Index 
Notulen
XML 162kPDF 293kWORD 79k
Woensdag 20 januari 2021 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 3.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 4.Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke situatie (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap (debat)
 7.Eerste stemming
 8.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap (voortzetting van het debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Verlenging van de ambtstermijn van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
 11.De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons van de EU in het herstelplan en het MFK (debat)
 12.Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I (debat)
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen (debat)
 15.Het recht om offline te zijn (debat)
 16.Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (debat)
 17.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 18.Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM (debat)
 19.Hervatting van de vergadering
 20.Tweede stemming
 21.Stemverklaringen
 22.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 23.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 24.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 25.Ingekomen stukken
 26.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.34 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 18 januari 2021 (punt 9 van de notulen van 18.1.2021).

De commissie ECON kon dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.


3. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020 [2020/2206(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0012)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020 [2020/2207(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0013)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019
Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019 [2020/2208(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0014)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)


4. Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke situatie (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke situatie (2021/2502(RSP))

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, en Arnaud Danjean.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri, Hilde Vautmans, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Tonino Picula, Nicolae Ştefănuță, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Carlo Fidanza, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Miapetra Kumpula-Natri, Sophia in 't Veld, Tom Vandendriessche, Ciarán Cuffe, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Kathleen Van Brempt, Liesje Schreinemacher, Mara Bizzotto, Marcel Kolaja, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Sven Mikser, Katalin Cseh, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Assita Kanko, Andrius Kubilius, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Kosma Złotowski, Traian Băsescu, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Brando Benifei, Billy Kelleher, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Benoît Lutgen, Alfred Sant, Željana Zovko, Lina Gálvez Muñoz en Roberta Metsola.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en Charles Michel

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 10.52 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.55 uur hervat.


6. Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap (2020/2928(RSP))

António Costa (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, en Paulo Rangel.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho, Malik Azmani, Nicolas Bay, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gunnar Beck, Francisco Guerreiro, Anna Zalewska, Sandra Pereira, Dorien Rookmaker, Kinga Gál, Pedro Marques, Luis Garicano, Gerolf Annemans, Yannick Jadot, Geert Bourgeois, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Kati Piri, Stéphane Séjourné, Paolo Borchia, Tineke Strik, Eugen Jurzyca, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Philippe Olivier, Sven Giegold, Mazaly Aguilar, Benoît Lutgen, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Mara Bizzotto, Terry Reintke, Nicola Procaccini en Karlo Ressler.

(Voortzetting van het debat: punt 8 van de notulen van 20.1.2021)


7. Eerste stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten [2019/2207(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten
Verslag over versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten [2020/2020(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020);

Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Verslag over de ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed [2019/2194(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht
Verslag inzake artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht [2020/2013(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
Verslag over herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020);

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019
Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019 [2019/2132(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020 [2020/2206(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020);

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020 [2020/2207(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019
Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019 [2020/2208(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië
Verslag over connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië [2020/2115(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19 uur.


8. Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap (2020/2928(RSP))

(Begin van het debat: punt 6 van de notulen van 20.1.2021)

Het woord wordt gevoerd door Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Gwendoline Delbos-Corfield, Izabela-Helena Kloc, Lefteris Christoforou, Birgit Sippel, Charles Goerens, Riho Terras, Javier Moreno Sánchez, Svenja Hahn, David McAllister, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira en Margarida Marques.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en António Costa (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 13.37 uur geschorst.)


VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.05 uur hervat.


10. Verlenging van de ambtstermijn van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

De Voorzitter deelt mee dat er geen bezwaar is gemaakt tegen het verzoek om verlenging van de ambtstermijn van de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer zoals bekendgemaakt op dinsdag 19 januari 2021 (punt 7 van de notulen van 19.1.2021).

Deze verlenging wordt dus geacht te zijn goedgekeurd.


11. De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons van de EU in het herstelplan en het MFK (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons van de EU in het herstelplan en het MFK (2020/2934(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Manuel Pizarro, namens de S&D-Fractie, Dragoș Pîslaru, namens de Renew-Fractie, Hélène Laporte, namens de ID-Fractie, Kira Marie Peter-Hansen, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Leila Chaibi, namens de The Left-Fractie, Rosa Estaràs Ferragut, Klára Dobrev, Marie-Pierre Vedrenne, Gunnar Beck, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, Milan Brglez, Atidzhe Alieva-Veli, Paolo Borchia, Elżbieta Rafalska, Margarida Marques, Valérie Hayer en Robert Roos.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Ana Paula Zacarias.

Het debat wordt gesloten.


12. Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Dragoș Pîslaru, namens de Renew-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Ioannis Lagos, niet-fractiegebonden lid, en Dennis Radtke.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev en Anne Sander.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 21.1.2021.


13. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Renew-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ENVI: Karin Karlsbro

commissie PECH: Jan Huitema

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


14. Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen (debat)

Verslag over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen [2019/2187(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Kim Van Sparrentak leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dennis Radtke, namens de PPE-Fractie, Estrella Durá Ferrandis, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de Renew-Fractie, Stefania Zambelli, namens de ID-Fractie, Ciarán Cuffe, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, Leila Chaibi, namens de Fractie The Left, Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Dominique Bilde, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Guido Reil, Loucas Fourlas en Elisabetta Gualmini.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 21.1.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 21.1.2021 (eindstemming).


15. Het recht om offline te zijn (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn [2019/2181(INL)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de Renew-Fractie, Guido Reil, namens de ID-Fractie, Sara Matthieu, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, Daniela Rondinelli, niet-fractiegebonden lid, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind en José Gusmão.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 21.1.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 21.1.2021 (eindstemming).


16. Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000081/2020) van Irene Tinagli en Paul Tang, namens de commissie ECON, aan de Raad: Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (B9-0001/2021)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000082/2020) van Irene Tinagli en Paul Tang, namens de commissie ECON, aan de Commissie: Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (B9-0002/2021)

Paul Tang licht de vragen toe.

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Paolo Gentiloni (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Lídia Pereira, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Gilles Boyer, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun en Claude Gruffat.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Irene Tinagli, namens de commissie ECON en Paul Tang, namens de Subcommissie belastingaangelegenheden, over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 21.1.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 21.1.2021 (eindstemming).


17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten [2019/2207(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0006)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten
Verslag over versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten [2020/2020(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0007)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Verslag over de ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed [2019/2194(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE (commissie CULT)

Aangenomen (P9_TA(2021)0008)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht
Verslag inzake artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht [2020/2013(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0009)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
Verslag over herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0010)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019
Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019 [2019/2132(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0011)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020 [2020/2206(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0012)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020 [2020/2207(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0013)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019
Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019 [2020/2208(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0014)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië
Verslag over connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië [2020/2115(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0016)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)


18. Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM (debat)

Verklaring van de Raad: Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Sandra Pereira, namens de FractieT he Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão en Monika Hohlmeier.

Het woord wordt gevoerd door Ana Paula Zacarias.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.30 uur geschorst.)


VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

19. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.00 uur hervat.


20. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over het voorlopig akkoord:

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen
Verslag over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen [2019/2187(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Het recht om offline te zijn
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn [2019/2181(INL)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen
Ontwerpresolutie B9-0052/2021.

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen donderdag 21 januari 2021 om 8.30 uur bekendgemaakt.


21. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


22. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


23. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (2021/2505(RSP))

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Lars Patrick Berg, Gerolf Annemans en Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0066/2021);

- Manu Pineda, namens de Fractie The Left, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0067/2021);

- Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0068/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0069/2021);

- Kati Piri en Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0070/2021);

- Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Alice Kuhnke, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Tineke Strik en Sara Matthieu, namens de Verts/ALE-Fractie, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0071/2021);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, en Maria Walsh, namens de PPE-Fractie, over het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong (B9-0087/2021).

II.   Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (2021/2506(RSP))

- Miguel Urbán Crespo en Özlem Demirel, namens de Fractie The Left, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0072/2021);

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg en Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0073/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ska Keller, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, François Alfonsi, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Gwendoline DelbosCorfield, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Martin Häusling, Tilly Metz, Alviina Alametsä en Eleonora Evi, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0074/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0080/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0083/2021);

- Kati Piri en Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0084/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen en Maria Walsh, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen (B9-0086/2021).

III.   Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (2021/2507(RSP))

- Lars Patrick Berg, Marco Zanni, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit en Jaak Madison, namens de ID-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0075/2021);

- Mick Wallace, namens de Fractie The Left, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0076/2021);

- Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Sara Matthieu, Diana Riba i Giner en Eleonora Evi, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0077/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0078/2021);

- Kati Piri en Marianne Vind, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0079/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0081/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Lefteris Christoforou, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen en Maria Walsh, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan (B9-0082/2021).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


24. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad waarbij een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie en een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte voor de hele Unie wordt vastgesteld (C(2020)08703 - 2020/2937(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE, IMCO (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 en (EU) 2019/2018 wat betreft de eisen inzake energie-etikettering voor elektronische beeldschermen, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties, lichtbronnen, koelapparaten, huishoudelijke afwasmachines, en koelapparaten met een directe-verkoopfunctie (C(2020)08787 - 2020/2933(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie wat betreft de drempels voor wekelijkse positierapportage (C(2020)08810 - 2020/2927(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de informatie die ten minste moet worden vermeld in het document dat moet worden gepubliceerd voor een prospectusvrijstelling in verband met een overname middels een openbaar aanbod tot ruil, een fusie of een splitsing (C(2020)08822 - 2020/2930(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 wat betreft de aanpassing van de liquiditeitsdrempels en transactiepercentielen die worden gebruikt voor het bepalen van de voor het instrument specifieke omvang die van toepassing is op bepaalde andere dan eigenvermogensinstrumenten (C(2020)08824 - 2020/2939(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen wat betreft de vermelding voor pentachloorfenol en zouten en esters daarvan (C(2020)08844 - 2020/2929(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de tijdelijke verlenging van uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie met betrekking tot exploitatievergunningen te bestrijden (C(2020)08922 - 2020/2931(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft (C(2020)08950 - 2020/2932(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor informatiedocumenten, voor de in het kostenplafond begrepen kosten en vergoedingen, en voor risicolimiteringstechnieken voor het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (C(2020)09073 - 2020/2936(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang (C(2020)09101 - 2020/2940(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de technische reguleringsnormen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251, wat betreft het tijdstip waarop bepaalde risicobeheerprocedures van toepassing worden met het oog op de uitwisseling van zekerheden (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de technische reguleringsnormen van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 en (EU) 2016/1178 wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot verlenging van de referentieperiode als vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/1429 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak (C(2020)09260 - 2020/2938(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de instructies voor blijvende luchtwaardigheid, de vervaardiging van onderdelen die moeten worden gebruikt tijdens het onderhoud en de inachtneming van aspecten van verouderende luchtvaartuigen tijdens de certificering (C(2020)09326 - 2020/2941(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van bepaalde loodverbindingen en verbindingen van zeswaardig chroom in elektrische en elektronische ontstekers van explosieven voor civiel (professioneel) gebruik (C(2021)00050 - 2021/2514(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 wat betreft een afwijking van de verplichting voor groothandelaren om het uniek identificatiekenmerk van naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde producten te deactiveren (C(2021)00251 - 2021/2510(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 januari 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


25. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 28/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0001/2021 - C9-0001/2021 - 2021/2000(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG


26. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 28/2020 van de Europese Commissie - Afdeling III - Commissie.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 663.448/OJJE).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid