Index 
Jegyzőkönyv
XML 135kPDF 269kWORD 72k
2021. február 8., Hétfő - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)
 7.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja)
 8.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.Európai Központi Bank – 2020. évi éves jelentés (vita)
 14.Szavazás
 15.A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (vita)
 16.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 17.Az emberkereskedelem elleni irányelv végrehajtása (vita)
 18.A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program (vita)
 19.Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a dolgozói szegénységre (vita)
 20.A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra (vita)
 21.A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 43. cikkének végrehajtása (rövid ismertetés)
 22.A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2016–2018 közötti időszakban (rövid ismertetés)
 23.A szavazáshoz fűzött indokolások
 24.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2021. január 21-án/-én (csütörtök) megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2021. január 18-i, 19-i, 20-i és 21-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes belga hatóságok bejelentették Tom Vandenkendelaere kinevezését Kris Peeters helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2021. január 25.

Az illetékes svéd hatóságok bejelentették Emma Wiesner kinevezését Fredrick Federley helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2021. február 4.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Tom Vandenkendelaere és Emma Wiesner elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) PPE, Renew és ID képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

ECON bizottság: Herve Juvin helyére France Jamet

ENVI bizottság: Karin Karlsbro helyére Emma Wiesner

IMCO bizottság: Tom Vandenkendelaere

REGI bizottság: Yana Toom

PECH bizottság: Jan Huitema helyére Emma Wiesner

SEDE albizottság: Tom Vandenkendelaere

Az északi együttműködésért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség: Emma Wiesner

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Tom Vandenkendelaere

A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Tom Vandenkendelaere

A határozatok a mai naptól hatályosak.


6. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 72. cikkének megfelelően a(z) ECON bizottság úgy határozott, hogy a Parlament alábbi első olvasatbeli álláspontja alapján intézményközi tárgyalásokat kezd:

- Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) - első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2019)0404.

A Parlament ezen első olvasatbeli álláspontja képezi a tárgyalási megbízást.


7. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az elnök ismerteti, hogy a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke közölte, hogy nem emeltek kifogást a következők ellen:

- az ECON bizottság ajánlása az (EU) 2019/424, az (EU) 2019/1781, az (EU) 2019/2019, az (EU) 2019/2020, az (EU) 2019/2021, az (EU) 2019/2022, az (EU) 2019/2023 és az (EU) 2019/2024 rendeletnek a szerverek és az adattárolók, az elektromos motorok és a frekvenciaváltók, a hűtőkészülékek, a fényforrások és különálló vezérlőegységek, az elektronikus kijelzők, a háztartási mosogatógépek, a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek, valamint a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetével szembeni kifogás mellőzéséről (D069494/02 ; 2020/2917(RPS)) (B9-0107/2021);

- az AGRI bizottság ajánlása az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 2021. évi uniós vidékfejlesztési támogatás összegeinek tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA)) (B9-0110/2021);

- az AGRI bizottság ajánlása a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelettől, a borágazat vonatkozásában pedig az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelettől a 2020. év tekintetében történő eltérésről szóló (EU) 2020/884 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2021. január 27-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA)) (B9-0111/2021);

- az ECON bizottság ajánlása (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott technikai standardoknak a biztosítékcsere céljából alkalmazandó egyes kockázatkezelési eljárások alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA)) (B9-0098/2021);

- az ECON bizottság ajánlása az (EU) 2015/2205, az (EU) 2016/592 és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA)) (B9-0097/2021).

Ha a jelen bejelentésüket követő huszonnégy órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást az ajánlások ellen, akkor az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazást kell tartani azokról.


8. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy 2021. február 10-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU rendelet módosításáról (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Technikai Támogatási Eszköz létrehozásáról (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 223/2014/EU rendeletnek a Covid19 kitörésével összefüggő válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).


9. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke):

- O-000004/2021, felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Asztravecben (Belarusz) található atomerőmű biztonságossága (B9-0003/2021);

- O-000006/2021, felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska és Eugenia Rodríguez Palop, az EMPL bizottság nevében, és Andrea Bocskor, a Bizottsághoz: A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program (B9-0004/2021);

- O-000074/2020, felteszi: Sabine Verheyen, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra (B9-0005/2021).


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2020. májusi első és a 2020. novemberi második ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel az (EU) 2020/698 rendelet szerinti referencia-időszakokat követő referencia-időszakokra történő megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdésével és 146. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI

- Javaslat a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI

- Javaslat egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) (COM(2021)0034 - C9-0008/2021 – 2021/0018(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdésével és 146. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat a mezőgazdasági felhasználási és kibocsátási statisztikákról, valamint az 1165/2008/EK, az 543/2009/EK és 1185/2009/EK rendelet és a 96/16/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD))

utalva

illetékes:

AGRI

- Javaslat a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU tanácsi rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG, CONT

- Javaslat a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 307. cikkével összhangban az elnök a javaslatról koznultálni fog a Régiók Bizottságával.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkével összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az európai adatvédelmi biztossal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ECON, ITRE, TRAN, CULT, JURI, LIBE

- Javaslat a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (digitális piacokról szóló jogszabály) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 307. cikkével összhangban az elnök a javaslatról koznultálni fog a Régiók Bizottságával.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkével összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az európai adatvédelmi biztossal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ECON, ITRE, JURI, LIBE

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről (2020/2123(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sven Simon (A9-0002/2021)

- ***I Jelentés a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0135[[01]] - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Esther de Lange és Irene Tinagli (A9-0003/2021)

- Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 122. cikkének (7) bekezdése) – a 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés (2019/2198(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 43. cikkének végrehajtásáról (2020/2047(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

- Jelentés az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel az dolgozói szegénységre (2019/2188(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

- Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

- Jelentés a körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési tervről (2020/2077(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Jan Huitema (A9-0008/2021)

- Jelentés az Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2019/2150(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

- ***I Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

- Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról (2020/2029(INI)) - LIBE bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar - Előadók: Juan Fernando López Aguilar és María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)


12. Ügyrend

Kiosztották a 2021. februári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 679.108/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Az elnök közli, hogy két sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelmet kapott (az eljárási szabályzat 163. cikke) az alábbiak ezen ülés során történő elfogadása céljából:

- Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés (a PDOJ 63. pontja);

- A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) (a PDOJ 64. pontja).

Az elnök közli, hogy a kérelmekről a mai szavazás során szavaznak.

Az elnök tájékoztat, hogy a módosítások számának, valamint a részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek számának függvényében a szavazásokat különböző szavazási körökre osztják szét. A szavazások különböző szavazási körökre történő szétosztásával kapcsolatos információkat a Parlament honlapján a „Fontos információk és kiemelt dokumentumok” rovatban közzéteszik.

A Parlament egyetért a javaslatokkal.

Az ügyrendet megállapítják.


13. Európai Központi Bank – 2020. évi éves jelentés (vita)

Jelentés az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről [2020/2123(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Simon (A9-0002/2021)

Sven Simon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christine Lagarde (az Európai Központi Bank elnöke).

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság ügyvezető alelnöke).

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Engin Eroglu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Francesca Donato, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a The Left képviselőcsoport nevében, Dorien Rookmaker, független, Vangelis Meimarakis, Jonás Fernández, Luis Garicano, France Jamet, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Claude Gruffat és Marie Toussaint.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Christine Lagarde.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


14. Szavazás

A Parlament szavazást tart az alábbiról:

Az Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés az Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2150(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021);

Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezése
Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése (kodifikált szöveg) ***I
Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

A Parlament szavazást tart a sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló alábbi kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN bizottság;

A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN bizottság.

A Parlament az ideiglenes megállapodás helyett a módosításokról tartandó szavazásra irányuló kérelemről szavaz (az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése):

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása ***I
Jelentés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan és Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

A szavazás vége: 19.45.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2021. február 9-én, kedden, 8.30-kor ismertetik.


15. A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (vita)

Jelentés a körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési tervről [2020/2077(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Jan Huitema előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Anna Cavazzini (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja).

Felszólal Svenja Hahn (az INTA bizottság véleményének előadója), Romana Jerković (az ITRE bizottság véleményének előadója), Ciarán Cuffe (a TRAN bizottság véleményének előadója), Claude Gruffat (az AGRI bizottság véleményének előadója), Arba Kokalari, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Simona Bonafè, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Martin Hojsík, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

Felszólal Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pietro Fiocchi, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Edina Tóth, Jytte Guteland, Claudia Gamon, Sara Matthieu, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Delara Burkhardt, Linea Søgaard-Lidell, Ville Niinistö, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Ivars Ijabs, Hildegard Bentele, Christel Schaldemose és Maria Spyraki.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


16. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az ülést vezető elnök bejelenti, hogy a Renew képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el a Parlament elnökének:

EMPL bizottság: Yana Toom nem tag többé

A határozat a mai naptól hatályos.


17. Az emberkereskedelem elleni irányelv végrehajtása (vita)

Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról [2020/2029(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Juan Fernando López Aguilar és María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar és María Soraya Rodríguez Ramos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja).

Felszólal Loránt Vincze, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Noichl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jean-Lin Lacapelle, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jessica Stegrud, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión és Emmanouil Fragkos.

Felszólal: Ylva Johansson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


18. A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000006/2021, felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska és Eugenia Rodríguez Palop, az EMPL bizottság nevében, és Andrea Bocskor, a Bizottsághoz: A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program (B9-0004/2021)

Vilija Blinkevičiūtė (az EMPL bizottság alelnöke) kifejti a kérdést.

Nicolas Schmit (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Andrea Bocskor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lina Gálvez Muñoz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dragoş Pîslaru, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Julie Lechanteux, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Eugenia Rodríguez Palop, a The Left képviselőcsoport nevében, Daniela Rondinelli, független, Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander és Antonius Manders.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, az EMPL bizottság nevében, a fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési programról szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett bizottsági közleményről (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás).


19. Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a dolgozói szegénységre (vita)

Jelentés az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a dolgozói szegénységre [2019/2188(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Özlem Demirel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Felszólal Vilija Blinkevičiūtė (a FEMM bizottság véleményének előadója), Cristina Maestre Martín De Almagro (a PETI bizottság véleményének előadója), Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marianne Vind, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Atidzhe Alieva-Veli, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Gwendoline Delbos-Corfield, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a The Left képviselőcsoport nevében, Daniela Rondinelli, független, Cindy Franssen, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Guido Reil, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Ádám Kósa és Estrella Durá Ferrandis.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


20. A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000074/2020, felteszi: Sabine Verheyen, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra (B9-0005/2021)

Sabine Verheyen kifejti a kérdést.

Mariya Gabriel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Laurence Farreng, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Alessandra Basso, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Diana Riba i Giner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Niyazi Kizilyürek, a The Left képviselőcsoport nevében, Tomasz Frankowski, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Hannes Heide és Marcos Ros Sempere.

Felszólal: Mariya Gabriel.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sabine Verheyen, a CULT bizottság nevében, a Covid19 ifjúságra és sportra kifejtett hatásáról (2020/2864(RSP)) (B9-0115/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


21. A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 43. cikkének végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelv 43. cikkének végrehajtásáról [2020/2047(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Erik Marquardt rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


22. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2016–2018 közötti időszakban (rövid ismertetés)

Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 122. cikkének (7) bekezdése) – A 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés [2019/2198(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Ioan-Rareş Bogdan rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2021.2.9-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás).


23. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


24. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 679.108/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. június 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat