Valérie Hayer и Robert Roos.

Изказаха се Nicolas Schmit и Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.


12. ФЕПНЛ: специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Изказаха се David Casa, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Dragoș Pîslaru, от името на групата Renew, France Jamet, от името на групата ID, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата The Left, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, и Dennis Radtke.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Радан Кънев и Anne Sander.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 21.1.2021 г.


13. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Renew следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ENVI: Karin Karlsbro

комисия PECH: Jan Huitema

Тези решения влизат в сила днес.


14. Достойни жилища на разумни цени за всеки (разискване)

Доклад относно достъпа за всеки до достойни жилища на разумни цени [2019/2187(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Kim Van Sparrentak представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Изказаха се Dennis Radtke, от името на групата PPE, Estrella Durá Ferrandis, от името на групата S&D, Yana Toom, от името на групата Renew, Stefania Zambelli, от името на групата ID, Ciarán Cuffe, от името на групата Verts/ALE, Beata Szydło, от името на групата ECR, Leila Chaibi, от името на групата The Left, Chiara Gemma, независим член на ЕП, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Dominique Bilde, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Guido Reil, Loucas Fourlas и Elisabetta Gualmini.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 21.1.2021 г (изменения); точка 13 от протокола от 21.1.2021 г (окончателно гласуване).


15. Правото на изключване (разискване)

Доклад с препоръки до Комисията относно правото на изключване [2019/2181(INL)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Yana Toom, от името на групата Renew, Guido Reil, от името на групата ID, Sara Matthieu, от името на групата Verts/ALE, Beata Szydło, от името на групата ECR, Daniela Rondinelli, независим член на ЕП, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind и José Gusmão.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 21.1.2021 г (изменения); точка 13 от протокола от 21.1.2021 г (окончателно гласуване).


16. Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000081/2020), зададен от Irene Tinagli и Paul Tang, от името на комисията ECON, към Съвета: Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (B9-0001/2021)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000082/2020), зададен от Irene Tinagli и Paul Tang, от името на комисията ECON, към Комисията: Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (B9-0002/2021)

Paul Tang разви въпросите.

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Paolo Gentiloni (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Lídia Pereira, от името на групата PPE, Pedro Marques, от името на групата S&D, Gilles Boyer, от името на групата Renew, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Beata Kempa, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun и Claude Gruffat.

Изказаха се Paolo Gentiloni и Ana Paula Zacarias.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Irene Tinagli, от името на комисията ECON и Paul Tang, от името на подкомисия по данъчните въпроси, относно реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 21.1.2021 г (изменения); точка 13 от протокола от 21.1.2021 г (окончателно гласуване).


17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки
Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки [2019/2207(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0006)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги
Доклад относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги [2020/2020(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0007)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство
Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство [2019/2194(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия CULT)

Приема се (P9_TA(2021)0008)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право
Доклад относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие [2020/2013(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0009)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Доклад относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0010)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г. [2019/2132(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0011)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. [2020/2206(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A9-0266/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0012)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. [2020/2207(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0013)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. [2020/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0014)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Свързаността и отношенията между ЕС и Азия
Доклад относно свързаността и отношенията между ЕС и Азия [2020/2115(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0016)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)


18. Липса на прозрачност при назначенията от Съвета в Европейската прокуратура (разискване)

Изявление на Съвета: Липса на прозрачност при назначенията от Съвета в Европейската прокуратура (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Sandra Pereira, от името на групата The Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão и Monika Hohlmeier.

Изказа се Ana Paula Zacarias.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 19.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

19. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.00 ч.


20. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение:

ФЕПНЛ: специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Достойни жилища на разумни цени за всеки
Доклад относно достъпа за всеки до достойни жилища на разумни цени [2019/2187(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Правото на изключване
Доклад с препоръки до Комисията относно правото на изключване [2019/2181(INL)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища
Предложение за резолюция B9-0052/2021.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 21 януари 2021 в 8.30 ч.


21. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


22. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


23. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Следните членове на Парламента или политически групи са представили искания, внесени в съответствие с член 144 от Правилника за дейността, за организиране на такова разискване на следните предложения за резолюция:

I.   Репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (2021/2505(RSP))

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Lars Patrick Berg, Gerolf Annemans и Bernhard Zimniok, от името на групата ID, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0066/2021);

- Manu Pineda, от името на групата The Left, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0067/2021);

- Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0068/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0069/2021);

- Kati Piri и Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0070/2021);

- Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Alice Kuhnke, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Tineke Strik и Sara Matthieu, от името на групата Verts/ALE, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0071/2021);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, и Maria Walsh, от името на групата PPE, относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг (B9-0087/2021).

II.   Положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (2021/2506(RSP))

- Miguel Urbán Crespo и Özlem Demirel, от името на групата The Left, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0072/2021);

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg и Bernhard Zimniok, от името на групата ID, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0073/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ska Keller, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, François Alfonsi, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Gwendoline DelbosCorfield, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Martin Häusling, Tilly Metz, Alviina Alametsä и Eleonora Evi, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0074/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0080/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0083/2021);

- Kati Piri и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0084/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen и Maria Walsh, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си (B9-0086/2021).

III.   Положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (2021/2507(RSP))

- Lars Patrick Berg, Marco Zanni, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit и Jaak Madison, от името на групата ID, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0075/2021);

- Mick Wallace, от името на групата The Left, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0076/2021);

- Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Sara Matthieu, Diana Riba i Giner и Eleonora Evi, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0077/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0078/2021);

- Kati Piri и Marianne Vind, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0079/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0081/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Lefteris Christoforou, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen и Maria Walsh, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан (B9-0082/2021).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 171 от Правилника за дейността.


24. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз (C(2020)08703 - 2020/2937(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2013, (ЕС) 2019/2014, (ЕС) 2019/2015, (ЕС) 2019/2016, (ЕС) 2019/2017 и (ЕС) 2019/2018 по отношение на изискванията за енергийно етикетиране на електронни екрани, битови перални машини и битови перални машини със сушилня, светлинни източници, хладилни уреди, домакински съдомиялни машини и хладилни уреди с функция за директна продажба (C(2020)08787 - 2020/2933(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията по отношение на праговете за седмичните доклади за позициите (C(2020)08810 - 2020/2927(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималното информационно съдържание на документа, който трябва да се публикува за освобождаване от задължението за публикуване на проспект във връзка с поглъщане чрез предложение за замяна, сливане или разделяне (C(2020)08822 - 2020/2930(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на регулаторни технически стандарти за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 по отношение на коригирането на праговете на ликвидност и процентилите на сделките, използвани за определяне на специфичния за съответния инструмент размер, приложим за някои недялови инструменти (C(2020)08824 - 2020/2939(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на пентахлорофенол и неговите соли и естери (C(2020)08844 - 2020/2929(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи (C(2020)08922 - 2020/2931(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на действието на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с избора на доставчик на наземно обслужване (C(2020)08950 - 2020/2932(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи изискванията относно информационните документи, разходите и таксите, включени в тавана на разходите, и относно техниките за намаляване на риска за паневропейския персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (C(2020)09073 - 2020/2936(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите методи за оценка на шума (C(2020)09101 - 2020/2940(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на техническите стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, по отношение на относно началните дати на прилагането на някои процедури за управление на риска за целите на размяната на обезпечения (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (C(2020)09260 - 2020/2938(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на инструкциите за поддържане на летателната годност, производството на части, които да се използват по време на техническото обслужване, и разглеждането на аспектите, свързани със стареенето на въздухоплавателните средства, по време на сертифицирането (C(2020)09326 - 2020/2941(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на някои съединения на оловото и шествалентния хром в електрически и електронни възпламенители на взривни вещества за гражданска (професионална) употреба (C(2021)00050 - 2021/2514(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 януари 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 по отношение на дерогация от задължението на търговците на едро да дезактивират индивидуалния идентификационен белег на продуктите, изнасяни за Обединеното кралство (C(2021)00251 - 2021/2510(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 януари 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


25. Внасяне на документи

Внесен е следният документ:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0001/2021 - C9-0001/2021 - 2021/2000(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG


26. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфер на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 28/2020 - Раздел III - Комисия.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 663.448/OJJE).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.15 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност