Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Måndagen den 8 februari 2021 - Bryssel

17. Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer [2020/2029(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos redogjorde för betänkandet.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Loránt Vincze för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Jessica Stegrud för ECR-gruppen, Malin Björk, för gruppen The Left, Laura Ferrara, grupplös, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión och Emmanouil Fragkos.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 13 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy