Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 13k
Štvrtok, 21. januára 2021 - Brusel

16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom (COM(2020)0791 – C9-0394/2020 – 2020/0350(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasnú úľavu z uplatňovania pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva v dôsledku pandémie COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148 (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s článkom 307 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE

2) poslancov

– Jordan Bardella. Návrh uznesenia o spolupráci EÚ so združeniami s napojením na islamistický fundamentalizmus (B9-0399/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Jordan Bardella a Virginie Joron. Návrh uznesenia o uznaní Republiky Arcach (B9-0446/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

– Margrete Auken, Traian Băsescu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Clare Daly, Eleonora Evi, Mario Furore, Alexis Georgoulis, Helmut Geuking, Dino Giarrusso, Mislav Kolakušić, Athanasios Konstantinou, Ioannis Lagos, Predrag Fred Matić, Emmanuel Maurel, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Ivan Vilibor Sinčić, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Mick Wallace a Michal Šimečka. Návrh uznesenia o zákaze výroby čajových vrecúšok obsahujúcich plasty (B9-0447/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o zavedení opatrení na podporu účasti univerzít a inštitúcií vyššieho sekundárneho vzdelávania na archeologických prácach (B9-0448/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o preprave živých zvierat a rituálnom zabíjaní (B9-0449/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

INTA

– Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o podpore pre elektrické vozidlá s cieľom znížiť emisie CO2 (B9-0450/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

TRAN

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia