Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 212kPDF 324kWORD 86k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (συζήτηση)
 4.Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
  
7.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
  
7.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Δεύτερη ψηφοφορία
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αναφορές
 18.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 19.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 20.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 21.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0015)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους
Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους [2019/2187(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0020)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση [2019/2181(INL)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0021)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0052/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0022)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)


3. Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP))

Η Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Karlo Ressler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valter Flego, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Roman Haider, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Caroline Roose, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Tomislav Sokol, Biljana Borzan, Thomas Waitz, Traian Băsescu, Romana Jerković, Željana Zovko και Sunčana Glavak.

Παρεμβαίνει η Dubravka Šuica.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Rovana Plumb, Biljana Borzan, Constanze Krehl, Tonino Picula, Romana Jerković και Predrag Fred Matić, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP)) (B9-0057/2021

- Karlo Ressler, Andrey Novakov, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Željana Zovko, Tomislav Sokol, Daniel Buda και Mircea Gheorghe Hava, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP)) (B9-0058/2021

- Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP)) (B9-0059/2021

- Caroline Roose, Niklas Nienaß, Monika Vana, François Alfonsi, Rosa D’Amato, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont και Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP)) (B9-0061/2021

- Valter Flego, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Stéphane Bijoux και Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mislav Kolakušić και Ivan Vilibor Sinčić, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP)) (B9-0063/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021.


4. Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή [2020/2121(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2019/2169(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Έκθεση σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία [2019/2168(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Οι Frances Fitzgerald, Maria Noichl και Maria da Graça Carvalho παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Eugenia Rodríguez Palop (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021)


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
Έκθεση σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας [2020/2115(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ
Έκθεση με θέμα «Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πέραν της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών» [2019/2162(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Caroline Roose (A9-0264/2020

Η σύλληψη του Alexei Navalny
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0090/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021 και B9-0095/2021, από τους Michael Gahler, Andrius Kubilius, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Miriam Lexmann και Tomasz Frankowskin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Tonino Picula και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, María Soraya Rodríguez Ramos και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann και Sara Matthieu, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τη σύλληψη του Alexei Navalny (2021/2513(RSP)) (RC-B9-0090/2021

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0056/2021, B9-064/2024 και B9-0065/2021, από τους Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann και Álvaro Amaro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska και Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας (2021/2508(RSP)) (RC-B9-0056/2021

Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή [2020/2121(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)·

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2019/2169(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)·

Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 και B9-0087/2021, από τους Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Seán Kelly, Peter Pollák και Arba Kokalari, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jordi Solé και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Elżbieta Kruk και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ (2021/2505(RSP)) (RC-B8-0068/2021

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0072/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 και B9-0086/2021 από τους Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima, Seán Kelly και, Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, Ska Keller και Diana Riba i Giner, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Εμμανουήλ Φράγκος, Valdemar Tomaševski και Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo και Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Tomislav Sokol και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα την περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης (2021/2506(RSP)) (RC-B9-0072/2021

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 και B9-0082/2021, από τους Michael Gahler, Seán Kelly, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Vladimír Bilčík, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Marianne Vind, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen και Fabio Massimo Castaldo σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα την περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (2021/2507(RSP)) (RC-B9-0077/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00.


6. Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή [2020/2121(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2019/2169(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Έκθεση σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία [2019/2168(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021)

Παρεμβαίνουν οι Evin Incir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Cindy Franssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annika Bruna, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Diana Riba i Giner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Nicolaus Fest, Alice Kuhnke και Andżelika Anna Możdżanowska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Martin Hojsík, Filip De Man, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Henna Virkkunen, Robert Biedroń, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Margarita de la Pisa Carrión, Danuta Maria Hübner, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Sylwia Spurek, Isabel Benjumea Benjumea, Pina Picierno, Sylvie Brunet, Henrike Hahn, Λευτέρης Χριστοφόρου, Vera Tax, Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Alessandra Moretti.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


7. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021)


7.1. Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 και B9-0087/2021 (2021/2505(RSP))

Οι Marco Campomenosi, Manu Pineda, Nathalie Loiseau, Bert-Jan Ruissen, Evelyne Gebhardt, Jordi Solé και Miriam Lexmann παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Svenja Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Yannick Jadot, Assita Kanko, Clara Ponsatí Obiols και Evin Incir.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Markéta Gregorová.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


7.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 και B9-0086/2021 (2021/2506(RSP))

Οι Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Sergey Lagodinsky, Hilde Vautmans, Nacho Sánchez Amor και Peter van Dalen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomislav Sokol, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Evin Incir, Barry Andrews, Bernhard Zimniok, Ryszard Czarnecki, Isabel Wiseler-Lima, Νίκος Ανδρουλάκης, Anna Bonfrisco και Andreas Schieder.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


7.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 και B9-0082/2021 (2021/2507(RSP))

Οι Marco Campomenosi, Mick Wallace, Saskia Bricmont, Adam Bielan, Marianne Vind, Petras Auštrevičius και Seán Kelly παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karin Karlsbro, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabel Wiseler-Lima και Pascal Durand.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).


8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Viktor Uspaskich δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας Renew και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές από τις 21 Ιανουαρίου 2021.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
Έκθεση σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας [2020/2115(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0016)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ
Έκθεση με θέμα «Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πέραν της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών» [2019/2162(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0017)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Η σύλληψη του Alexei Navalny
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0090/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0018)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0056/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0019)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή [2020/2121(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0024)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2019/2169(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0025)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0072/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0027)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0072/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0028)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0077/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0029)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.12.)


10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.45.


11. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ
Έκθεση με θέμα «Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πέραν της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών» [2019/2162(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Caroline Roose (A9-0264/2020

Η σύλληψη του Alexei Navalny
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0090/2021·

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0056/2021·

Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους
Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους [2019/2187(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση [2019/2181(INL)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0052/2021·

Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, προς αντικατάσταση των προτάσεων ψηφίσματος B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021 και B9-0063/2021, από τους Karlo Ressler, Andrey Novakov, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Željana Zovko, Tomislav Sokol, Daniel Buda και Mircea-Gheorghe Hava, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Rovana Plumb, Biljana Borzan, Constanze Krehl, Tonino Picula, Romana Jerković και Predrag Fred Matić, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valter Flego, Ondřej Knotek, Nicolae Ştefănuță, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş και Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Caroline Roose, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (2021/2504(RSP)) (RC-B9-0057/2021

Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή [2020/2121(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)·

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2019/2169(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)·

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία
Έκθεση σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία [2019/2168(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020

Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0068/2021·

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0072/2021·

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0077/2021.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.46.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.30.


13. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών επί:

Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ
Έκθεση με θέμα «Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πέραν της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών» [2019/2162(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0017)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Η σύλληψη του Alexei Navalny
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0090/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0018)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0091/2021 καταπίπτει.)

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0056/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0019)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0060/2021 και B9-0062/2021 καταπίπτουν.)

Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους
Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους [2019/2187(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0020)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση [2019/2181(INL)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0021)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0052/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0022)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0057/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0023)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή [2020/2121(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0024)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2019/2169(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0025)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία
Έκθεση σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία [2019/2168(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0026)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0068/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0027)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0066/2021 και B9-0067/2021 καταπίπτουν.)

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0072/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0028)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0073/2021 καταπίπτει.)

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0077/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0029)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0075/2021 και B9-0076/2021 καταπίπτουν.)


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ (COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες λόγω της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE

2) από τους βουλευτές

- Jordan Bardella. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με οργανώσεις που συνδέονται με τον ισλαμιστικό φονταμενταλισμό (B9-0399/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Jordan Bardella και Virginie Joron. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (B9-0446/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Margrete Auken, Traian Băsescu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Clare Daly, Eleonora Evi, Mario Furore, Αλέξης Γεωργούλης, Helmut Geuking, Dino Giarrusso, Mislav Kolakušić, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Λαγός, Predrag Fred Matić, Emmanuel Maurel, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Ivan Vilibor Sinčić, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Mick Wallace και Michal Šimečka. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της παραγωγής τσαγιού σε φακελάκια που περιέχουν πλαστική ύλη (B9-0447/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianantonio Da Re. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρχαιολογικές ανασκαφές (B9-0448/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταφορά ζώντων ζώων και την τελετουργική σφαγή (B9-0449/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διευκολύνσεις όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 (B9-0450/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN


17. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 1438-20 έως 1560-20 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 21 Ιανουαρίου 2021 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.


18. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 17 Δεκεμβρίου 2020)

επιτροπή REGI

- Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (2020/2276(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), PECH)

επιτροπή PETI

- Συνεργασία με τους πολίτες: το δικαίωμα αναφοράς, το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και η ΕυρωπαΪκή Πρωτοβουλία Πολιτών (2020/2275(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή ENVI

- Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας (2020/2273(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού), PECH)


19. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 17 Δεκεμβρίου 2020)

επιτροπή REGI

- Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό (2020/2276(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), PECH)

επιτροπή PETI

- Συνεργασία με τους πολίτες: το δικαίωμα αναφοράς, το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (2020/2275(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή DEVE

- Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλοτητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της επίτευξης του Θεματολογίου του 2030 (2020/2274(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, AGRI)

επιτροπή ENVI

- Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας (2020/2273(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού), PECH)


20. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (2018/0224(COD))

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού)

- Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη -Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2018/0225(COD))

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού)


21. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της 18ης, της 19ης και της 20ής Ιανουαρίου 2021 θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


22. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 8 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2021.


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.33.


24. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου