Kazalo 
Zapisnik
XML 128kPDF 257kWORD 72k
Ponedeljek, 8. februar 2021 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)
 7.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 111(6) in člen 112(4)(d) Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2020 (razprava)
 14.Glasovanje
 15.Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo (razprava)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Izvajanje direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi (razprava)
 18.Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (razprava)
 19.Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih (razprava)
 20.Vpliv covida-19 na mlade in šport (razprava)
 21.Izvajanje člena 43 direktive o azilnih postopkih (kratka predstavitev)
 22.Dostop javnosti do dokumentov za leta 2016–2018 (kratka predstavitev)
 23.Obrazložitve glasovanja
 24.Popravki in namere glasovanj
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 21. januarja 2021.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.04.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeti so bili zapisniki sej z dne 18., 19., 20. in 21. januarja 2021.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni belgijski organi so Evropski parlament obvestili, da je bil namesto Krisa Peetersa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Tom Vandenkendelaere z začetkom veljavnosti dne 25. januarja 2021.

Pristojni švedski organi so Evropski parlament obvestili, da je bila namesto Fredricka Federleya za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Emma Wiesner z začetkom veljavnosti dne 4. februarja 2021.

Parlament vzame na znanje njihovo izvolitev.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Tom Vandenkendelaere in Emma Wiesner polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, Renew in ID prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

odbor ECON: France Jamet namesto Herveja Juvina

odbor ENVI: Emma Wiesner namesto Karin Karlsbro

odbor IMCO: Tom Vandenkendelaere

odbor REGI: Yana Toom

odbor PECH: Emma Wiesner namesto Jana Huiteme

pododbor SEDE: Tom Vandenkendelaere

Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Emma Wiesner

Delegacija za odnose z Iranom: Tom Vandenkendelaere

Delegacija za odnose s Parlamentarno skupščino Zveze NATO: Tom Vandenkendelaere

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


6. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)

Predsednik je v skladu s členom 72 Poslovnika razglasil odločitev odbora ECON o začetku poganjaj z drugimi institucijami na podlagi stališča Parlamenta iz prve obravnave:

- zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) - stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0404.

Stališče Parlamenta v prvi obravnavi daje mandat za pogajanja.


7. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 111(6) in člen 112(4)(d) Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da glede na sporočilo predsednika konference predsednikov odborov ni ugovorov na:

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi uredb (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 in (EU) 2019/2024 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov, elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo, hladilnih aparatov, svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav, elektronskih prikazovalnikov, gospodinjskih pomivalnih strojev, gospodinjskih pralnih strojev in pralno-sušilnih strojev ter hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo (D069494/02 - 2020/2917(RPS)) (B9-0107/2021);

- priporočilo odbora AGRI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. januarja 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zneskov podpore Unije za razvoj podeželja v letu 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA)) (B9-0110/2021);

- priporočilo odbora AGRI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 27. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA)) (B9-0111/2021);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. decembra 2020 o spremembi tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 v zvezi s časovnim okvirom začetka uporabe nekaterih postopkov obvladovanja tveganja za namen izmenjave zavarovanja s premoženjem (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA)) (B9-0098/2021);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA)) (B9-0097/2021).

Če v 24 urah po objavi na plenarnem zasedanju priporočilom ne nasprotujejo politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, se štejejo za sprejeta, v nasprotnem primeru se o njih glasuje.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 10. februarja 2021 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za tehnično podporo (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih promptnih menjalnih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestitev za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize, povezane z izbruhom COVID-19 (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).


9. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor z razpravo so bila uvrščena na dnevni red (člen 136 Poslovnika):

- (O-000004/2021), ki ga je postavil Cristian-Silviu Buşoi v imenu odbora ITRE Komisiji: Varnost jedrske elektrarne v Ostrovcu (Belorusija) (B9-0003/2021);

- (O-000006/2021), ki so ga postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska in Eugenia Rodríguez Palop v imenu odbora EMPL in Andrea Bocskor Komisiji: Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (B9-0004/2021);

- (O-000074/2020), ki ga je postavila Sabine Verheyen v imenu odbora CULT Komisiji: Vpliv covida-19 na mlade in šport (B9-0005/2021).


10. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim majskim delnim zasedanjem leta 2020 in drugim novembrskim delnim zasedanjem leta 2020, so na voljo na spletišču Parlamenta.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje za referenčna obdobja po tistih iz Uredbe (EU) 2020/698 (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov (kodificirano besedilo) (COM(2021)0034 - C9-0008/2021 – 2021/0018(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 ter Direktive Sveta 96/16/ES (COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD))

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronskih evidenc (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 v zvezi s sodelovanjem Europola z zasebnimi strankami, obdelavo osebnih podatkov s strani Europola v podporo preiskavam kaznivih dejanj ter vlogo Europola na področju raziskav in inovacij (COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu s členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ECON, ITRE, TRAN, CULT, JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu s členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ECON, ITRE, JURI, LIBE

2) od odborov

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2020 (2020/2123(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Sven Simon (A9-0002/2021)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (COM(2018)0135[[01]] - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)) - odbor ECON - Poročevalke: Esther de Lange, Irene Tinagli (A9-0003/2021)

- Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018 (2019/2198(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Poročilo o izvajanju člena 43 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (2020/2047(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

- Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih (2019/2188(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

- Poročilo o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

- Poročilo o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo (2020/2077(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Jan Huitema (A9-0008/2021)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Álvaru Amaru (2019/2150(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (2020/2029(INI)) - odbor LIBE - odbor FEMM - Poročevalca: Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji februarja 2021 (PE 679.108/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Predsednik je sporočil, da je prejel dve zahtevi, da se na tem delnem zasedanju po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika) obravnavata zadevi, ki sledita:

- Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev (točka 63 PDOJ);

- Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) (točka 64 PDOJ).

Predsednik je tudi sporočil, da se bo o zahtevah glasovalo med današnjim časom za glasovanje.

Predsednik je na koncu sporočil, da bo glasovanje potekalo v več sklopih glede na število predlogov sprememb in število zahtev za glasovanje po delih in za ločeno glasovanje. Informacije o porazdelitvi glasovanj na različne sklope bodo na voljo na spletnem mestu Parlamenta pod rubriko "Prednostne informacije in dokumenti".

Parlament je odobril te predloge.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2020 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2020 [2020/2123(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Simon (A9-0002/2021)

Sven Simon je predstavil poročilo.

Govorila je Christine Lagarde (predsednica Evropske centralne banke).

Govoril je Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Pedro Marques v imenu skupine S&D, Engin Eroglu v imenu skupine Renew, Francesca Donato v imenu skupine ID, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine The Left, Dorien Rookmaker (samostojna poslanka), Vangelis Meimarakis, Jonás Fernández, Luis Garicano, France Jamet, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Claude Gruffat in Marie Toussaint.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Christine Lagarde.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).


14. Glasovanje

Parlament bo glasoval o:

Zahteva za odvzem imunitete Álvaru Amaru
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Álvaru Amaru [2019/2150(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021);

Imenovanje podpredsednika v nadzornem odboru Evropske centralne banke
Poročilo o imenovanju podpredsednika v nadzornem odboru Evropske centralne banke [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

Nadzor nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo) ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

Parlament bo glasoval o naslednjih zahtevah za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika):

Pravila uporabe slotov na letališčih Unije: začasna razbremenitev ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - odbor TRAN;

Začasni ukrepi glede veljavnosti potrdil in licenc (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - odbor TRAN.

Parlament bo glasoval o zahtevi za glasovanje o predlogih sprememb namesto o glasovanju o začasnem sporazumu (člen 59(3) Poslovnika) (ki jo je vložila skupina The Left):

Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan in Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Glasovanje je odprto do 19.45.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v torek, 9. februarja 2021, ob 08.30.


15. Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo (razprava)

Poročilo o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo [2020/2077(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Jan Huitema je predstavil poročilo.

Govorila je Anna Cavazzini (pripravljavka mnenja odbora IMCO).

Govoril je Virginijus Sinkevičius (član Komisije).

Govorili so Svenja Hahn (pripravljavka mnenja odbora INTA), Romana Jerković (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Ciarán Cuffe (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Claude Gruffat (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Arba Kokalari v imenu skupine PPE, Simona Bonafè v imenu skupine S&D, in Martin Hojsík v imenu skupine Renew.

PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

Govorili so Joëlle Mélin v imenu skupine ID, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Pietro Fiocchi v imenu skupine ECR, Mick Wallace v imenu skupine The Left, Edina Tóth, Jytte Guteland, Claudia Gamon, Sara Matthieu, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Delara Burkhardt, Linea Søgaard-Lidell, Ville Niinistö, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Ivars Ijabs, Hildegard Bentele, Christel Schaldemose in Maria Spyraki.

Govoril je Virginijus Sinkevičius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 11.2.2021 (končno glasovanje).


16. Sestava odborov in delegacij

Predsedujoča je sporočila, da je predsednik od skupine Renew prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in delegacij:

odbor EMPL: Yana Toom ni več članica.

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.


17. Izvajanje direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev [2020/2029(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalca: Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos sta predstavila poročilo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Loránt Vincze v imenu skupine PPE, Maria Noichl v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Jean-Lin Lacapelle v imenu skupine ID, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Jessica Stegrud v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine The Left, Laura Ferrara, samostojna poslanka, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión in Emmanouil Fragkos.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).


18. Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000006/2021, ki so ga postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska in Eugenia Rodríguez Palop v imenu odbora EMPL in Andrea Bocskor Komisiji: Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (B9-0004/2021)

Vilija Blinkevičiūtė (podpredsednica odbora EMPL) je predstavila vprašanje.

Nicolas Schmit (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Andrea Bocskor v imenu skupine PPE, Lina Gálvez Muñoz v imenu skupine S&D, Dragoş Pîslaru v imenu skupine Renew, Julie Lechanteux v imenu skupine ID, Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine The Left, Daniela Rondinelli (samostojna poslanka), Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander in Antonius Manders.

Govoril je Nicolas Schmit.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová v imenu odbora EMPL o Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11 zapisnika z dne 10.2.2021 (predlogi sprememb); točka 2 zapisnika z dne 11.2.2021 (končno glasovanje).


19. Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih (razprava)

Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih [2019/2188(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Özlem Demirel je predstavila poročilo.

Govoril je Nicolas Schmit (član Komisije).

Govorili so Vilija Blinkevičiūtė (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Cristina Maestre Martín De Almagro (pripravljavka mnenja odbora PETI), Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Marianne Vind v imenu skupine S&D, Atidzhe Alieva-Veli v imenu skupine Renew, Dominique Bilde v imenu skupine ID, Gwendoline Delbos-Corfield v imenu skupine Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine The Left, Daniela Rondinelli (samostojna poslanka), Cindy Franssen, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Guido Reil, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Ádám Kósa in Estrella Durá Ferrandis.

Govoril je Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).


20. Vpliv covida-19 na mlade in šport (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000074/2020, ki ga je postavila Sabine Verheyen v imenu odbora CULT Komisiji: Vpliv covida-19 na mlade in šport (B9-0005/2021)

Sabine Verheyen je predstavila vprašanje.

Mariya Gabriel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Laurence Farreng v imenu skupine Renew, Alessandra Basso v imenu skupine ID, Diana Riba i Giner v imenu skupine Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v imenu skupine ECR, Niyazi Kizilyürek v imenu skupine The Left, Tomasz Frankowski, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Hannes Heide in Marcos Ros Sempere.

Govorila je Mariya Gabriel.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Sabine Verheyen v imenu odbora CULT o vplivu covida-19 na mlade in šport (2020/2864(RSP)) (B9-0115/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).


21. Izvajanje člena 43 direktive o azilnih postopkih (kratka predstavitev)

Poročilo o izvajanju člena 43 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite [2020/2047(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Erik Marquardt je predstavil poročilo.

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).


22. Dostop javnosti do dokumentov za leta 2016–2018 (kratka predstavitev)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Ioan-Rareş Bogdan je predstavil poročilo.

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).


23. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


24. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 679.108/OJMA).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 28. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov