Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0105(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0174/2020

Συζήτηση :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0015

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0015)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους
Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους [2019/2187(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0020)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση [2019/2181(INL)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0021)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0052/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0022)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου