Index 
Protokoll
XML 132kPDF 255kWORD 71k
Måndagen den 8 februari 2021 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Europeiska centralbanken - årsrapport 2020 (debatt)
 14.Omröstning
 15.Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel (debatt)
 18.Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (debatt)
 19.Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (debatt)
 20.Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott (debatt)
 21.Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden (kortfattad redogörelse)
 22.Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018 (kortfattad redogörelse)
 23.Röstförklaringar
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 21 januari 2021 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 18, 19, 20 och 21 januari 2021 justerades.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga belgiska myndigheterna hade meddelat att Tom Vandenkendelaere utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Kris Peeters med verkan från och med den 25 januari 2021.

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Emma Wiesner utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Fredrick Federley med verkan från och med den 4 februari 2021.

Parlamentet noterade att de blivit valda.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Tom Vandenkendelaere och Emma Wiesner, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, Renew och ID hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ECON-utskottet: France Jamet i stället för Herve Juvin

ENVI-utskottet: Emma Wiesner i stället för Karin Karlsbro

IMCO-utskottet: Tom Vandenkendelaere

REGI-utskottet: Yana Toom

PECH-utskottet: Emma Wiesner i stället för Jan Huitema

underutskottet SEDE: Tom Vandenkendelaere

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Emma Wiesner

Delegationen för förbindelserna med Iran: Tom Vandenkendelaere

Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling: Tom Vandenkendelaere

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


6. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att ECON-utskottet i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av parlamentets följande ståndpunkt vid första behandlingen:

- Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) - ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0404.

Denna ståndpunkt från parlamentet vid första behandlingen utgör mandat för förhandlingar.


7. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att utskottsordförandekonferensens ordförande hade meddelat att inga invändningar hade framförts mot

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 och (EU) 2019/2024 vad gäller krav på ekodesign för servrar och datalagringsprodukter, elektriska motorer och varvtalsreglerare, kyl-/frysprodukter, ljuskällor och separata drivdon, elektroniska bildskärmar, diskmaskiner för hushållsbruk, tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, samt kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion (D069494/02 - 2020/2917(RPS)) (B9-0107/2021);

- AGRI-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 januari 2021 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller beloppen för unionens stöd för landsbygdsutveckling år 2021 (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA)) (B9-0110/2021);

- AGRI-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 januari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/884 om undantag för år 2020 till följd av covid-19-pandemin från delegerad förordning (EU) 2017/891 vad gäller frukt- och grönsakssektorn och från delegerad förordning (EU) 2016/1149 vad gäller vinsektorn och om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA)) (B9-0111/2021);

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 december 2020 om ändring av tekniska standarder i delegerad förordning (EU) 2016/2251 vad gäller de tidpunkter då vissa riskhanteringsförfaranden börjar gälla för utväxling av säkerheter (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA)) (B9-0098/2021);

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 december 2020 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i de delegerade förordningarna (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA)) (B9-0097/2021).

Om inga invändningar inkom från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet skulle dessa rekommendationer anses godkända. I annat fall skulle de tas upp till omröstning.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 10 februari 2021 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för avistaväxelkurser för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningar för vissa referensvärden som ska upphöra och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera krisen i samband med covid-19-utbrottet (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

- O-000004/2021 från Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus) (B9-0003/2021);

- O-000006/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska och Eugenia Rodríguez Palop, för EMPL-utskottet, och Andrea Bocskor, till kommissionen: Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0004/2021);

- O-000074/2020 från Sabine Verheyen, för CULT-utskottet, till kommissionen: Hur covid-19 påverkar unga och idrott (B9-0005/2021).


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna maj I 2020 och november II 2020 finns på parlamentets webbplats.


11. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698 (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter (COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter (COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (kodifiering) (COM(2021)0034 - C9-0008/2021 – 2021/0018(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG (COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 vad gäller Europols samarbete med privata parter, Europols behandling av personuppgifter till stöd för brottsutredningar och Europols roll inom forskning och innovation (COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Regionkommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Europeiska datatillsynsmannen om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ECON, ITRE, TRAN, CULT, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Regionkommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, höra Europeiska datatillsynsmannen om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ECON, ITRE, JURI, LIBE

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2020 (2020/2123(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Sven Simon (A9-0002/2021)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (COM(2018)0135[[01]] - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Esther de Lange och Irene Tinagli (A9-0003/2021)

- Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 (2019/2198(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Betänkande om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2020/2047(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

- Betänkande om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (2019/2188(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

- Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

- Betänkande om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (2020/2077(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

- Betänkande om begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet (2019/2150(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer (2020/2029(INI)) - utskottet LIBE - utskottet FEMM - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna februari 2021 (PE 679.108/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäran om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) för antagande av följande ärenden innevarande sammanträdesperiod:

- Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader (punkt 63 i PDOJ);

- Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) (punkt 64 i PDOJ).

Talmannen meddelade även att parlamentet skulle rösta om begäran om brådskande förfarande vid dagens omröstning.

Talmannen meddelade slutligen att omröstningarna skulle fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna utifrån antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delad respektive särskild omröstning. Uppgifter om fördelningen av omröstningarna mellan de olika omröstningsomgångarna meddelas via parlamentets webbplats, under rubriken "Prioriterad information och prioriterade handlingar".

Parlamentet godkände dessa förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Europeiska centralbanken - årsrapport 2020 (debatt)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport 2020 [2020/2123(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Simon (A9-0002/2021)

Sven Simon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christine Lagarde (Europeiska centralbankens ordförande).

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Engin Eroglu för Renew-gruppen, Francesca Donato för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis, för gruppen The Left, Dorien Rookmaker, grupplös, Vangelis Meimarakis, Jonás Fernández, Luis Garicano, France Jamet, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Claude Gruffat och Marie Toussaint.

Talare: Valdis Dombrovskis och Christine Lagarde.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).


14. Omröstning

Parlamentet röstade om följande:

Begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet [2019/2150(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021);

Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering) ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

Parlamentet röstade om begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) på följande:

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet;

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet.

Parlement röstade om begäran från The Left-gruppen att rösta om ändringsförslagen istället för om den preliminära överenskommelsen (artikel 59.3 i arbetsordningen) för följande ärende:

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan och Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 19.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, tisdagen den 9 februari 2021 kl. 08.30.


15. Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin (debatt)

Betänkande om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin [2020/2077(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Jan Huitema redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Anna Cavazzini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen).

Talare: Svenja Hahn (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Romana Jerković (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Ciarán Cuffe (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Claude Gruffat (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Arba Kokalari för PPE-gruppen, Simona Bonafè för S&D-gruppen, och Martin Hojsík för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Joëlle Mélin för ID-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Pietro Fiocchi för ECR-gruppen, Mick Wallace, för gruppen The Left, Edina Tóth, Jytte Guteland, Claudia Gamon, Sara Matthieu, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Delara Burkhardt, Linea Søgaard-Lidell, Ville Niinistö, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Ivars Ijabs, Hildegard Bentele, Christel Schaldemose och Maria Spyraki.

Talare: Virginijus Sinkevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

Sammanträdets talman meddelade att Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till parlamentets talman om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

EMPL-utskottet: Yana Toom är inte längre ledamot av utskottet.

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


17. Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer [2020/2029(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar och María Soraya Rodríguez Ramos redogjorde för betänkandet.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Loránt Vincze för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Jessica Stegrud för ECR-gruppen, Malin Björk, för gruppen The Left, Laura Ferrara, grupplös, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión och Emmanouil Fragkos.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).


18. Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000006/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska och Eugenia Rodríguez Palop, för EMPL-utskottet, och Andrea Bocskor, till kommissionen: Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0004/2021)

Vilija Blinkevičiūtė (vice ordförande för EMPL-utskottet) utvecklade frågan.

Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Andrea Bocskor för PPE-gruppen, Lina Gálvez Muñoz för S&D-gruppen, Dragoş Pîslaru för Renew-gruppen, Julie Lechanteux för ID-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, för The Left-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander och Antonius Manders.

Talare: Nicolas Schmit.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 10.2.2021 (ändringsförslag), punkt 2 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).


19. Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (debatt)

Betänkande om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande [2019/2188(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Özlem Demirel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Cristina Maestre Martín De Almagro (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Marianne Vind för S&D-gruppen, Atidzhe Alieva-Veli för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, José Gusmão, för gruppen The Left, Daniela Rondinelli, grupplös, Cindy Franssen, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Guido Reil, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Ádám Kósa och Estrella Durá Ferrandis.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).


20. Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000074/2020 från Sabine Verheyen, för CULT-utskottet, till kommissionen: Hur covid-19 påverkar unga och idrott (B9-0005/2021)

Sabine Verheyen utvecklade frågan.

Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Laurence Farreng för Renew-gruppen, Alessandra Basso för ID-gruppen, Diana Riba i Giner för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Niyazi Kizilyürek, för The Left-gruppen, Tomasz Frankowski, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Hannes Heide och Marcos Ros Sempere.

Talare: Mariya Gabriel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Sabine Verheyen, för CULT-utskottet, om hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott (2020/2864(RSP)) (B9-0115/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).


21. Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [2020/2047(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Erik Marquardt redogjorde för betänkandet.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).


22. Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Ioan-Rareş Bogdan redogjorde för betänkandet.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).


23. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


24. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 679.108/OJMA).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 13 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy