Zoznam 
Zápisnica
XML 163kPDF 292kWORD 80k
Streda, 20. januára 2021 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Oznámenie výsledkov hlasovania
 4.Inaugurácia nového prezidenta Spojených štátov amerických a súčasná politická situácia (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Prezentácia programu činností portugalského predsedníctva (rozprava)
 7.Prvé hlasovanie
 8.Prezentácia programu činností portugalského predsedníctva (pokračovanie rozpravy)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Predĺženie mandátu Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy
 11.Kríza v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti počas pandémie COVID-19 a reakcia EÚ na túto krízu v pláne obnovy a vo VFR (rozprava)
 12.FEAD: osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ***I (rozprava)
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých (rozprava)
 15.Právo na odpojenie (rozprava)
 16.Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje (rozprava)
 17.Oznámenie výsledkov hlasovania
 18.Nedostatočná transparentnosť pri vymenúvaní členov Európskej prokuratúry Radou (rozprava)
 19.Pokračovanie rokovania
 20.Druhé hlasovanie
 21.Vysvetlenia hlasovania
 22.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 23.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 24.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 25.Predložené dokumenty
 26.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.34 h.


2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadosť o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 18. januára 2021 (bod 9 zápisnice zo dňa 18.1.2021).

Výbor ECON mohol začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.


3. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A9-0266/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0012)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020
Správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2207(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0013)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2019
Správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2019 [2020/2208(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0014)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)


4. Inaugurácia nového prezidenta Spojených štátov amerických a súčasná politická situácia (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Inaugurácia nového prezidenta Spojených štátov amerických a súčasná politická situácia (2021/2502(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Ursula von der Leyen (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny The Left, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa a Arnaud Danjean.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kati Piri, Hilde Vautmans, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Tonino Picula, Nicolae Ştefănuță, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Carlo Fidanza, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Miapetra Kumpula-Natri, Sophia in 't Veld, Tom Vandendriessche, Ciarán Cuffe, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Kathleen Van Brempt, Liesje Schreinemacher, Mara Bizzotto, Marcel Kolaja, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Sven Mikser, Katalin Cseh, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Assita Kanko, Andrius Kubilius, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Kosma Złotowski, Traian Băsescu, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Brando Benifei, Billy Kelleher, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Benoît Lutgen, Alfred Sant, Željana Zovko, Lina Gálvez Muñoz a Roberta Metsola.

V rozprave vystúpili: Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) a Charles Michel.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.52 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.55 h.


6. Prezentácia programu činností portugalského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností portugalského predsedníctva (2020/2928(RSP))

António Costa (predseda Rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Marco Zanni v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny The Left, Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, a Paulo Rangel.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Carlos Zorrinho, Malik Azmani, Nicolas Bay, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gunnar Beck, Francisco Guerreiro, Anna Zalewska, Sandra Pereira, Dorien Rookmaker, Kinga Gál, Pedro Marques, Luis Garicano, Gerolf Annemans, Yannick Jadot, Geert Bourgeois, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Kati Piri, Stéphane Séjourné, Paolo Borchia, Tineke Strik, Eugen Jurzyca, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Philippe Olivier, Sven Giegold, Mazaly Aguilar, Benoît Lutgen, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Mara Bizzotto, Terry Reintke, Nicola Procaccini a Karlo Ressler.

(pokračovanie rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 20.1.2021)


7. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
Správa o vykonávaní európskeho zatykača a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi [2019/2207(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Posilnenie jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb
Správa o posilnení jednotného trhu: budúcnosti voľného pohybu služieb [2020/2020(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020);

Dosiahnutie účinného politického odkazu pre Európsky rok kultúrneho dedičstva
Správa o dosiahnutí účinného politického odkazu Európskeho roka kultúrneho dedičstva [2019/2194(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva
Správa o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície [2020/2013(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Revízia usmernení pre transeurópske dopravné siete (TEN-T)
Správa o revízii usmernení pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jens Gieseke (A9-0251/2020);

Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
Správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019 [2019/2132(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A9-0266/2020);

Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020
Správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2207(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2019
Správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2019 [2020/2208(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou
Správa o prepojenosti a vzťahoch medzi EÚ a Áziou [2020/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 19.00 h.


8. Prezentácia programu činností portugalského predsedníctva (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností portugalského predsedníctva (2020/2928(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 20.1.2021)

Vystúpili títo poslanci: Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Gwendoline Delbos-Corfield, Izabela-Helena Kloc, Lefteris Christoforou, Birgit Sippel, Charles Goerens, Riho Terras, Javier Moreno Sánchez, Svenja Hahn, David McAllister, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira a Margarida Marques.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

V rozprave vystúpili Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a António Costa (predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.37 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.05 h.


10. Predĺženie mandátu Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy

Predsedajúca oznámila, že proti žiadosti o predĺženie mandátu Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy, ktorá bola oznámená v utorok 19. januára 2021 (bod 7 zápisnice zo dňa 19.1.2021), nebola vznesená žiadna námietka.

Toto predĺženie sa preto považuje za schválené.


11. Kríza v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti počas pandémie COVID-19 a reakcia EÚ na túto krízu v pláne obnovy a vo VFR (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kríza v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti počas pandémie COVID-19 a reakcia EÚ na túto krízu v pláne obnovy a vo VFR (2020/2934(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Nicolas Schmit (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Manuel Pizarro v mene skupiny S&D, Dragoș Pîslaru v mene skupiny Renew, Hélène Laporte v mene skupiny ID, Kira Marie Peter-Hansen v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Leila Chaibi v mene skupiny The Left, Rosa Estaràs Ferragut, Klára Dobrev, Marie-Pierre Vedrenne, Gunnar Beck, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, Milan Brglez, Atidzhe Alieva-Veli, Paolo Borchia, Elżbieta Rafalska, Margarida Marques, Valérie Hayer a Robert Roos.

V rozprave vystúpili: Nicolas Schmit a Ana Paula Zacarias.

Rozprava sa skončila.


12. FEAD: osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová uviedla správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Dragoș Pîslaru v mene skupiny Renew, France Jamet v mene skupiny ID, Katrin Langensiepen v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny The Left, Ioannis Lagos – nezaradený poslanec a Dennis Radtke.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev a Anne Sander.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 21.1.2021.


13. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Renew nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ENVI: Karin Karlsbro

výbor PECH: Jan Huitema

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


14. Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých (rozprava)

Správa o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých [2019/2187(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Kim Van Sparrentak uviedol správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dennis Radtke v mene skupiny PPE, Estrella Durá Ferrandis v mene skupiny S&D, Yana Toom v mene skupiny Renew, Stefania Zambelli v mene skupiny ID, Ciarán Cuffe v mene skupiny Verts/ALE, Beata Szydło v mene skupiny ECR, Leila Chaibi v mene skupiny The Left, Chiara Gemma – nezaradená poslankyňa, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Dominique Bilde, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Guido Reil, Loucas Fourlas a Elisabetta Gualmini.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


15. Právo na odpojenie (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie [2019/2181(INL)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba uviedol správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Yana Toom v mene skupiny Renew, Guido Reil v mene skupiny ID, Sara Matthieu v mene skupiny Verts/ALE, Beata Szydło v mene skupiny ECR, Daniela Rondinelli – nezaradená poslankyňa, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind a José Gusmão.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


16. Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000081/2020), ktorú položili Irene Tinagli a Paul Tang, v mene výboru ECON, pre Radu: Reforma zoznamu daňových rajov EÚ (B9-0001/2021)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000082/2020), ktorú položili Irene Tinagli a Paul Tang, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje (B9-0002/2021)

Paul Tang rozvinul otázky.

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Paolo Gentiloni (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Lídia Pereira v mene skupiny PPE, Pedro Marques v mene skupiny S&D, Gilles Boyer v mene skupiny Renew, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny The Left, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun a Claude Gruffat.

V rozprave vystúpili: Paolo Gentiloni a Ana Paula Zacarias.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Irene Tinagli, v mene výboru ECON, a Paul Tang, v mene výboru Podvýbor pre daňové otázky, o reforme zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


17. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
Správa o vykonávaní európskeho zatykača a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi [2019/2207(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0006)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Posilnenie jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb
Správa o posilnení jednotného trhu: budúcnosti voľného pohybu služieb [2020/2020(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0007)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Dosiahnutie účinného politického odkazu pre Európsky rok kultúrneho dedičstva
Správa o dosiahnutí účinného politického odkazu Európskeho roka kultúrneho dedičstva [2019/2194(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA (výbor CULT)

Prijatý (P9_TA(2021)0008)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva
Správa o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície [2020/2013(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0009)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Revízia usmernení pre transeurópske dopravné siete (TEN-T)
Správa o revízii usmernení pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0010)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
Správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019 [2019/2132(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0011)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A9-0266/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0012)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020
Správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2207(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0013)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2019
Správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2019 [2020/2208(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0014)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou
Správa o prepojenosti a vzťahoch medzi EÚ a Áziou [2020/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0016)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)


18. Nedostatočná transparentnosť pri vymenúvaní členov Európskej prokuratúry Radou (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Nedostatočná transparentnosť pri vymenúvaní členov Európskej prokuratúry Radou (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Sandra Pereira v mene skupiny The Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão a Monika Hohlmeier.

V rozprave vystúpila Ana Paula Zacarias.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

19. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.00 h.


20. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o predbežnej dohode:

FEAD: osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
Správa o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých [2019/2187(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Právo na odpojenie
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie [2019/2181(INL)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje
Návrh uznesenia B9-0052/2021.

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra vo štvrtok 21. januára 2021 o 8.30 h.


21. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


22. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


23. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa článku 144 rokovacieho poriadku požiadali títo poslanci alebo politické skupiny o konanie rozpravy o uvedených návrhoch uznesení:

I.   Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu (2021/2505(RSP))

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Lars Patrick Berg, Gerolf Annemans a Bernhard Zimniok, v mene skupiny ID, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0066/2021);

- Manu Pineda, v mene skupiny The Left, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0067/2021);

- Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0068/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0069/2021);

- Kati Piri a Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0070/2021);

- Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Alice Kuhnke, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Tineke Strik a Sara Matthieu, v mene skupiny Verts/ALE, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0071/2021);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, a Maria Walsh, v mene skupiny PPE, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (B9-0087/2021).

II.   Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (2021/2506(RSP))

- Miguel Urbán Crespo a Özlem Demirel, v mene skupiny The Left, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0072/2021);

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg a Bernhard Zimniok, v mene skupiny ID, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0073/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ska Keller, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, François Alfonsi, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Gwendoline DelbosCorfield, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Martin Häusling, Tilly Metz, Alviina Alametsä a Eleonora Evi, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0074/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0080/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache, v mene skupiny Renew, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0083/2021);

- Kati Piri a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0084/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen a Maria Walsh, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia (B9-0086/2021).

III.   Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (2021/2507(RSP))

- Lars Patrick Berg, Marco Zanni, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit a Jaak Madison, v mene skupiny ID, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0075/2021);

- Mick Wallace, v mene skupiny The Left, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0076/2021);

- Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Sara Matthieu, Diana Riba i Giner a Eleonora Evi, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0077/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0078/2021);

- Kati Piri a Marianne Vind, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0079/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0081/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Lefteris Christoforou, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen a Maria Walsh, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (B9-0082/2021).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.


24. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii (C(2020)08703 - 2020/2937(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ITRE, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2019/2013, (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2015, (EÚ) 2019/2016, (EÚ) 2019/2017 a (EÚ) 2019/2018, pokiaľ ide o požiadavky na energetické označovanie elektronických displejov, práčok pre domácnosť a práčok so sušičkou pre domácnosť, svetelných zdrojov, chladiacich spotrebičov, umývačiek riadu pre domácnosť a chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja (C(2020)08787 - 2020/2933(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o prahové hodnoty pre týždenné podávanie správ o pozíciách (C(2020)08810 - 2020/2927(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o minimálny informačný obsah dokumentu, ktorý sa má uverejniť na účely výnimky z prospektu v súvislosti s prevzatím prostredníctvom ponuky na výmenu, zlúčením a splynutím alebo rozdelením (C(2020)08822 - 2020/2930(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o úpravu prahových hodnôt likvidity a obchodných percentilov používaných na určenie objemu špecifického pre nástroj, ktorý je uplatniteľný na určité nekapitálové nástroje (C(2020)08824 - 2020/2939(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach, pokiaľ ide o pentachlórfenol a jeho soli a estery (C(2020)08844 - 2020/2929(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na prevádzkové licencie (C(2020)08922 - 2020/2931(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na výber poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy (C(2020)08950 - 2020/2932(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovania rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (C(2020)09073 - 2020/2936(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku (C(2020)09101 - 2020/2940(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o načasovanie začatia uplatňovania určitých postupov riadenia rizík na účely výmeny kolaterálu (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovaných nariadeniach (EÚ) 2015/2205, (EÚ) 2016/592 a (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa predlžuje referenčné obdobie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1429 zo 7. októbra 2020, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 (C(2020)09260 - 2020/2938(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti, výrobu častí, ktoré sa majú používať počas údržby, a zohľadnenie aspektov starnutia lietadla počas osvedčovania (C(2020)09326 - 2020/2941(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie určitých zlúčenín olova a šesťmocného chrómu v elektrických a elektronických iniciátoroch výbušnín na civilné (profesionálne) použitie (C(2021)00050 - 2021/2514(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/161, pokiaľ ide o výnimku z povinnosti veľkoobchodných distribútorov deaktivovať špecifický identifikátor výrobkov vyvážaných do Spojeného kráľovstva (C(2021)00251 - 2021/2510(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. januára 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI


25. Predložené dokumenty

Bol predložený tento dokument

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 28/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0001/2021 - C9-0001/2021 - 2021/2000(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG


26. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 28/2020 – Oddiel III – Komisia.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 663.448/OJJE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia