Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0104(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0214/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0214/2020

Συζήτηση :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Ψηφοφορία :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0038

Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

3. Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan και Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Οι Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial και Dragoş Pîslaru παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Dragoş Pîslaru (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Pascal Canfin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), François-Xavier Bellamy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Roberts Zīle (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνουν οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Corina Crețu (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Frances Fitzgerald (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Antonio Maria Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Esteban González Pons, Κώστας Μαυρίδης, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols και Janusz Lewandowski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Μαρία Σπυράκη, Λουκάς Φουρλάς και Λευτέρης Χριστοφόρου.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου