Zoznam 
Zápisnica
XML 187kPDF 300kWORD 79k
Štvrtok, 21. januára 2021 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku (rozprava)
 4.Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze – Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť – Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze – Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť – Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve (pokračovanie rozpravy)
 7.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
  7.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia
  7.3.Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
 8.Zloženie politických skupín
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Druhé hlasovanie
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Oznámenie výsledkov hlasovania
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Predloženie dokumentov
 17.Petície
 18.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 19.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 20.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 21.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Skončenie rokovania
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

FEAD: osobitné opatrenia na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0015)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
Správa o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých [2019/2187(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0020)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Právo na odpojenie
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie [2019/2181(INL)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0021)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje
Návrh uznesenia B9-0052/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0022)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)


3. Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP))

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karlo Ressler v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Valter Flego v mene skupiny Renew, Roman Haider v mene skupiny ID, Caroline Roose v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Younous Omarjee, v mene skupiny The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec, Tomislav Sokol, Biljana Borzan, Thomas Waitz, Traian Băsescu, Romana Jerković, Željana Zovko a Sunčana Glavak.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rovana Plumb, Biljana Borzan, Constanze Krehl, Tonino Picula, Romana Jerković a Predrag Fred Matić, v mene skupiny S&D, o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP)) (B9-0057/2021);

- Karlo Ressler, Andrey Novakov, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Željana Zovko, Tomislav Sokol, Daniel Buda a Mircea Gheorghe Hava, v mene skupiny PPE, o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP)) (B9-0058/2021);

- Younous Omarjee, v mene skupiny The Left, o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP)) (B9-0059/2021);

- Caroline Roose, Niklas Nienaß, Monika Vana, François Alfonsi, Rosa D’Amato, Bronis Ropė, Thomas Waitz, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont a Henrike Hahn, v mene skupiny Verts/ALE, o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP)) (B9-0061/2021);

- Valter Flego, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Stéphane Bijoux a Katalin Cseh, v mene skupiny Renew, Mislav Kolakušić a Ivan Vilibor Sinčić, o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP)) (B9-0063/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021.


4. Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze – Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť – Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve (rozprava)

Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze [2020/2121(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť [2019/2169(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Správa o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve [2019/2168(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Frances Fitzgerald, Maria Noichl a Maria da Graça Carvalho uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Eugenia Rodríguez Palop (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

(pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 21.1.2021)


5. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje final de:

Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou
Správa o prepojenosti a vzťahoch medzi EÚ a Áziou [2020/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou MSY
Správa o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí [2019/2162(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Caroline Roose (A9-0264/2020);

Zatknutie Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesení B9-0090/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021 a B9-0095/2021 predložili Michael Gahler, Andrius Kubilius, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Miriam Lexmann a Tomasz Frankowskin, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Tonino Picula a Isabel Santos, v mene skupiny S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, María Soraya Rodríguez Ramos a Dragoş Tudorache, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann a Sara Matthieu, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska a Jacek Saryusz-Wolski, v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig a Fabio Massimo Castaldo, o zatknutí Alexeja Navaľného (2021/2513(RSP)) (RC-B9-0090/2021);

Najnovší vývoj v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesení B9-0056/2021, B9-064/2024 a B9-0065/2021 predložili Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann a Álvaro Amaro, v mene skupiny PPE, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara a Frédérique Ries, v mene skupiny Renew, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska a Anna Fotyga, v mene skupiny ECR, o najnovšom vývoji v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely (2021/2508(RSP)) (RC-B9-0056/2021);

Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze
Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze [2020/2121(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020);

Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť [2019/2169(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A9-0234/2020);

Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesení B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 a B9-0087/2021 predložili Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Seán Kelly, Peter Pollák a Arba Kokalari, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, Jordi Solé a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Elżbieta Kruk a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk a Fabio Massimo Castaldo, o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu (2021/2505(RSP)) (RC-B8-0068/2021);

Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesení B9-0072/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 a B9-0086/2021 predložili Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima, Seán Kelly a, Peter Pollák, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, Ska Keller a Diana Riba i Giner, Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski a Eugen Jurzyca, v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo a Özlem Demirel, v mene skupiny The Left, Tomislav Sokol a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípade Selahattina Demirtaşa a ďalších väzňov svedomia (2021/2506(RSP)) (RC-B9-0072/2021);

Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesení B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 a B9-0082/2021 predložili Michael Gahler, Seán Kelly, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima a Peter Pollák, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Marianne Vind, v mene skupiny S&D, Urmas Paet, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Saskia Bricmont a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v oblasti ľudských práv vo Vientname, najmä prípade novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana (2021/2507(RSP)) (RC-B9-0077/2021).

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h.


6. Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze – Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť – Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve (pokračovanie rozpravy)

Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze [2020/2121(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť [2019/2169(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Správa o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve [2019/2168(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 21.1.2021)

Vystúpili títo poslanci: Evin Incir (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Cindy Franssen v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Annika Bruna v mene skupiny ID, Diana Riba i Giner v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Silvia Modig v mene skupiny The Left, Dorien Rookmaker – nezaradená poslankyňa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Nicolaus Fest, Alice Kuhnke a Andżelika Anna Możdżanowska.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Martin Hojsík, Filip De Man, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Henna Virkkunen, Robert Biedroń, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Margarita de la Pisa Carrión, Danuta Maria Hübner, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Sylwia Spurek, Isabel Benjumea Benjumea, Pina Picierno, Sylvie Brunet, Henrike Hahn, Lefteris Christoforou, Vera Tax, Stelios Kympouropoulos a Alessandra Moretti.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


7. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 23 zápisnice zo dňa 20.1.2021 .)


7.1. Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu

Návrhy uznesenia B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 a B9-0087/2021 (2021/2505(RSP))

Marco Campomenosi, Manu Pineda, Nathalie Loiseau, Bert-Jan Ruissen, Evelyne Gebhardt, Jordi Solé a Miriam Lexmann uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Svenja Hahn v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Yannick Jadot, Assita Kanko, Clara Ponsatí Obiols a Evin Incir.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

V rozprave vystúpila Markéta Gregorová.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


7.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia

Návrhy uznesenia B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 a B9-0086/2021 (2021/2506(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Sergey Lagodinsky, Hilde Vautmans, Nacho Sánchez Amor a Peter van Dalen uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomislav Sokol v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Susanna Ceccardi v mene skupiny ID, François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Stelios Kympouropoulos, Evin Incir, Barry Andrews, Bernhard Zimniok, Ryszard Czarnecki, Isabel Wiseler-Lima, Nikos Androulakis, Anna Bonfrisco a Andreas Schieder.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


7.3. Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana

Návrhy uznesenia B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 a B9-0082/2021 (2021/2507(RSP))

Marco Campomenosi, Mick Wallace, Saskia Bricmont, Adam Bielan, Marianne Vind, Petras Auštrevičius a Seán Kelly uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Karin Karlsbro v mene skupiny Renew, Patryk Jaki v mene skupiny ECR, Isabel Wiseler-Lima a Pascal Durand.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 13 zápisnice zo dňa 21.1.2021 (záverečné hlasovanie).


8. Zloženie politických skupín

Viktor Uspaskich už nie je členom skupiny Renew a patrí medzi nezaradených poslancov s účinnosťou od 21. januára 2021.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou
Správa o prepojenosti a vzťahoch medzi EÚ a Áziou [2020/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0016)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou MSY
Správa o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí [2019/2162(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0017)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Zatknutie Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0090/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0018)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

Najnovší vývoj v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0056/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0019)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze
Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze [2020/2121(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0024)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 23)

Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť [2019/2169(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0025)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0072/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0027)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0072/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0028)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0077/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0029)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 28)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.12 h.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.45 h.


11. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou MSY
Správa o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí [2019/2162(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Caroline Roose (A9-0264/2020);

Zatknutie Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0090/2021;

Najnovší vývoj v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0056/2021;

Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
Správa o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých [2019/2187(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Právo na odpojenie
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie [2019/2181(INL)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje
Návrh uznesenia B9-0052/2021;

Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesení B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021 a B9-0063/2021 predložili Karlo Ressler, Andrey Novakov, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Željana Zovko, Tomislav Sokol, Daniel Buda a Mircea-Gheorghe Hava, v mene skupiny PPE, Rovana Plumb, Biljana Borzan, Constanze Krehl, Tonino Picula, Romana Jerković a Predrag Fred Matić, v mene skupiny S&D, Valter Flego, Ondřej Knotek, Nicolae Ştefănuță, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş a Katalin Cseh, v mene skupiny Renew, Caroline Roose, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, a Younous Omarjee, v mene skupiny The Left, o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku (2021/2504(RSP)) (RC-B9-0057/2021);

Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze
Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze [2020/2121(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020);

Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť [2019/2169(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A9-0234/2020);

Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve
Správa o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve [2019/2168(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020);

Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0068/2021;

Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0072/2021;

Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0077/2021.

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 16.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.46 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.30 h.


13. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky konečných hlasovaní:

Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou MSY
Správa o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí [2019/2162(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0017)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Zatknutie Alexeja Navaľného
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0090/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0018)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

(Návrh uznesenia B9-0091/2021 sa stal bezpredmetným.)

Najnovší vývoj v súvislosti s Národným zhromaždením Venezuely
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0056/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0019)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

(Návrhy uznesenia B9-0060/2021 a B9-0062/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
Správa o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých [2019/2187(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0020)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Právo na odpojenie
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie [2019/2181(INL)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0021)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje
Návrh uznesenia B9-0052/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0022)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0057/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0023)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 22)

Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze
Správa o rodovej perspektíve počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze [2020/2121(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0024)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 23)

Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
Správa o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť [2019/2169(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0025)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve
Správa o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve [2019/2168(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0026)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 25)

Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0068/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0027)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

(Návrhy uznesenia B9-0066/2021 a B9-0067/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0072/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0028)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

(Návrh uznesenia B9-0073/2021 sa stal bezpredmetným.)

Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0077/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0029)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 28)

(Návrhy uznesenia B9-0075/2021 a B9-0076/2021 sa stali bezpredmetnými.)


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom (COM(2020)0791 – C9-0394/2020 – 2020/0350(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasnú úľavu z uplatňovania pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva v dôsledku pandémie COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148 (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s článkom 307 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE

2) poslancov

– Jordan Bardella. Návrh uznesenia o spolupráci EÚ so združeniami s napojením na islamistický fundamentalizmus (B9-0399/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Jordan Bardella a Virginie Joron. Návrh uznesenia o uznaní Republiky Arcach (B9-0446/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

– Margrete Auken, Traian Băsescu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Clare Daly, Eleonora Evi, Mario Furore, Alexis Georgoulis, Helmut Geuking, Dino Giarrusso, Mislav Kolakušić, Athanasios Konstantinou, Ioannis Lagos, Predrag Fred Matić, Emmanuel Maurel, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Ivan Vilibor Sinčić, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Mick Wallace a Michal Šimečka. Návrh uznesenia o zákaze výroby čajových vrecúšok obsahujúcich plasty (B9-0447/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o zavedení opatrení na podporu účasti univerzít a inštitúcií vyššieho sekundárneho vzdelávania na archeologických prácach (B9-0448/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o preprave živých zvierat a rituálnom zabíjaní (B9-0449/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

INTA

– Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o podpore pre elektrické vozidlá s cieľom znížiť emisie CO2 (B9-0450/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

TRAN


17. Petície

Petície č. 1438-20 až 1560-20 boli dňa 21. januára 2021 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.


18. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 17. decembra 2020)

výbor REGI

- Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu (2020/2276(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), PECH)

výbor PETI

- V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov (2020/2275(INI))
(stanovisko: AFCO (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor ENVI

- Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov (2020/2273(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku), PECH)


19. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 17. decembra 2020)

výbor REGI

- Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu (2020/2276(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), PECH)

výbor PETI

- V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov (2020/2275(INI))
(stanovisko: AFCO (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor DEVE

- Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030 (2020/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, AGRI)

výbor ENVI

- Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov (2020/2273(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku), PECH)


20. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (2018/0224(COD))

Pridelené gestorskému výboru: ITRE

Stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI (článok 40 rokovacieho poriadku)

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (2018/0225(COD))

Pridelené gestorskému výboru: ITRE

Stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (článok 40 rokovacieho poriadku)


21. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní z 18., 19. a z 20. januára 2021budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


22. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 8. februára 2021. do 11. februára 2021.


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.33 h.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia