Indekss 
Protokols
XML 130kPDF 263kWORD 73k
Pirmdiena, 2021. gada 8. februāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 7.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats (debates)
 14.Balsošanas laiks
 15.Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana (debates)
 18.Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (debates)
 19.Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam (debates)
 20.Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu (debates)
 21.Patvēruma procedūru direktīvas 43. panta īstenošana (īss izklāsts)
 22.Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā (īss izklāsts)
 23.Balsojumu skaidrojumi
 24.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2021. gada 21. janvārī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.04.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2021. gada 18., 19., 20. un 21. janvāra sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Parlamenta sastāvs

Beļģijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Tom Vandenkendelaere ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Kris Peeters vietā, sākot ar 2021. gada 25. janvāri.

Zviedrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Emma Wiesner ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Fredrick Federley vietā, sākot ar 2021. gada 4. februāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Tom Vandenkendelaere un Emma Wiesner pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par iespējamām domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos PPE grupas, grupas “Renew” un ID grupas lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ECON komiteja: France Jamet - Hervé Juvin vietā.

ENVI komiteja: Emma Wiesner - Karin Karlsbro vietā.

IMCO komiteja: Tom Vandenkendelaere.

REGI komiteja: Yana Toom.

PECH komiteja: Emma Wiesner - Jan Huitema vietā.

SEDE apakškomiteja: Tom Vandenkendelaere

Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā: Emma Wiesner.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Tom Vandenkendelaere.

Delegācija sadarbībai ar NATO Parlamentāro asambleju: Tom Vandenkendelaere.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


6. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 72. pantu ECON komiteja ir pieņēmusi lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā:

- Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))- nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0404.

Šī Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā ir mandāts sarunām.


7. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis, ka nav izteikts neviens iebildums pret:

- ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai , ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (D069494/02 - 2020/2917(RPS)) (B9-0107/2021);

- AGRI komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 19. janvāra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības atbalsta summām lauku attīstībai 2021. gadā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA)) (B9-0110/2021);

- AGRI komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 27. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2020/884, ar ko, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, attiecībā uz 2020. gadu no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 atkāpjas attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari un no Deleģētās regulas (ES) 2016/1149 atkāpjas attiecībā uz vīna nozari, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA)) (B9-0111/2021);

- ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 21. decembra deleģēto regulu, ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2016/2251 paredzētos tehniskos standartus groza attiecībā uz laiku, kad nodrošinājuma apmaiņas nolūkā sāk piemērot konkrētas riska pārvaldības procedūras (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA)) (B9-0098/2021);

- ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 21. decembra deleģēto regulu, ar ko Deleģētajās regulās (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz datumu, kad noteiktiem līgumu veidiem stājas spēkā tīrvērtes pienākums (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA)) (B9-0097/2021).

Ja neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, divdesmit četru stundu laikā pēc šī paziņojuma nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2021. gada 10. februārī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz noteiktu trešo valstu tūlītēju ārvalstu valūtas maiņas etalonu atbrīvojumu un aizstājēju izraudzīšanos noteiktiem etaloniem, kuru sniegšana tiek pārtraukta, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu ar Covid-19 uzliesmojumu saistītās krīzes risināšanai (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

- O-000004/2021, kuru uzdeva Cristian-Silviu Buşoi ITRE komitejas vārdā Komisijai: Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija) (B9-0003/2021);

- O-000006/2021, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska un Eugenia Rodríguez Palop EMPL komitejas vārdā un Andrea Bocskor Komisijai: Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (B9-0004/2021);

- O-000074/2020, kuru uzdeva Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā Komisijai: Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu (B9-0005/2021).


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2020. gada maija I un 2020. gada novembra II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās uz atsauces periodiem, kas seko Regulā (ES) 2020/698 minētajiem periodiem (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 – 2021/0012(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI groza attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 – 2021/0008(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/41/ES groza attiecībā uz tās saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 – 2021/0009(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību (kodifikācija) (COM(2021)0034 - C9-0008/2021 – 2021/0018(COD))

Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku par lauksaimniecības ielaidi un izlaidi un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1165/2008, (EK) Nr. 543/2009, (EK) Nr. 1185/2009 un Padomes Direktīvu 96/16/EK (COM(2021)0037 - C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektronisko reģistru saturu (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 – 2021/0015(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 attiecībā uz Eiropola sadarbību ar privātām pusēm, personas datu apstrādi, ko Eiropols veic kriminālizmeklēšanas atbalstam, un Eiropola uzdevumiem pētniecības un inovāciju jomā (COM(2020)0796 - C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ECON, ITRE, TRAN, CULT, JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sāncensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē (Digitālo tirgu tiesību akts) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 – 2020/0374(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ECON, ITRE, JURI, LIBE

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu (2020/2123(INI)) - ECON komiteja - Referents: Sven Simon (A9-0002/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu (COM(2018)0135[[01]] - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)) - ECON komiteja - Referentes: Esther de Lange un Irene Tinagli (A9-0003/2021).

- Ziņojums Par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 122. panta 7. punkts) — gada ziņojumi par 2016.–2018. gadu (2019/2198(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021).

- Ziņojums attiecībā uz Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 43. panta piemērošanu (2020/2047(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Erik Marquardt (A9-0005/2021).

- Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam (2019/2188(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Özlem Demirel (A9-0006/2021).

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

- Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu (2020/2077(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Jan Huitema (A9-0008/2021).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Álvaro Amaro imunitāti (2019/2150(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodificēta redakcija) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)) - JURI komiteja - Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

- Ziņojums par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu (2020/2029(INI)) - LIBE komiteja - FEMM komiteja - Referenti: Juan Fernando López Aguilar un María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2021. gada februāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 679.108/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis divus pieprasījumus piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants), lai šajā sesijā pieņemtu turpmāk minētos dosjē.

- Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ (GDKP 63. punkts).

- Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II) (GDKP 64. punkts).

Sēdes vadītājs arī darīja zināmu, ka par šiem pieprasījumiem tiks balsots šodienas balsošanas laikā.

Sēdes vadītājs darīja zināmu arī to, ka balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita un no tā, cik būs pieprasījumu balsot pa daļām un balsot atsevišķi. Informācija par balsošanas sadalījumu pa dažādiem balsošanas laikiem būs pieejama Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā “Svarīgākā informācija un dokumenti”.

Parlaments šiem priekšlikumiem piekrita.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


13. Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu [2020/2123(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Simon (A9-0002/2021).

Sven Simon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christine Lagarde (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Pedro Marques S&D grupas vārdā, Engin Eroglu grupas “Renew” vārdā, Francesca Donato ID grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis grupas “The Left” vārdā, Dorien Rookmaker, pie grupām nepiederoša deputāte, Vangelis Meimarakis, Jonás Fernández, Luis Garicano, France Jamet, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Claude Gruffat un Marie Toussaint.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Christine Lagarde.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 10.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


14. Balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Pieprasījums atcelt Álvaro Amaro imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Álvaro Amaro imunitāti [2019/2150(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021).

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minēto dokumentu.

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (kodifikācija) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodifikācija) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komiteja.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komiteja.

Parlaments ir aicināts balsot par pieprasījumu balsot nevis par provizorisko vienošanos, bet par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā (Reglamenta 59. panta 3. punkts).

Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan un Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 19.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, otrdien, 2021. gada 9. februārī, plkst. 8.30.


15. Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns (debates)

Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu [2020/2077(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Jan Huitema (A9-0008/2021).

Jan Huitema iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Anna Cavazzini (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Uzstājās Svenja Hahn (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Romana Jerković (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Ciarán Cuffe (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Claude Gruffat (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Arba Kokalari PPE grupas vārdā, Simona Bonafè S&D grupas vārdā un Martin Hojsík grupas “Renew” vārdā.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Joëlle Mélin ID grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Pietro Fiocchi ECR grupas vārdā, Mick Wallace grupas “The Left” vārdā, Edina Tóth, Jytte Guteland, Claudia Gamon, Sara Matthieu, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Delara Burkhardt, Linea Søgaard-Lidell, Ville Niinistö, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Ivars Ijabs, Hildegard Bentele, Christel Schaldemose un Maria Spyraki.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītāja paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto grupas “Renew” lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

EMPL komiteja: Yana Toom vairs nav šīs komitejas locekle.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


17. Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana (debates)

Ziņojums par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu [2020/2029(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Juan Fernando López Aguilar un María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021).

Juan Fernando López Aguilar un María Soraya Rodríguez Ramos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ylva Johansson (Komisijas locekle).

Uzstājās Loránt Vincze PPE grupas vārdā, Maria Noichl S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Jean-Lin Lacapelle ID grupas vārdā, Alice Kuhnke Verts/ALE grupas vārdā, Jessica Stegrud ECR grupas vārdā, Malin Björk grupas "The Left" vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión un Emmanouil Fragkos.

Uzstājās Ylva Johansson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 10.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


18. Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000006/2021 un kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska un Eugenia Rodríguez Palop EMPL komitejas vārdā un Andrea Bocskor Komisijai: Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (B9-0004/2021).

Vilija Blinkevičiūtė (EMPL komitejas priekšsēdētāja vietniece) izvērsa jautājumu.

Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andrea Bocskor PPE grupas vārdā, Lina Gálvez Muñoz S&D grupas vārdā, Dragoș Pîslaru grupas “Renew” vārdā, Julie Lechanteux ID grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop grupas “The Left” vārdā, Daniela Rondinelli, pie grupām nepiederoša deputāte, Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander un Antonius Manders.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL komitejas vārdā - par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai" (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.2.2021. protokola 11. punkts (grozījumi); 11.2.2021. protokola 2. punkts (galīgais balsojums).


19. Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam (debates)

Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam [2019/2188(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Özlem Demirel (A9-0006/2021).

Özlem Demirel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (Komisijas loceklis).

Uzstājās Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristina Maestre Martín De Almagro (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Marianne Vind S&D grupas vārdā, Atidzhe Alieva-Veli grupas “Renew” vārdā, Dominique Bilde ID grupas vārdā, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE grupas vārdā, Elżbieta Rafalska ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Daniela Rondinelli, pie grupām nepiederoša deputāte, Cindy Franssen, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Guido Reil, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Ádám Kósa un Estrella Durá Ferrandis.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 10.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


20. Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000074/2020 un kuru uzdeva Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā Komisijai: Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu (B9-0005/2021).

Sabine Verheyen izvērsa jautājumu.

Mariya Gabriel (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā, Laurence Farreng grupas “Renew” vārdā, Alessandra Basso ID grupas vārdā, Diana Riba i Giner Verts/ALE grupas vārdā, Elżbieta Rafalska ECR grupas vārdā, Niyazi Kizilyürek grupas “The Left” vārdā, Tomasz Frankowski, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Hannes Heide un Marcos Ros Sempere.

Uzstājās Mariya Gabriel.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā - par Covid-19 ietekmi uz jauniešiem un sportu (2020/2864(RSP)) (B9-0115/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 10.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


21. Patvēruma procedūru direktīvas 43. panta īstenošana (īss izklāsts)

Ziņojums attiecībā uz Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 43. panta piemērošanu [2020/2047(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Erik Marquardt (A9-0005/2021).

Erik Marquardt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 10.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


22. Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā (īss izklāsts)

Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 122. panta 7. punkts) — gada ziņojumi par 2016.–2018. gadu [2019/2198(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021).

Ioan-Rareş Bogdan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 9.2.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 10.2.2021. protokola 3. punkts (galīgais balsojums).


23. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


24. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība 679.108/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika