Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 132kPDF 259kWORD 72k
Maanantai 8. helmikuuta 2021 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020 (keskustelu)
 14.Äänestykset
 15.Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Ihmiskaupan ehkäisemisestä annetun direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (keskustelu)
 19.Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen (keskustelu)
 20.Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun (keskustelu)
 21.Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 22.Asiakirjojen julkisuus 2016–2018 (lyhyt esittely)
 23.Äänestysselitykset
 24.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 21. tammikuuta 2021 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

18., 19., 20. ja 21. tammikuuta 2021 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Tom Vandenkendelaere on nimitetty parlamentin jäseneksi Kris Peetersin tilalle 25. tammikuuta 2021 alkaen.

Toimivaltaiset Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Emma Wiesner on nimitetty parlamentin jäseneksi Fredrick Federleyn tilalle 4. helmikuuta 2021 alkaen.

Parlamentti merkitsi heidän valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Tom Vandenkendelaere ja Emma Wiesner osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenille kuuluvat oikeudet edellyttäen, että he ovat ensin allekirjoittaneet ilmoituksen siitä, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, Renew- ja ID-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ECON-valiokunta: Herve Juvinin tilalle France Jamet

ENVI-valiokunta: Karin Karlsbron tilalle Emma Wiesner

IMCO-valiokunta: Tom Vandenkendelaere

REGI-valiokunta: Yana Toom

PECH-valiokunta: Jan Huiteman tilalle Emma Wiesner

SEDE-alivaliokunta: Tom Vandenkendelaere

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Emma Wiesner

suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Tom Vandenkendelaere

suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta: Tom Vandenkendelaere

Päätökset tulevat voimaan tänään.


6. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti ECON-valiokunta on päättänyt aloittaa toimielinten väliset neuvottelut parlamentin seuraavan ensimmäisen käsittelyn kannan pohjalta:

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) - ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0404.

Tämä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta muodostaa neuvotteluvaltuutuksen.


7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Puhemies ilmoitti, että valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut, että seuraavia suosituksia ei oltu vastustettu:

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi asetusten (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 ja (EU) 2019/2024 muuttamisesta palvelinten ja tiedontallennustuotteiden, sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien, kylmäsäilytyslaitteiden, valonlähteiden ja erillisten liitäntälaitteiden, elektronisten näyttöjen, kotitalouksien astianpesukoneiden, kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden sekä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D069494/02 - 2020/2917(RPS)) (B9-0107/2021)

- AGRI-valiokunnan suositus olla vastustamatta 19. tammikuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta maaseudun kehittämiseen vuonna 2021 myönnettävän unionin tuen määrien osalta (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA)) (B9-0110/2021)

- AGRI-valiokunnan suositus olla vastustamatta delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/891 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta ja delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1149 poikkeamisesta viinialan osalta vuonna 2020 covid-19-pandemian yhteydessä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/884 muuttamisesta sekä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 muuttamisesta 27. tammikuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA)) (B9-0111/2021)

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 21. joulukuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta, jolla muutetaan delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/2251 säädettyjä teknisiä standardeja siltä osin kuin on kyse ajankohdasta, jona tiettyjä riskienhallintamenettelyjä aletaan soveltaa vakuuksien vaihtoa varten (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA)) (B9-0098/2021)

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 21. joulukuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta delegoiduissa asetuksissa (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA)) (B9-0097/2021).

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä vastusta suosituksia 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin täysistunnossa, suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa niistä äänestetään.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 10. helmikuuta 2021 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus teknisen tuen välineen perustamisesta (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjä kolmansien maiden valuuttojen avistakurssien vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tiettyjen lakkaavien vertailuarvojen korvaajien nimeämisen osalta ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19:n leviämiseen liittyvän kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).


9. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

- O-000004/2021 Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0003/2021)

- O-000006/2021 Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-valiokunnan puolesta ja Andrea Bocskor komissiolle: Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (B9-0004/2021)

- O-000074/2020 Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun (B9-0005/2021).


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun 2020 I istuntojakson ja marraskuun 2020 II istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla asetuksessa (EU) 2020/698 tarkoitettuja viiteajanjaksoja seuraavien viiteajanjaksojen ajaksi (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (kodifikaatio) (COM(2021)0034 - C9-0008/2021 – 2021/0018(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta (COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisten rekisterien sisällön osalta (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Europolin yhteistyöstä yksityisten osapuolten kanssa, rikostutkintaa tukevasta Europolin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä Europolin roolista tutkimuksessa ja innovoinnissa (COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta. Puhemies kuulee työjärjestyksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON, ITRE, TRAN, CULT, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta. Puhemies kuulee työjärjestyksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON, ITRE, JURI, LIBE

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 (2020/2123(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (COM(2018)0135[[01]] - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Esther de Lange ja Irene Tinagli (A9-0003/2021)

- Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) – Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 (2019/2198(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta (2020/2047(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

- Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen (2019/2188(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

- Mietintö Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

- Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta (2020/2077(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

- Mietintö Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2019/2150(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

- Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta (2020/2029(INI)) - LIBE-valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)


12. Käsittelyjärjestys

Helmikuun 2021 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 679.108/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa kaksi kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien menettelyjen hyväksymiseksi tällä istuntojaksolla:

- Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus (PDOJ:n kohta 63)

- Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus) (PDOJ:n kohta 64).

Puhemies ilmoitti myös, että näistä pyynnöistä toimitetaan äänestys tämän päivän äänestyksissä.

Puhemies ilmoitti lisäksi, että äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Parlamentti hyväksyi ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020 (keskustelu)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 [2020/2123(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

Sven Simon esitteli mietinnön.

Christine Lagarde (Euroopan keskuspankin pääjohtaja) käytti puheenvuoron.

Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques S&D-ryhmän puolesta, Engin Eroglu Renew-ryhmän puolesta, Francesca Donato ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dorien Rookmaker, Vangelis Meimarakis, Jonás Fernández, Luis Garicano, France Jamet, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Claude Gruffat ja Marie Toussaint.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Christine Lagarde.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


14. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2019/2150(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Euroopan keskuspankki: valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
Mietintö Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (kodifikaatio) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-valiokunta

Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin pyyntö äänestää alustavan sopimuksen sijasta tarkistuksista (työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohta) (The Left -ryhmä):

Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 19.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 9. helmikuuta 2021 klo 8.30.


15. Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)

Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta [2020/2077(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Jan Huitema esitteli mietinnön.

Anna Cavazzini (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Svenja Hahn (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Jerković (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ciarán Cuffe (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Gruffat (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arba Kokalari PPE-ryhmän puolesta, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta ja Martin Hojsík Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Puheenvuorot: Joëlle Mélin ID-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pietro Fiocchi ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace, The Left -ryhmän puolesta, Edina Tóth, Jytte Guteland, Claudia Gamon, Sara Matthieu, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Delara Burkhardt, Linea Søgaard-Lidell, Ville Niinistö, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Ivars Ijabs, Hildegard Bentele, Christel Schaldemose ja Maria Spyraki.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut Renew-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Yana Toom ei ole enää jäsen

Päätös tulee voimaan tänään.


17. Ihmiskaupan ehkäisemisestä annetun direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta [2020/2029(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos esittelivät mietinnön.

Ylva Johansson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Loránt Vincze PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Jean-Lin Lacapelle ID-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jessica Stegrud ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión ja Emmanouil Fragkos.

Ylva Johansson käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


18. Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2021 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-valiokunnan puolesta ja Andrea Bocskor komissiolle: Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (B9-0004/2021)

Vilija Blinkevičiūtė (EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja) esitteli kysymyksen.

Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta, Lina Gálvez Muñoz S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Pîslaru Renew-ryhmän puolesta, Julie Lechanteux ID-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander ja Antonius Manders.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-valiokunnan puolesta komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 2 (lopullinen äänestys).


19. Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen (keskustelu)

Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen [2019/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Özlem Demirel esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristina Maestre Martín De Almagro (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta, Atidzhe Alieva-Veli Renew-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Guido Reil, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Ádám Kósa ja Estrella Durá Ferrandis.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


20. Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000074/2020 – Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun (B9-0005/2021)

Sabine Verheyen esitteli kysymyksen.

Mariya Gabriel (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Laurence Farreng Renew-ryhmän puolesta, Alessandra Basso ID-ryhmän puolesta, Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, Niyazi Kizilyürek The Left -ryhmän puolesta, Tomasz Frankowski, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Hannes Heide ja Marcos Ros Sempere.

Mariya Gabriel käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta covid-19-pandemian vaikutuksesta nuoriin ja urheiluun (2020/2864(RSP)) (B9-0115/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


21. Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta [2020/2047(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Erik Marquardt esitteli asian.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


22. Asiakirjojen julkisuus 2016–2018 (lyhyt esittely)

Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Ioan-Rareş Bogdan esitteli asian.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.2.2021, kohta 14 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys).


23. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


24. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista 679.108/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö