Indekss 
Protokols
XML 157kPDF 288kWORD 79k
Trešdiena, 2021. gada 20. janvāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)
 3.Balsošanas rezultātu paziņošana
 4.Jaunā ASV prezidenta inaugurācija un pašreizējā politiskā situācija (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Iepazīstināšana ar Portugāles prezidentūras pasākumu programmu (debates)
 7.Pirmais balsošanas laiks
 8.Iepazīstināšana ar Portugāles prezidentūras pasākumu programmu (debašu turpinājums)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Pilnvaru pagarināšana Izmeklēšanas komitejai par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
 11.Sociālā un nodarbinātības krīze Covid-19 pandēmijas laikā un atveseļošanas plānā un DFS paredzētie ES reaģēšanas pasākumi (debates)
 12.EAFVP: īpaši pasākumi Covid-19 krīzes risināšanai ***I (debates)
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Pienācīgi un cenu ziņā pieņemami mājokļi visiem (debates)
 15.Tiesības būt bezsaistē (debates)
 16.ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana (debates)
 17.Balsošanas rezultātu paziņošana
 18.Pārredzamības trūkums attiecībā uz Padomes kandidātu nominēšanu Eiropas Prokuratūrā (debates)
 19.Sēdes atsākšana
 20.Otrais balsošanas laiks
 21.Balsojumu skaidrojumi
 22.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 23.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 24.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 25.Dokumentu iesniegšana
 26.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.34.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, nedz arī no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņemts neviens pieprasījums saistībā ar pirmdienas, 2021. gada 18. janvāra, sēdes protokolā (18.1.2021. protokola 9. punkts) paziņoto lēmumu sākt iestāžu sarunas.

Līdz ar to ECON komiteja pēc Reglamenta 71. panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


3. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2020/2206(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A9-0266/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0012).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

2020. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2020/2207(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0265/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0013).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā jomā
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2020/2208(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Santos (A9-0259/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0014).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)


4. Jaunā ASV prezidenta inaugurācija un pašreizējā politiskā situācija (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Jaunā ASV prezidenta inaugurācija un pašreizējā politiskā situācija (2021/2502(RSP)).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan grupas “The Left” vārdā, Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte, un Arnaud Danjean.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kati Piri, Hilde Vautmans, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Tonino Picula, Nicolae Ştefănuță, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Carlo Fidanza, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Miapetra Kumpula-Natri, Sophia in 't Veld, Tom Vandendriessche, Ciarán Cuffe, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Kathleen Van Brempt, Liesje Schreinemacher, Mara Bizzotto, Marcel Kolaja, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Sven Mikser, Katalin Cseh, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Assita Kanko, Andrius Kubilius, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Kosma Złotowski, Traian Băsescu, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Brando Benifei, Billy Kelleher, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Benoît Lutgen, Alfred Sant, Željana Zovko, Lina Gálvez Muñoz un Roberta Metsola.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) un Charles Michel.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.52.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.55.


6. Iepazīstināšana ar Portugāles prezidentūras pasākumu programmu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Iepazīstināšana ar Portugāles prezidentūras pasākumu programmu (2020/2928(RSP)).

António Costa (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren ECR grupas vārdā, Manon Aubry grupas “The Left” vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, un Paulo Rangel.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Carlos Zorrinho, Malik Azmani, Nicolas Bay, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gunnar Beck, Francisco Guerreiro, Anna Zalewska, Sandra Pereira, Dorien Rookmaker, Kinga Gál, Pedro Marques, Luis Garicano, Gerolf Annemans, Yannick Jadot, Geert Bourgeois, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Kati Piri, Stéphane Séjourné, Paolo Borchia, Tineke Strik, Eugen Jurzyca, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Philippe Olivier, Sven Giegold, Mazaly Aguilar, Benoît Lutgen, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Mara Bizzotto, Terry Reintke, Nicola Procaccini un Karlo Ressler.

(Debašu turpinājums: 20.1.2021. protokola 8. punkts.)


7. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
Ziņojums par Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūru starp dalībvalstīm īstenošanu [2019/2207(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020).

Vienotā tirgus stiprināšana: pakalpojumu brīvas aprites nākotne
Ziņojums par vienotā tirgus stiprināšanu: pakalpojumu brīvas aprites nākotne [2020/2020(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020).

Efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšana, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu
Ziņojums par efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu [2019/2194(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Dace Melbārde (A9-0210/2020).

Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu
Ziņojums par mākslīgo intelektu: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas [2020/2013(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A9-0001/2021).

Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) vadlīniju pārskatīšana
Ziņojums par Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) vadlīniju pārskatīšanu [2019/2192(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2017., 2018. un 2019. gadā
Ziņojums par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2017., 2018. un 2019. gadā [2019/2132(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020).

2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2020/2206(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A9-0266/2020).

2020. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2020/2207(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0265/2020).

2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā jomā
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2020/2208(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

Savienojamība un ES un Āzijas attiecības
Ziņojums par savienojamību un ES un Āzijas attiecībām [2020/2115(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.00.


8. Iepazīstināšana ar Portugāles prezidentūras pasākumu programmu (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Iepazīstināšana ar Portugāles prezidentūras pasākumu programmu (2020/2928(RSP)).

(Debašu sākums: 20.1.2021. protokola 6. punkts.)

Uzstājās Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Gwendoline Delbos-Corfield, Izabela-Helena Kloc, Lefteris Christoforou, Birgit Sippel, Charles Goerens, Riho Terras, Javier Moreno Sánchez, Svenja Hahn, David McAllister, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira un Margarida Marques.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) un António Costa (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.37.)


SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.05.


10. Pilnvaru pagarināšana Izmeklēšanas komitejai par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Sēdes vadītāja paziņoja, ka nav izteikts neviens iebildums pret pieprasījumu pagarināt pilnvaras Izmeklēšanas komitejai par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā, par ko tika paziņots otrdien, 2021. gada 19. janvārī (19.1.2021. protokola 7. punkts).

Līdz ar to šis pilnvaru pagarinājums ir uzskatāms par apstiprinātu.


11. Sociālā un nodarbinātības krīze Covid-19 pandēmijas laikā un atveseļošanas plānā un DFS paredzētie ES reaģēšanas pasākumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sociālā un nodarbinātības krīze Covid-19 pandēmijas laikā un atveseļošanas plānā un DFS paredzētie ES reaģēšanas pasākumi (2020/2934(RSP)).

Ana Paula Zacarias (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Manuel Pizarro S&D grupas vārdā, Dragoș Pîslaru grupas “Renew” vārdā, Hélène Laporte ID grupas vārdā, Kira Marie Peter-Hansen Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Leila Chaibi grupas “The Left” vārdā, Rosa Estaràs Ferragut, Klára Dobrev, Marie-Pierre Vedrenne, Gunnar Beck, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, Milan Brglez, Atidzhe Alieva-Veli, Paolo Borchia, Elżbieta Rafalska, Margarida Marques, Valérie Hayer un Robert Roos.

Uzstājās Nicolas Schmit un Ana Paula Zacarias.

Debates tika slēgtas.


12. EAFVP: īpaši pasākumi Covid-19 krīzes risināšanai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Lucia Ďuriš Nicholsonová iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Dragoș Pîslaru grupas “Renew” vārdā, France Jamet ID grupas vārdā, Katrin Langensiepen Verts/ALE grupas vārdā, Elżbieta Rafalska ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts, un Dennis Radtke.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev un Anne Sander.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.1.2021. protokola 2. punkts.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos grupas “Renew” lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ENVI komiteja: Karin Karlsbro.

PECH komiteja: Jan Huitema.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


14. Pienācīgi un cenu ziņā pieņemami mājokļi visiem (debates)

Ziņojums par pienācīgu un cenu ziņā pieņemamu mājokļu pieejamību visiem [2019/2187(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020).

Kim Van Sparrentak iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dennis Radtke PPE grupas vārdā, Estrella Durá Ferrandis S&D grupas vārdā, Yana Toom grupas “Renew” vārdā, Stefania Zambelli ID grupas vārdā, Ciarán Cuffe Verts/ALE grupas vārdā, Beata Szydło ECR grupas vārdā, Leila Chaibi grupas “The Left” vārdā, Chiara Gemma, pie grupām nepiederoša deputāte, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Dominique Bilde, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Guido Reil, Loucas Fourlas un Elisabetta Gualmini.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.1.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 21.1.2021. protokola 13. punkts (galīgais balsojums).


15. Tiesības būt bezsaistē (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par tiesībām būt bezsaistē [2019/2181(INL)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020).

Alex Agius Saliba iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Yana Toom grupas “Renew” vārdā, Guido Reil ID grupas vārdā, Sara Matthieu Verts/ALE grupas vārdā, Beata Szydło ECR grupas vārdā, Daniela Rondinelli, pie grupām nepiederoša deputāte, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind un José Gusmão.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.1.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 21.1.2021. protokola 13. punkts (galīgais balsojums).


16. ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000081/2020) un kuru uzdeva Irene Tinagli un Paul Tang ECON komitejas vārdā Padomei: ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana (B9-0001/2021).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000082/2020) un kuru uzdeva Irene Tinagli un Paul Tang ECON komitejas vārdā Komisijai: ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana (B9-0002/2021).

Paul Tang izvērsa jautājumus.

Ana Paula Zacarias (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Lídia Pereira PPE grupas vārdā, Pedro Marques S&D grupas vārdā, Gilles Boyer grupas “Renew” vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Beata Kempa ECR grupas vārdā, Manon Aubry grupas “The Left” vārdā, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun un Claude Gruffat.

Uzstājās Paolo Gentiloni un Ana Paula Zacarias.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Irene Tinagli ECON komitejas vārdā un Paul Tang Nodokļu jautājumu apakškomitejas vārdā ‒ par ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšanu (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.1.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 21.1.2021. protokola 13. punkts (galīgais balsojums).


17. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm
Ziņojums par Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūru starp dalībvalstīm īstenošanu [2019/2207(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0006).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

Vienotā tirgus stiprināšana: pakalpojumu brīvas aprites nākotne
Ziņojums par vienotā tirgus stiprināšanu: pakalpojumu brīvas aprites nākotne [2020/2020(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0007).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

Efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšana, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu
Ziņojums par efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu [2019/2194(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Dace Melbārde (A9-0210/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (CULT komiteja)

Pieņemts (P9_TA(2021)0008).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu
Ziņojums par mākslīgo intelektu: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas [2020/2013(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A9-0001/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0009).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) vadlīniju pārskatīšana
Ziņojums par Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) vadlīniju pārskatīšanu [2019/2192(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0010).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2017., 2018. un 2019. gadā
Ziņojums par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2017., 2018. un 2019. gadā [2019/2132(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0011).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts
)

2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2020/2206(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A9-0266/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0012).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts
)

2020. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2020/2207(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0265/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0013).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā jomā
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2020/2208(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Santos (A9-0259/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0014).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

Savienojamība un ES un Āzijas attiecības
Ziņojums par savienojamību un ES un Āzijas attiecībām [2020/2115(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0016).
(Pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)


18. Pārredzamības trūkums attiecībā uz Padomes kandidātu nominēšanu Eiropas Prokuratūrā (debates)

Padomes paziņojums: Pārredzamības trūkums attiecībā uz Padomes kandidātu nominēšanu Eiropas Prokuratūrā (2020/2501(RSP)).

Ana Paula Zacarias (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Saskia Bricmont Verts/ALE grupas vārdā, Sandra Pereira grupas “The Left” vārdā, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão un Monika Hohlmeier.

Uzstājās Ana Paula Zacarias.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30.)


SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

19. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.00.


20. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par provizorisku vienošanos par turpmāk minēto dokumentu.

EAFVP: īpaši pasākumi Covid-19 krīzes risināšanai ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Pienācīgi un cenu ziņā pieņemami mājokļi visiem
Ziņojums par pienācīgu un cenu ziņā pieņemamu mājokļu pieejamību visiem [2019/2187(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020).

Tiesības būt bezsaistē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par tiesībām būt bezsaistē [2019/2181(INL)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020).

ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0052/2021.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2021. gada 21. janvārī, plkst. 8.30.


21. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


22. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


23. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem:

I.   Demokrātiskās opozīcijas apspiešana Honkongā (2021/2505(RSP)).

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Lars Patrick Berg, Gerolf Annemans un Bernhard Zimniok ID grupas vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0066/2021).

- Manu Pineda grupas “The Left” vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0067/2021).

- Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0068/2021).

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0069/2021).

- Kati Piri un Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0070/2021).

- Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Alice Kuhnke, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Tineke Strik un Sara Matthieu Verts/ALE grupas vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0071/2021).

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan Rareş Bogdan, Benoît Lutgen un Maria Walsh PPE grupas vārdā – par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā (B9-0087/2021).

II.   Cilvēktiesību stāvoklis Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (2021/2506(RSP)).

- Miguel Urbán Crespo un Özlem Demirel grupas “The Left” vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0072/2021).

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg un Bernhard Zimniok ID grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0073/2021).

- Sergey Lagodinsky, Ska Keller, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, François Alfonsi, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Gwendoline DelbosCorfield, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Martin Häusling, Tilly Metz, Alviina Alametsä un Eleonora Evi Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0074/2021).

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0080/2021).

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Dragoş Tudorache grupas “Renew” vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0083/2021).

- Kati Piri un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0084/2021).

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen un Maria Walsh PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Turcijā, jo īpaši Selahattin Demirtas un citu pārliecības dēļ ieslodzīto lieta (B9-0086/2021).

III.   Cilvēktiesību stāvoklis Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (2021/2507(RSP)).

- Lars Patrick Berg, Marco Zanni, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit un Jaak Madison ID grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0075/2021).

- Mick Wallace grupas “The Left” vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0076/2021).

- Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Sara Matthieu, Diana Riba i Giner un Eleonora Evi Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0077/2021).

- Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0078/2021).

- Kati Piri un Marianne Vind S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0079/2021).

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0081/2021).

- Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Lefteris Christoforou, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen un Maria Walsh PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, jo īpaši cilvēktiesību žurnālistu Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan lieta (B9-0082/2021).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


24. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 papildina, nosakot vienotu maksimālo Savienības mēroga mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības mēroga fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu (C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE, IMCO (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 un (ES) 2019/2018 groza attiecībā uz energomarķējuma prasībām elektroniskajiem displejiem, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, gaismas avotiem, aukstumiekārtām, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (C(2020)08787 - 2020/2933(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 17. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz robežvērtībām, kas noteiktas iknedēļas ziņojumiem par pozīcijām (C(2020)08810 - 2020/2927(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 15. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā dokumenta minimālo informācijas apjomu, kurš jāpublicē, lai saņemtu atbrīvojumu no prospekta, saistībā ar pārņemšanu, ko īsteno ar apmaiņas piedāvājumu, apvienošanos vai sadalīšanu (C(2020)08822 - 2020/2930(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 16. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem Deleģēto regulu (ES) 2017/583 groza attiecībā uz to likviditātes kritēriju robežvērtību un tirdzniecības procentīļu pielāgošanu, ko izmanto, lai noteiktu konkrētiem instrumentiem, kuri nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, piemērojamā instrumenta raksturīgo apjomu (C(2020)08824 - 2020/2939(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pentahlorfenolu un tā sāļiem un esteriem groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (C(2020)08844 - 2020/2929(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 16. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008, īslaicīgi pagarinot ārkārtējos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darbības licencēm (C(2020)08922 - 2020/2931(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 16. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008, īslaicīgi pagarinot ārkārtējos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēja izraudzīšanos (C(2020)08950 - 2020/2932(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 16. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1238 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas Pan-Eiropas privāto pensiju produktu informācijas dokumentiem, izdevumu griestos iekļautajiem izdevumiem un atlīdzībām, kā arī riska mazināšanas metodēm piemērojamās prasības (C(2020)09073 - 2020/2936(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK II pielikumu groza attiecībā uz kopīgām trokšņa novērtēšanas metodēm (C(2020)09101 - 2020/2940(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2016/2251 paredzētos tehniskos standartus groza attiecībā uz laiku, kad nodrošinājuma apmaiņas nolūkā sāk piemērot konkrētas riska pārvaldības procedūras (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģētajās regulās (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz datumu, kad noteiktiem līgumu veidiem stājas spēkā tīrvērtes pienākums (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko pagarina pārskata periodu, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra Regulā (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum (C(2020)09260 - 2020/2938(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanas norādījumiem, tehniskajai apkopei izmantojamo daļu ražošanu un ar novecojošiem gaisa kuģiem saistītu aspektu ņemšanu vērā sertifikācijas procesā groza un labo Regulu (ES) Nr. 748/2012 (C(2020)09326 - 2020/2941(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu dažu svina un sešvērtīgā hroma savienojumu izmantošanai civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros (C(2021)00050 - 2021/2514(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 15. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/161 groza attiecībā uz atkāpi no vairumtirgotāju pienākuma dzēst uz Apvienoto Karalisti eksportēto zāļu unikālo identifikatoru (C(2021)00251 - 2021/2510(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


25. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegts šāds dokuments:

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 28/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0001/2021 - C9-0001/2021 - 2021/2000(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG


26. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 28/2020 - III iedaļa - Komisija.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 663.448/OJJE).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika